Covid-19-pandemins påverkan på ST-utbildningen i obstetrik och gynekologi

Resultatet visar att COVID-19-pandemin hade en stor påverkan på såväl den svenska ST-utbildningen inom obstetrik och gynekologi som ST-läkarnas arbetssituation. Det finns en utbredd oro bland ST-läkarna att utbildningen påverkats negativt under pandemin och ansvariga på klinikerna behöver utveckla strategier för att säkerställa att ST-läkarna kan uppfylla de krav som finns uppsatta för utbildningen.

Detta är en sammanfattning av en artikel som har publicerats i tidskriften BMC Medical Education (2022).

Titel

Challenges imposed by the COVID-19 pandemic on the Obstetrics and Gynecology residency program: a mixed-methods Swedish survey in the COPE Staff cohort study

Författare

Matilda Wådell, Anne K. Örtqvist, Karolina Linden, Magnus Åkerström, Ola Andersson, Ylva Carlsson, Sofie Graner, Maria Jonsson, Elin Naurin, Verena Sengpiel, Malin Veje, Anna Wessberg & Mehreen Zaigham

Bakgrund

COVID-19-pandemin har inte enbart haft en stor påverkan på hälso- och sjukvårdpersonalens hälsa och arbetsmiljö utan riskerar även att påverka den framtida försörjningen av läkare med specialistkompetens när prioriteringar lett till att vård skjutits på framtiden och utbildningsaktiviteter ställts in. För att säkerställa den framtida försörjningen av specialistläkare är det därför viktigt att utvärdera hur pandemin påverkade ST-läkarnas utbildning.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka hur utbildningen av ST-läkare inom obstetrik och gynekologi påverkades av COVID-19-pandemin samt hur ST-läkarna upplevde dessa förändringar.

Metod

Under januari till mars 2021 erbjöds samtliga ST-läkare i COPE staff-projektet att besvara en enkät rörande deras ST-utbildning och arbetssituation under COVID-19-pandemin. Resultatet sammanställdes deskriptivt och skillnader mellan grupper undersöktes med Pearsons chi2-test. Samband mellan ST-läkarnas oro för försämrad kvalitet eller förlängd utbildning, övertidsarbete och att ha blivit förflyttad till annan arbetsplats undersöktes med logistisk regression. ST-läkarnas upplevelse av att arbeta under pandemin undersöktes genom kvalitativ innehållsanalys av fritextsvar.

Resultat

Enkäten besvarades av 162 ST-läkare i Sverige och 69% av dessa uttryckte en oro för att pandemin skulle ha en negativ effekt på deras utbildning. 95% av ST-läkarna rapporterade att utbildningsmoment blivit inställda eller framflyttade, 70% rapporterade färre genomförda operationer och 27% av ST-läkarna hade blivit förflyttade till annan avdelning vilket till viss del upplevdes höja deras kompetens. Merparten (69%) av de svarande rapporterade att de arbetat övertid under pandemin och 14% funderade på att byta yrke som en följd av pandemin. ST-läkare i slutet av sin utbildning rapporterade en större påverkan på utbildningen jämfört med läkare i början på sin utbildning. Bristen på kirurgisk träning beskrevs som en stor bidragande orsak till oron för den negativa effekten på utbildningen i fritextsvaren.

Slutsatser

Resultatet visar att COVID-19-pandemin hade en stor påverkan på såväl den svenska ST-utbildningen inom obstetrik och gynekologi som ST-läkarnas arbetssituation. Det finns en utbredd oro bland ST-läkarna att utbildningen påverkats negativt under pandemin och ansvariga på klinikerna behöver utveckla strategier för att säkerställa att ST-läkarna kan uppfylla de krav som finns uppsatta för utbildningen.

Publicerat

BMC Medical Education (2022)

Övriga länkar

Arbetsmiljön för de som arbetar med gravida, födande samt nyfödda barn (COPE Staff)