Verksamhetsområden

Habilitering

Specialistvård, behandling och stöd för barn, ungdomar och vuxna som har:

  • autism
  • rörelsenedsättning
  • intellektuell funktionsnedsättning 
  • förvärvad hjärn- eller ryggmärgsskada

Läs mer om habilitering

Hörselverksamhet

På audionommottagningen erbjuds habilitering och rehabilitering för personer som har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Vid behov av fördjupad rehabilitering finns särskilda hörselteam. Teckenspråkiga över 18 år kan få psykosocialt och pedagogiskt stöd från dövteam. Ett regionalt dövblindteam står för råd, stöd, information och kunskap för personer som har en kombinerad hörsel- och synnedsättning och deras närstående.

Läs mer om hörselverksamheten inom Habilitering & Hälsa

Synverksamhet

Habilitering och rehabilitering för personer i alla åldrar som har en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet.

Läs mer om syn

Tolk

Vi erbjuder teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk, tss-tolk och taltjänst till personer som har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet eller en funktionsnedsättning som påverkar röst, tal eller språk samt för alla de behöver kommunicera med.

Läs mer om tolk