Forskare inom plattformen

Här på sidan presenteras de forskare och projektledare som är aktiva inom forskningsplattformen för psykisk hälsa och ohälsa.

Sandra Weineland

Docent, specialistpsykolog

Mer om Sandra Weineland

Sandra Weinelands intresseområden är första linjens psykiatri, beteendemedicin, digital psykologi och implementering. Forskningen karaktäriseras av bland annat utveckling av behandlingsmodeller som ligger till grund för nya behandlingsinterventioner. En röd tråd är att utforska verksamma mekanismer i behandlingar.

Sandra är docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi. Sandra disputerade år 2012 med avhandlingen: A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients.pdf Hon forskade därefter vid Linköpings universitet. Hon är nu verksam som vetenskaplig handledare inom FoUUi primärvård VGR, samt adjungerad till institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet. Parallellt med arbete vid överviktsenhet, psykiatrin och primärvården, har hon under sin yrkestid bedrivit klinisk forskning. Under de senaste åren har Sandra utvecklat en digital psykologimottagning i primärvården, där forskningsprojekt pågår i den kliniska miljön.

Utöver forskning och utbildning, så har hon ägnat tid åt att dela psykologisk kunskap med omgivningen genom att skriva böcker för behandlare och patienter samt deltagit i rådsarbeten inom regionen.


Cecilia Björkelund

Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin

Mer om Cecilia Björkelund

Cecilia Björkelund bedriver klinisk forskning inom området allmänmedicin, speciellt inom området psykisk ohälsa och stress, men också livsstils-och levnadsvaneprevention i vid mening.

Cecilia Björkelund är specialist i allmänmedicin och senior professor vid Allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet och Allmänmedicinskt Centrum, Västra Götalandsregionen. 


Dominique Hange

Överläkare

Mer om Dominique Hange

Dominique Hange bedriver forskning inom allmänmedicin, psykosomatik och stress i populationsundersökningen av kvinnor och psykisk ohälsa i primärvården.

Dominique disputerade år 2009 med avhandlingen Psychosomatic aspects of women's health - results from the Prospective Population Study of Women in Gothenburg (i GUPEA).

Hange är docent och universitetslektor i allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet och Allmänmedicinskt Centrum, Västra Götalandsregionen. Hon är kliniskt verksam vid Svenljunga vårdcentral.  


Irene Svenningsson

Distriktssköterska, docent

Mer om Irene Svenningsson

Irene Svenningsson bedriver forskning inom allmänmedicin avseende psykisk ohälsa och kroniska sjukdomar i primärvården. 

Irene disputerade år 2011 med avhandlingen: Diabetes and obesity in primary health care - a condition beyond physiological factors. (i GUPEA).

Irene är distriktssköterska och docent inom allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet. Hon är även anställd som FoU-strateg inom FoU Primärvård Fyrbodal.


Andreas Fors

Docent, leg. sjuksköterska, FoU-strateg

Mer om Andreas Fors

Andreas Fors intresseområden är personcentrerad vård, psykisk hälsa/ohälsa, self-efficacy och eHälsa. Han har medverkat till att genomföra flera komplexa randomiserade kontrollerade studier.

Andreas disputerade år 2015 med avhandlingen: Person-centred care and self-efficacy - Experiences, measures and effects after an event of acute coronary syndrome (i GUPEA).

Andreas är docent i vårdvetenskap och universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt FoU-strateg vid FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän. Han är affilierad till Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet. Han handleder doktorander och är vetenskaplig handledare för studenter på sjuksköterskeprogrammet och ST-läkare i allmänmedicin.


Ingmarie Skoglund

Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin

Mer om Ingmarie Skoglund

Ingmarie Skoglund bedriver forskning inom depression, ångest och stressbetingade utmattningstillstånd, sjukskrivning och rehabilitering och inom infektion; allt inom primärvård.

Ingmarie disputerade år 2012 med avhandlingen: Prescribing drugs in primary health care - Thoughts, information strategy and outcome (i GUPEA) 

Ingmarie är disputerad medicine doktor, specialist i allmänmedicin, adjungerad lektor och handledare vid FoUU-centrum Södra Älvsborg och Allmänmedicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet, samt distriktsläkare vid Närhälsan Sandared vårdcentral.


Helena Backlund Wasling

Fysioterapeut

Mer om Helena Backlund Wasling

Helena är legitimerad sjukgymnast och docent i fysiologi vid Sahlgrenska Akademin. Hennes intresseområde är mekanismer för beröring i människans hud vilket hon undersökt med hjälp av funktionell magnetresonans, psykofysik och mikroneurografiska registreringar. Forskningen handlar framför allt om neurofysiologiska mekanismer för signalering av affektiva komponenter i mellanmänsklig beröring.

Helena har även ett stort intresse för populärvetenskap och medverkade mellan 2008 – 2023 i radioprogrammet och scenprogrammet ”Alltinget” för spridning av vetenskap till allmänheten.

Hon är verksam som FoU-chef vid FoUUI-centrum i Göteborg och södra Bohuslän.

Personkort för Helena Backlund Wasling | FoU i Västra Götalandsregionen (researchweb.org)

 

 


Gun Rembeck

Barnmorska

Mer om Gun Rembeck

Gun Rembecks intresseområden är psykisk hälsa, barn och ungdomshälsa, sexuell och reproduktiv hälsa, övergångsfaser i livet så kallat ”transitions” och folkhälsa.

Gun disputerade år 2008 med avhandlingen The winding road to womanhood (i GUPEA)

Gun är disputerad med. dr. och legitimerad barnmorska, kliniskt verksam vid Borås ungdomsmottagning, FoU-strateg inom FoU primärvård samt adjungerad universitetslektor i allmänmedicin. Hon arbetar med vetenskaplig handledning av doktorander och undervisning på doktorandnivå. Hon tillhör även ett internationellt forskningsnätverk, ISTAR och har samarbete med James Cook University Australien med studier på Papa Nya Guinea. Hon har ansvar för att utveckla och driva kurser för personer i ledande ställning inom området vetenskaplig metodik. Under lång tid har Gun varit regional utvecklingsledare för Projektdatabasen FoU i VGR. Gun har också mångårig erfarenhet av ungdomsmottagningsarbete: Ungdomsmottagning - Ungdomsmottagning (vgregion.se)


Åsa Premberg

Docent, barnmorska, FoU-strateg

Mer om Åsa Premberg

Åsas intresseområden är hälsofrågor inom reproduktiv och perinatal hälsa, såsom pappors hälsa och upplevelser i tidigt faderskap, kvinnor med fetmas hälsa i samband med graviditet samt vård i samband med sexuella övergrepp och sexuell riskutsatthet.  

Premberg är barnmorska och disputerade 2011 med avhandlingen Förstagångsfäders upplevelser av föräldrautbildning, förlossning och första året som far.  

Hon är verksam som FoU-strateg och vetenskaplig handledare inom FoU primärvård, samt adjungerad till institutionen för Vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. där hon undervisar, handleder och forskar inom huvudområdet reproduktiv och perinatal hälsa. 

Personkort för Åsa Premberg | FoU i Västra Götalandsregionen (researchweb.org) 

Projekt Åsa Premberg, registrerat i FoU i VGR | FoU i Västra Götalandsregionen (researchweb.org)

Handledda projekt Åsa Premberg, registrerat i ... | FoU i Västra Götalandsregionen (researchweb.org)


Andrea Mikkelsen

Med dr. leg. dietist, specialist folkhälsa/barnhälsovård och födoämnesöverkänslighet/pediatrik, FoU-ledare FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Mer om Andrea Mikkelsen

Andrea Mikkelsens intresseområden är pediatrik och födoämnesöverkänslighet.

Andrea disputerade år 2014 med avhandlingen: Children’s hypersensitivity to cow’s milk- Public health aspects and impact on families (i GUPEA)

Andrea är FoU-handledare vid FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän. Parallellt arbetar hon som barndietist på barn- och ungdomsmedicin inom Regionhälsan. 

Andrea är medlem i Dietisternas Riksförbunds referensgrupper i pediatrik och födoämnesöverkänslighet. Hon representerar European Federation of Associations of Dieticians (EFAD) inför European Food Safety Authority (EFSA). Andrea föreläser på dietistutbildningen vid Sahlgrenska akademin och vid Göteborgs Universitet. Hon anlitas ofta som utbildare och konsult av patientorganisationer, medarbetare inom hälso- och sjukvård, måltidsservice och industrin. 


Josefine Lilja

Fil. dr, leg. psykolog, spec. klinisk psykologi, handledare KBT

Mer om Josefine Lilja

Josefine Liljas intresseområden är ungdomars psykiska hälsa, så som iKBT-behandling för ungdomar och mindfulness-baserade metoder.

Josefine disputerade år 2016 med avhandlingen Mindfulness- Based Cognitive Therapy in Prima­ry Care.pdf.

Josefine är specialistpsykolog i psykologisk behandling. Hon är verksam som vetenskaplig handledare inom FoU primärvård, samt affilierad till Institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet. Lilja arbetar som projektledare för Ungas Psykiska Hälsa på Närhälsan Dalaberg vårdcentral och med ett preventivt primärvårds­projekt för ungdomar som riskerar att insjukna i depression. 

Josefin handleder studenter på psykoterapeutprogrammet på Psykologiska institutionen, GU, samt STP-psykologer och ST-läkare inom primärvård. Hon är även verksam vid Psykologirådet i Närhälsan och processteamet Suicidprevention. 


Christina Blomdahl

Arbetsterapeut, FoU-guidessamordnare

Mer om Christina Blomdahl

Christina Blomdahls huvudsakliga forskningsinriktning är psykisk hälsa och behandlingsutvärdering. Christina leder två forskargrupper: Bildterapi vid depression och/eller utmattningssyndrom och Intensivbehandling vid PTSD.

Christina disputerade år 2017 med avhandlingen: Painting from Within - Developing and Evaluating a Manual-based Art therapy for Patients with Depression (i GUPEA)

Christina Blomdahl är leg. arbetsterapeut med fil. mag. i bildterapi och filosofie doktor. Hon är även verksam som FoU-strateg vid FoU-centrum Södra Älvsborg. Där har hon uppdraget att verka som regional utvecklingsledare för projektdatabasen FoU i VGR. Resterande tid arbetar hon som utvecklingsledare vid Psykiatriska kliniken på Södra Älvsborgs sjukhus med ansvar för kompetensutveckling och forskning vid kliniken.  

Hon handleder också studentuppsatser med olika professioner och akademisk bakgrund inom området psykisk ohälsa. 


Anna Wingård Holst

Distriktsläkare/Specialist allmänmedicin

Mer om Anna Holst

Anna Holst är klinisk forskare inom området allmänmedicin, speciellt inom området internetbaserad behandling och hälsoekonomi.

Anna disputerade år 2019 med avhandlingen: Aspects of cost-effectiveness and feasibility of implementations for care of depressed persons in primary care - internet-based treatment and care manager organisation (i GUPEA)

Anna är specialist i allmänmedicin, disputerad medicine doktor och vårdcentralschef vid Närhälsan Backa. Hon är forskare vid Allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet och Allmänmedicinskt Centrum, Västra Götalandsregionen. 


Carl Wikberg

med.dr, distriktssköterska

Mer om Carl Wikberg

Carl Wikbergs intresseområden är ungdomars psykiska hälsa och depressionsbehandling i primärvård med särskilt fokus på skattningsskalor.

Carl disputerade år 2017 med avhandlingen "Aspects of management of depression in primary care – use of a self-assessment scale" i GUPEA”.

Carl är distriktssköterska och har arbetat inom Västra Götalandsregionen med psykisk ohälsa i över 10 år. Han är verksam som forskningshandledare inom FoU primärvård, samt affilierad till avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs Universitet. Carl har under de senaste åren medverkat i projekt kring implementering av vårdsamordnare (på Vårdgivarwebben) i Västra Götalands regionen.

 


Eva-Lisa Petersson

Arbetsterapeut, senior forskare

Mer om Eva-Lisa Petersson

Eva-Lisa Petersson bedriver forskning inom allmänmedicin avseende arbetsförmåga och psykisk ohälsa i primärvården. 

Eva-Lisa disputerade år 2005 med avhandlingen: Co-financed collaboration between welfare services. Effects on staff and patients with musculoskeletal disorders. (i GUP).

Eva-Lisa är medicine doktor i socialmedicin och arbetsterapeut, senior forskare vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet och har sin anställning inom FoU Primärvård, Göteborg och Södra Bohuslän.


Lena Rindner

Distriktssköterska

Mer om Lena Rindner

 • Akademisk titel: Medicine doktor i allmänmedicin

  Akademisk tillhörighet: Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

  Yrkestitel: Distriktssköterska

  Arbetsplatser: Närhälsan, Södra Torgets vårdcentral, Borås och FoUUI-centrum Södra Älvsborg.

  E-postadress: lena.rindner@vgregion.se

  Lena Rindner är leg. sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska och medicine doktor i allmänmedicin. Lena är kliniskt verksam som distriktssköterska vid Närhälsan Södra Torgets vårdcentral i Borås och knuten som handledare på primärvårdens FoUUI-centrum Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen. Hon bedriver klinisk forskning inom området allmänmedicin, speciellt inom behandling och prevention av kvinnors psykiska, fysiska och urogenitala hälsa i klimakteriet/mitt-i-livet.

  Arbetsplats: Närhälsan Södra Torgets vårdcentral, Borås och FoUUI-centrum Södra Älvsborg.

  Lena disputerade i maj 2021 med avhandlingen ”Women’s health in midlife - a person-centered approach in primary care -effects on mental, somatic, and urogenital symptoms, and quality of life” 

  Lena, handleder vetenskapliga arbeten på olika nivåer och deltar i forskningsprojekt inom kvinnors hälsa, klimakteriet, psykisk hälsa samt implementeringsprojekt på FoUUI-centrum.

  Personkort för Lena Rindner i projektdatabasen FoU i VGR


Märit Löfgren

Specialist allmänmedicin

Mer om Märit Löfgren

Märit Löfgren bedriver forskning och verksamhetsnära utvecklingsarbete om patienter med komplex ohälsa och långvarig hälsorelaterad nedsättning av arbetsförmågan.

Märit är specialist i allmänmedicin, doktorand vid Allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet samt civilingenjör med examen från Industriell ekonomi på Chalmers tekniska högskola. 

Märit arbetar kliniskt på Praktikertjänst Herkules vårdcentral i Borås. Fokusområden för kommande avhandling är återgång i arbete, hälsolitteracitet, känsla av sammanhang, biopsykosocial modell, patientdelaktighet i vården och samverkan mellan primärvård och andra samhällsaktörer.

Handledare: Lena Nordeman, Gun Rembeck, Dominique Hange och Cecilia Björkelund.


Linnea Nissling

Doktorand, leg. psykolog

Mer om Linnea Nissling

Linnea Nisslings intresseområden är internetbehandling för patienter i primärvården och peer support.

Linnea är legitimerad psykolog och doktorand vid psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet samt FoU Primärvård Södra Älvsborg. Hon arbetar kliniskt på en digital psykologimottagning i Närhälsan Södra Älvsborg.

Hennes kommande avhandling behandlar patientperspektiv i internetbehandling och digital vård.

Huvudhandledare: Sandra Weineland.
Biträdande handledare: Viktor Kaldo och Magnus Lindwall.


Sofia Hammarström

Utvecklingsledare, doktorand

Mer om Sofia Hammarström

Sofia Hammarströms intresseområde är ungas sexuella hälsa och mer specifikt sexuellt särskilt riskutsatta unga.

Sofia har en masterexamen i folkhälsovetenskap. 

Sofia är verksam på Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götalandsregionen parallellt med doktorandstudier på institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet. Hon har inom ramen för sin kommande avhandling utvecklat en metod vid namn SEXIT (SEXual health Identification Tool) och via en pilot implementerat metoden på ungdomsmottagningar i regionen. 

Handledare: Susanne Bernhardsson, Malin Lindroth, Per Nilsen.


Marie Persson

Psykolog

Mer om Marie Persson

Marie forskar inom området långvarig smärta och migrän. Hennes avhandlingsarbete fokuserar på om det går att förhindra att episodisk migrän utvecklas till kronisk migrän inom primärvård. 

Marie Persson är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi. Hon arbetar kliniskt på Närhälsan i Ulricehamn, Närhälsan Online och en digital psykologimottagning EBBA teamet (digital psykologimottagning), Närhälsan Södra Älvsborg. 

Marie är doktorand vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Hon har doktorandstöd av FoUU-centrum Södra Älvsborg. 

Huvudhandledare: Gun Rembeck. Biträdande handledare: Sandra Weinelandoch Ronny Gunnarsson. 


Helena Lorén

Distriktssköterska, doktorand

Mer om Helena Lorén

Helena Loréns forskningsområde rör samspelet mellan barn och föräldrar som en viktig nyckel till barns framtida hälsa eller ohälsa.

Helena Lorén är distriktssköterska samt doktorand vid Allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet. Hon arbetar kliniskt på Dalsjöfors vårdcentral mestadels inom barnhälsovården och har ett engagemang för förebyggande hälsovård och hälsopsykologi.

Fokusområden för hennes kommande avhandling är att identifiera och förebygga framtida ohälsa hos barn genom att lyfta fram hinder och främjande faktorer i övergången till föräldraskapet samt utveckla ett digitalt föräldrastödsprogram. 

Huvudhandledare: Gun Rembeck.
Biträdande handledare: Sandra Weineland, Ronny Gunnarsson. 

Projekt med Helena Lorén som projektledare på projektdatabasen FoU i VGR   


Anna Larsson

Psykolog

Mer om Anna Larsson

Anna Larssons intresseområde är hälsopsykologi och processbaserad internet-KBT vid sömnproblem.

Anna arbetar som forskningsassistent i IMPACT-projektet (internet-KBT för ungdomar) och driver en studie om processbaserad internet-KBT vid sömnproblem.

Anna Larsson är STP-psykolog i hälsopsykologi. Hon har erfarenhet av kliniskt arbete som psykolog i primärvård och arbetar aktivt med patienter inom Närhälsan vid Dalsjöfors Vårdcentral, Närhälsan Online och EBBA-teamet, som är en central nod för internet-KBT i Södra Älvsborg. Hennes forskningshandledare är specialistpsykolog och docent Sandra Weineland. 

Projekt med Anna Larsson som projektledare på projektdatabasen FoU i VGR 

 


Malin Hansson

Fil. dr, leg. barnmorska, sexolog, innovationsledare FoUUI Södra Älvsborg

Mer om Malin Hansson

Malin Hanssons intresseområden är arbetsrelaterad hälsa/ohälsa, barnmorskors professionella roll, sexuell och reproduktiv hälsa, beroende, folkhälsa och salutogenes. Hon har medverkat till att genomföra flera kvantitativa enkätstudier – nationella och lokala, mixade metodstudier samt kvalitativa studier med framför allt klassisk grundad teori.

Malin disputerade år 2021 med avhandlingen: A meaningful work in a strained context - exploring midwives' work situation and professional role (gu.se)

Malin är fil. dr. leg. sjuksköterska, leg. barnmorska, sexolog, profylaxinstruktör, dipl. massör, dipl. instruktör i medicinsk yoga samt medicinsk gravidyoga. Hon har mångårig erfarenhet från klinisk verksamhet inom obstetriken på Östra sjukhusets förlossnings och BB avdelningar samt har varit verksam som skolsköterska.

Hon undervisar på barnmorskeprogrammet vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt föreläser på olika instanser, om barnmorskors arbetssituation och professionella roll.

Malin är även innovationsledare på FoUUI-centrum Södra Älvsborg och vetenskaplig handledare för studenter på barnmorskeprogrammet och ST-läkare i allmänmedicin.


Emma Milford

Psykolog,leg.

Mer om Emma Ramsay Milford

Emma Ramsay Milford är doktor i pedagogisk psykologi med examen från Cardiff University. Hon doktorerar nu även inom klinisk psykologi och avhandlingsprojektet sker inom BUM och primärvård. Fokus för projektet är utvärdering av en blandad (både digital och ansikte-mot-ansikte) intervention riktad till barn och unga med funktionell buksmärta utan annan somatisk orsak. Interventionen benämnd ADAPT bygger på kognitiv beteendeterapi. ADAPT har testats och utvärderats i USA och har visat sig bidra till förbättringar gällande barn och ungas smärtupplevelser och mående. Avhandlingsarbetet gäller anpassning av och utvärdering av interventionen i svensk kontext. Totalt tre studier planeras inklusive en pilotstudie, en RCT och en kvalitativ studie med fokus på hur interventionen har tagits emot. 

Emmas huvudhandledare är Sandra Weineland, docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi. Biträdande handledare är docent Sandra Buratti, psykolog och pro-prefekt vid Psykologiska institutionen GU och docent Ewa-Lena Bratt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa.