Om Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa är en del av Västra Götalandsregionen. Vi erbjuder specialiserad vård och stöd vid en varaktig funktionsnedsättning som nedsatt förmåga att förstå omvärlden, kommunicera, höra, röra sig och se.

Habilitering

 ger stöd, behandling och hjälpmedel till personer som har:

  • autism
  • rörelsenedsättning
  • intellektuell funktionsnedsättning 
  • förvärvad hjärnskada

Patienter som remitteras till habilitering ska ha en utredd diagnos inom habiliteringens diagnosgrupper och patientens svårigheter vara tydligt beskrivna. Behovet av behandlande åtgärder avgörs av funktionsnedsättningens svårighetsgrad och i vilken grad vardagsfunktioner påverkas.

Hörsel

Audionommottagningen och hörselteam ger stöd och behandling till personer med bestående hörselnedsättning, dövhet och dövblindhet i alla åldrar. Vi ger också stöd till patientens närstående. 

På audionommottagningen erbjuds diagnos, habilitering och rehabilitering. Hörapparater och andra hörseltekniska hjälpmedel provas ut och anpassas. Vi erbjuder också service och reparation av dem.

Vid behov av fördjupad rehabilitering finns särskilda hörselteam. 

Syn

Syncentralerna arbetar med habilitering och rehabilitering för personer i alla åldrar med en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet. Det handlar om personer som:  

  • har så nedsatt syn att det är svårt att läsa vanlig text med vanliga glasögon och bra belysning 
  • har svårigheter att med synens hjälp orientera sig eller har andra svårigheter i det dagliga livet 

Insatserna kan bestå av psykosocialt stöd och rådgivning, utprovning och inträning av hjälpmedel, träning av dagliga aktiviteter med eller utan hjälpmedel och vägledning och information till närstående och personal.  

Tolk

Tolkservice riktar sig till personer som är döva, dövblinda eller hörselskadade. Taltjänst vänder sig till personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Tolk är också till för dem som behöver kommunicera med personer med funktionsnedsättningar.