Student

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är student.

Gymnasie- och yrkeshögskolans vårdutbildningar

Här hittar du information om arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärande i arbete (LIA) för Sjukhusen i väster, det vill säga Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Högsbo närsjukhus och Angereds närsjukhus.

Det finns flera utbildningsanordnare på gymnasial- och yrkeshögskolenivå inom Västra Götalandsregionen.

Gymnasial vårdutbildning leder till arbete som undersköterska. Utbildningen genomförs både för ungdomar och vuxna och många gör viss del av sin utbildning hos oss.

Vi erbjuder även praktikplatser för studerande på yrkeshögskolans utbildning till specialistundersköterska, steriltekniker, medicinsk fotvårdsterapeut, ambulanssjukvårdare och medicinsk vårdadministratör. 

Arbetsplatsförlagt lärande och lärande i arbetslivet

Sjukhusen i väster erbjuder årligen drygt 800 veckor för APL och LIA. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper, yrkesidentitet, förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen.

Med APL och LIA avses de delar av utbildningen som förläggs på en arbetsplats. Där befinner sig den studerande i vårdmiljöer, oftast i direktkontakt med patient, närstående och medarbetare. Den studerande får en praktisk utbildning som främjar lärande och utveckling. Vi ser eleven som en blivande medarbetare och kollega.

Sjukhuset tar emot studerande främst från utbildare inom Västra Götaland. I mån av plats kan studerande från övriga landet erbjudas praktikplats.

Beställning av APL- och LIA-platser

Beställning av APL- och LIA-platser sker genom ansvarig studierektor för gymnasie- och yrkeshögskoleutbildning på utbildningsenheten. De flesta platser fördelas via plattformen praktikplatsen.se.

Akademiska vårdutbildningar

Akademiska vårdutbildningar är utbildningar på högskolenivå som leder till legitimationsyrke. Aktuella utbildningar är exempelvis arbetsterapeut, barnmorska, biomedicinsk analytiker, dietist, fysioterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

En central del av arbetet på Sjukhusen i väster, det vill säga Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Högsbo närsjukhus och Angereds närsjukhus, är att utbilda studenter. Sjukhusen i väster erbjuder årligen cirka 2100 studentveckor för verksamhetsförlagd utbildning på högskole- och universitetsnivå.

Med verksamhetsförlagd utbildning avses de delar av utbildningen där studenten befinner sig i vårdmiljöer i direktkontakt med patient, närstående och medarbetare. Vi tar främst emot studenter från Högskolan i Borås, Göteborgs Universitet och Högskolan Väst i västra Götalandsregionen.

I mån av plats tas även studenter emot från andra lärosäten runt om i landet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen för akademiska vårdutbildningar regleras i ett avtal mellan kommunerna, regionen och lärosätena (Högskolan i Skövde, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås och Högskolan Väst, i Västra Götaland). Avtalet omfattar arbetsterapeut-, audionom-, barnmorske-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-, sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och röntgensjuksköterskeprogrammet.

Beställning av verksamhetsförlagd utbildning

Beställning av VFU-platser sker terminsvis inom en av regionen bestämd tidsram. All beställning av VFU-platser ska ske genom studierektor för verksamhetsförlagd utbildning. De flesta platser fördelas via plattformen praktikplatsen.se.

Kontakt

Anneli Thelandersson, studierektor för Kungälvs sjukhus
Telefon: 079-099 04 58
E-post: anneli.thelandersson@vgregion.se