Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS finns för att ge människor som har funktionsnedsättningar stöd för att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt att ansöka om tio insatser för särskilt stöd enligt LSS. Sveriges regioner ansvarar för LSS-lagens första insats; Rådgivning och annat personligt stöd. Den kommun du bor i ansvarar för de andra insatserna i LSS.

Rådgivning och annat personligt stöd 

Habilitering & Hälsa ansvarar för insatsen "Rådgivning och annat personligt stöd" i Västra Götaland. Fortsättningsvis kallar vi det bara för råd och stöd enligt LSS.

Syftet med Råd och stöd enligt LSS är att du ska få kunskap om funktionsnedsättningen och vad den innebär i din vardag. Stödet ska underlätta för dig att leva ett gott och självständigt liv och är ett komplement till andra insatser i samhället. 

Råd och stöd enligt LSS kan till exempel vara: 

  • Stödsamtal för att kunna leva med och förstå konsekvenserna av sin funktionsnedsättning
  • Råd och strategier som kan underlätta vardagen
  • Information om rättigheter och andra stödinsatser i samhället

Råd och stöd ger rätt till expertstöd av personal som har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar. Insatsen är kostnadsfri och kan beviljas till dig och dina närstående. 

Råd och stöd är ett komplement till habilitering, rehabilitering och socialtjänst. Avsikten är inte att ge sjukvårdande behandling, rehabilitering eller annat som faller inom hälso- och sjukvårdslagen.

Vem kan ansöka om LSS?

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar. Du kan ansöka om stöd om du har något av följande: 

  • Intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Annan stor varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring.

Ansök om Råd och stöd enligt LSS

Fyll i blanketten och skicka den till oss:
Ansökan om råd och stöd (pdf)

Eller ring en LSS-handläggare:
Ann Hägglund 010-441 49 78
Hanna Wedholm 0303-24 15 01

Är du under 15 år eller inte kan söka själv kan en vårdnadshavare, god man eller förvaltare hjälpa dig. Kontakta LSS-handläggare om du önskar ytterligare information om LSS Råd och stöd eller behöver hjälp att ansöka.

Vad händer när jag har ansökt?

  1. När du ansökt gör handläggaren en utredning där du får berätta om din situation och om det stöd du behöver.
  2. Handläggaren bedömer sedan om du kan få insatsen eller inte. Du får information om beslutet skriftligt. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten.
  3. Om du beviljas LSS-insats påbörjas insatsen inom 3 månader.