Mottagningar för hörsel

Vi finns här för dig med bestående hörselnedsättning. Vi ger stöd och insatser som handlar om att öka möjligheterna till ett bra liv och minska de svårigheter som en hörselnedsättning kan medföra.

Information om våra mottagningar

Barn och ungdom

Alla barn och unga upp till 20 år som besöker oss är patienter i ett hörselteam. I team särskilt inriktade på barn samverkar flera professioner. Insatserna kan vara behandling med hörapparater och andra tekniska hörhjälpmedel, lyssnings- och kommunikationshandledning samt samtalsstöd kopplade till barnets hörselnedsättning.

Vuxna

Audionommottagning

De flesta vuxna som besöker oss är patient på någon av våra audionommottagningar. Här kan du prova ut en hörapparat eller andra hörseltekniska hjälpmedel som anpassas efter dina behov. Du kan också få uppföljning, kunskap om din hörselsituation och stöd kring kommunikation. 

Hörhjälpmedelsmottagning

På vissa orter finns en hörhjälpmedelsmottagning med drop-in. Där får du hjälp med justering, reparation och underhåll av dina hörapparater och andra hörhjälpmedel. Om du förlorat ditt hjälpmedel eller om du upplever att hörseln har blivit sämre - ta kontakt med närmsta audionommottagning istället. Om det inte finns en hörhjälpmedelsmottagning där du bor, kan du lämna in ditt hjälpmedel på audionommottagningen. 

Hörselteam

Om du har behov av mer omfattande stöd kan du komma till hörselteamet där flera professioner samverkar. Insatserna hos hörselteamen kan vara ökat stöd i att träna och utveckla din kommunikation, tecken-som-stöd (TSS), samtalsstöd samt kontakt med myndigheter.

Dövteam

Dövteamet är ett specialistteam som ger råd, stöd, information och kunskap till teckenspråkiga personer över 18 år och deras närstående. Vi kommunicerar på teckenspråk.

Dövblindteam

Dövblindteamet är ett specialistteam som ger råd, stöd, information och kunskap utifrån dina behov som dövblind. Vi kan också stötta anhöriga, närstående, personal och myndigheter. Vid behov föreskriver vi även hjälpmedel. 

Alternativ telefoni

Vi erbjuder och provar ut telefonhjälpmedel för dig som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet, eller har en funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk.


Verksamhetschef

Mattias Johansson, Verksamhetschef
mattias.s.johansson@vgregion.se
033-616 15 59
070-618 15 59

Ewa Roy-Pettersson, Chefssekreterare 
ewa.roy.pettersson@vgregion.se
033-616 28 50