Definitioner och perspektiv

Fotograf: Joen Art

Hälsa kan ses som en resurs för att klara de utmaningar vi ställs inför i vardagen. Men det ger oss även kraft att ta ett steg mot förverkligandet av våra mål och visioner. Både privat och i arbetet.

Definition på hälsan

Hälsa kan definieras på många sätt. Välbefinnande är ofta en central del i hälsobegreppet och kan vara av olika karaktär såsom känslomässigt och kognitivt välbefinnande eller att känna lycka och undvika obehag. Det har också definierats som en strävan mot att nå sin fulla potential, vilket kopplas till meningsfullhet och självförverkligande.

Den definition som ISM brukar använda i såväl forskning som kunskapsspridning utifrån hälsofrämjande arbetsplatser är;

"Hälsa är att må bra och ha tillräckliga resurser för att klara vardagens krav – och för att kunna förverkliga såväl personliga som professionella mål."

Förändringar mellan hälsa och ohälsa kan beskrivas som en förflyttning över ett kontinuum. Ibland upplever vi att ohälsa dominerar, men vi strävar i allmänhet efter att förflytta oss i riktning mot en ökad hälsa. Figuren ovan illustrerar den balansgång som vardagens utmaningar kan innebära.

Hållbart ledarskap i vardag och förändring, rapport, Dellve 2016

Vad är hälsa, suntarbetsliv.se, nov 2021

Hälsofrämjande arbete

Den definition vi utgår ifrån när vi diskuterar hälsopromotion eller hälsofrämjande arbete är: ”Den process som möjliggör för individer, grupper, organisationer och samhällen – att öka kontrollen över faktorer som påverkar hälsan – och därigenom förbättra den”.

Grundfrågan vi ställer oss är:

  • Vad är det som gör att vi kan bibehålla hälsan eller till och med kan förbättra den?

På en arbetsplats kanske frågan kan ställas

  • Vad är viktigt för att du skall trivas, må bra och utvecklas på jobbet?

Vad är skillnaden mellan förebyggande och hälsofrämjande?

Förebygga handlar om att man med olika insatser skall bidra till att något inte händer. Målet är att undvika olyckor och ohälsa. Då behövs kunskap om det viktigaste riskfaktorerna, och hur de kan elimineras. Det är något specifikt och avgränsat, ofta letar man efter direkta orsakssamband, för att sedan rikta insatserna mot dessa.

Med det hälsofrämjande perspektivet är målet att bidra till att bibehålla eller att förbättra hälsan. Det går sällan att urskilja enskilda friskfaktorer utan frågorna behöver sättas i ett sammanhang och utifrån nuläget genomförs en insats för att främja hälsa.

ISM-rapport 21 Hälsa på arbetsplatsen