Nulägesanalys

Vi behöver en noggrann nulägesanalys, ibland med tillbakablick i historien för att sätta den planerade insatsen i sitt sammanhang. För det finns olika verktyg att använda, men oavsett vilket man väljer är delaktighet och dialog A och O.

Historia –Nuläge – Önskat läge

Kännetecknande för en hälsofrämjande ansats är att ha fokus på framtid och det önskade läget. Därför är det viktigt att även samtala om det som fungerar och skapa en gemensam bild av vad man vill uppnå, för att senare kunna förflytta sig i den riktningen och följa upp om man lyckats med det.

För att ta fram en beskrivning av arbetsplatsens önskade läge kan man mycket väl börja med att två och två samtala kring den enkla frågan:

  • Vad är viktigt för att du skall trivas, må bra och utvecklas i jobbet?

Kartläggning av hälsa och psykosocial arbetsmiljö

För att mäta en god arbetsmiljö kan man behöva fånga både de anställdas välbefinnande och verksamhetens framgångar. I en kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket konstateras att det saknas något sådant heltäckande instrument. Däremot ger man ett antal förslag till instrument som täcker in viktiga aspekter.

För att mäta friska arbetsplatser skulle en indikator för god arbetsmiljö behöva mäta såväl de anställdas välbefinnande som verksamhetens framgångar. Något heltäckande instrument för att mäta friska arbetsplatser finns inte, men i kunskapsöversikten ges ett antal exempel på instrument, som mäter olika former av välbefinnande.

  • SF-36 Hälsoenkät
  • Ryff Psychological  Well-being Scale
  • The WHO (ten) Well-being Index
  • STEPS för well-being in workplaces  I
  • Self-evaluation matrix for well-being at work activities
  • WEMS - Work Experience Measurement Scale  

Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer, Arbetsmiljöverket 2012

Mäta och följa goda organisationer, Arbetsmiljöverket 2017

ISM-rapport 21 Hälsa på arbetsplatsen