Patientsäkerhet

God kvalitet och patientsäkerhet tillhör hälso- och sjukvårdens kärnvärden. Dessa värden är grundläggande för att kunna skapa förtroende och legitimitet för hälso- och sjukvården hos patienter och invånare.

Förbättringsarbete

På Kungälvs sjukhus arbetar vi kontinuerligt med utbildningsinsatser, översyn och förbättring av olika vårdprocesser samt riskanalyser inför förändringar. Genom ett systematiskt, dagligt förbättringsarbete försöker vi öka patientsäkerheten och förebygga vårdskador.

Avvikelserapportering

I de fall då det ändå skett en oönskad händelse är det viktigt att denna utreds, analyseras och åtgärdas så att den inte uppkommer på nytt. En viktig del av patientsäkerhetsarbetet är därför att registrera och följa upp avvikelser. Händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Säker vård

Markörbaserad journalgranskning och mätning av antalet vårdrelaterade infektioner är två sätt att strukturerat mäta förekomsten av vårdskador. Detta ger möjlighet att identifiera vilka orsaker som ligger bakom samt vidta åtgärder för att minimera dessa och därigenom skapa en säkrare vård.

Läs mer: