Miljöarbete

Kungälvs sjukhus har en miljöpolicy som slår fast att sjukhuset

  • i alla verksamheter ska medverka till en långsiktig hållbar utveckling inom regionen genom att främja god hälsa och sund livsmiljö,
  • ska arbeta aktivt och förebyggande med ständiga förbättringar för att minska sjukhusets miljöpåverkan,
  • ska följa miljölagstiftningen och andra förekommande krav, samt 
  • ska integrera miljöarbetet i den dagliga verksamheten i enlighet med miljöledningssystemet.

Miljöpolicyn innebär att hänsyn till miljön ska prägla hela verksamheten och vägas in vid planering och i alla beslut. Helhetssyn ska tillämpas i miljöarbetet med beaktande av såväl arbetsmiljö-, som kvalitets- och säkerhetsaspekter. Sambanden mellan den yttre miljön och människors hälsa ska uppmärksammas och kommuniceras.

Miljöbelastningen ska minskas genom att

  • använda energi, vatten och material effektivt, 
  • ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster,
  • minimera samt hantera vårt avfall på bästa miljömässiga sätt, 
  • arbeta för att minska transporternas negativa miljöpåverkan, samt
  • minska användningen av miljöskadliga ämnen i den mån det är praktiskt möjligt.

Miljöledningssystemet ingår som en naturlig del i sjukhusets verksamhet. Miljömålen med åtföljande konkreta handlingsplaner ska följas upp och redovisas. Miljöarbetet granskas och utvärderas genom intern egenkontroll och extern miljöinspektion.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32