Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skolpersonal

Ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och för studier

Skolan har ett ansvar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. I detta ansvar ingår att tillhandahålla läromedel, pedagogiska hjälpmedel och grundutrustning samt anpassa lokalerna efter verksamheten. Skolans ansvar gäller hjälpmedel som utan större svårigheter kan användas av flera elever och som inte behöver någon omfattande individuell anpassning.

När grundutrustning inte tillgodoser behovet av hjälpmedel är det möjligt att förskriva personliga hjälpmedel i de fall utbildningen är offentligt finansierad eller berättigar till studiestöd. Läs mer om hjälpmedel inom Västra Götalandsregionen under läs mer.

Det finns styrdokument som ger vägledning kring de rättigheter som barnet/eleven har samt hur ansvarsfördelningen ser ut mellan kommun, landsting och stat.
För elever med synnedsättning eller hörselnedsättning finns information i "Hjälpredan" under läs mer.

Alla insatser som vidtas ska vara i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. Det innebär att när barnets behov bedöms och insatser planeras, ska detta utgå från barnets bästa. Barnet ska alltid få möjlighet att komma till tals och barnets vilja ska beaktas. Utifrån barnets mognad och ålder ska barnet ges möjlighet till att vara delaktig vid  planering, genomförande och utvärdering. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska  också vara ett stöd för de insatser som vidtas. Vid alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i första rummet.

Senast uppdaterad: 2016-11-02 14:54