Intranät i Västra Götalandsregionen

Genom att samla och rikta information och verktyg utifrån medarbetarens och organisationens behov underlättar intranätet för medarbetaren att utföra sitt arbete och bidrar till en sammanhållen organisation.

Mål med intranätet

  • Intranätet ger riktad och samlad tillgång till information och digitala verktyg medarbetaren behöver i sitt arbete och för sin anställning.
  • Intranätet bidrar till att uppnå VGR:s uppdrag, mål och strategier. 
  • Intranätet är lätt att använda. Det är enkelt att nå verktyg och lösa uppgifter.

Målen är beslutade av styrgruppen för processområde digital kommunikation och gäller för VGR:s förvaltningar. Målen bryts ner i mätbara delmål.

Principer för intranätet

  • Användarvänligt: Intranätet ska vara lätt att använda och navigera. Det ska vara enkelt att hitta verktyg och lösa uppgifter. Innehåll som används ofta ska vara lätt åtkomligt. 
  • Relevant: Intranätet ska innehålla relevant information som är anpassad efter användarnas behov och arbetsuppgifter. Innehållet ska vara aktuellt och kvalitetssäkrat av innehållsansvariga. 
  • Tillgängligt: Intranätet ska leva upp till kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 
  • Intelligent: Intranätet förutser, avlastar och vägleder så att uppgifter utförs och rätt beslut tas, på bästa sätt. 
  • Kommunikativt: Intranätet ska stärka samhörigheten inom organisationen, underlätta informationsutbyte och främja effektivt arbete.
  • Sammanhållet: Innehållet på intranätet ska då det är möjligt vara gemensamt och delas mellan förvaltningarna. 
  • Intuitivt: Innehåll och verktyg ska vara utformade så att medarbetaren i så stor utstäckning som möjligt kan lösa sina arbetsuppgifter utan stöd.

Viktigaste behoven

Inför att intranätet lanserades användes Top task metoden för att identifiera de största behoven besökarna har på intranätet. Behoven är ganska lika oberoende av vem besökaren är. Det största behovet är att hitta person.

Behovsanalys av VGR:s intranät

Så fungerar intranätet

En stor del av informationen på VGR:s intranät är gemensam för alla, men det finns också delar som är unika för varje förvaltning.

Gemensamt innehåll

För rubrikerna “Stöd och tjänster” och “Min anställning” ärvs både struktur och innehåll till förvaltningarnas intranät, de kan sedan lägga till lokala tillägg eller lokala sidor för förvaltningsspecifik information. Det finns också möjlighet att dölja sidor eller block som inte är relevanta för den egna verksamheten. Under rubriken “Kontakt och organisation” ärvs strukturen, men inte innehållet.

VGR gemensamt

Det intranät som heter VGR gemensamt visar enbart det regiongemensamma sidorna som kopieras ut till alla intranät, så samma innehåll återfinns på förvaltningens eget intranät.

Förvaltningarnas intranät

Förvaltningar har möjlighet att komplettera den regiongemensamma informationen med egna rubriker och innehåll. Till exempel har vårdförvaltningar valt att lägga till en rubrik för vårdrelaterad information inom det egna ansvarsområdet.

Alla förvaltningars intranät är tillgängliga för alla inom hela VGR och nås via den så kallade "förvaltningsväljaren".

Kort introduktion till intranätet

Observera att vissa funktioner och menyer har förändrats efter att introduktionen till intranätet spelades in.