Syncentral Borås, brukarråd 8 mars 2023

Närvarande: 

Anette Jernberg, FSBU
Lena Haugland, FSBU
Jan Gunnarsson, SRF Borås
Karin Villberg, SRF Borås
Marita Johansson, SRF Mark
Eva Brunander, SRF Mark
Gunnel Palmer, SRF Lerum
Maria Johansson, Syncentralen
Rolf Larsson, Syncentralen
Elisabeth Ekström, Syncentralen

Ej närvarande: 
FSDB
Unga synskadade
SRF Ulricehamn
Lena Molander, SRF Lerum

1. Mötets öppnande

Maria Johansson hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.

2. Utse sekreterare och justerare

Karin Villberg utses till justerare och Elisabeth Ekström till sekreterare.

3. Presentation av ledamöter

Vi börjar dagens möte med att presentera oss för varandra.

4. Föregående minnesanteckningar

Inga kommentarer till föregående protokoll som läggs till handlingarna.

5. Frågor från lokalföreningarna

a) SRF Borås Jan Gunnarsson tar upp en fråga om vårdplan. Hur många får med sig en skriftlig vårdplan vid sitt första besök?
Maria Johansson svarar att man kan ta del av sina journalanteckningar via 1177. Ingen skriftlig vårdplan lämnas ut vid besöket. Vårdplanen har en egen rubrik om man läser sin journal på 1177. Syncentralen tar till sig frågan för vidare diskussion inom enheten.

b) SRF Mark har en fråga om talande termometer och väckarur är hjälpmedel som kan förskrivas.
Svaret är att talande termometer är ett förskrivningsbart hjälpmedel men väckarur är däremot inte det längre.

Information från Syncentral Borås

Maria Johansson informerar om det som är aktuellt på Syncentralen.

 • Munskydd krävs inte längre
 • Budgeten för 2023 är snäv och ett tufft år väntas. Föregående år satsades mycket på arbetsmiljö där Syncentralen köpte in bättre läs-tv bord, stolar och mörkläggningsgardiner. År 2022 gick Syncentralen plus och synpedagoger fick möjlighet att åka på en synkonferens. 2022 års personalenkät fick ett väldigt bra resultat vilket visar att personalen trivs. Resultatet i personalenkäten kommer att tas om hand och arbetas vidare med i personalgruppen.
 • Synverksamheten har olika fokusområden där 6 områden är prioriterade. Som en rubrik över alla andra områden ligger ”att hålla vårdgarantin” och år 2022 uppfylldes den till 100% (tid inom 90 dagar) och inom 60 dagar fick 96% en tid.
 • Syncentralen har varit med på ett informationsmöte ihop med Ögonmottagningen och optiker på stan för att synliggöra Synverksamheten.

Nedan följer Synverksamhetens prioriterade områden:

 1. Tvärprofessionellt arbetssätt:

Här kommer en förändring att ske där nuvarande ordning där man först träffar en synpedagog för kartläggning och sedan träffar optiker för synundersökning kommer att göras om så man först träffar optiker och sedan synpedagog. Avvikelser kan naturligtvis förekomma då varje remiss bedöms enskilt.

 1. Digitalisering:

Digitalisering ska ingå i alla målområden som kan innebära att man parallellt arbetar både med traditionella hjälpmedel och digitala hjälpmedel.        

 1. Specialisering/generalisering:

Patienten ska slussas till den behandlare som har rätt kompetens för den aktuella insatsen.

 1. Psykosocialt stöd:

Det har tryckts på från det regionala brukarrådet att man ska få in det psykosociala i patientarbetet. Hur får man in kuratorerna på ett naturligt sätt i rehabiliteringen?

 1. Gruppverksamhet:

Gruppverksamheterna flyter på igen och ett antal grupper har startats upp som exempelvis nysynskadekursen, ungdomsläger, att finna nya väger, se dåligt må bra.

På Syncentralen i Borås har man startat upp en RP-grupp (Retinitis pigmentosa) som Rolf Larsson berättar mer om.

Tidigare i år har man haft en heldag på Syncentralen och framöver är 2 drop in tillfällen inplanerad på våren och 2 till hösten. Tanken är att deltagarna ska få styra innehållet.

Vidare berättar Rolf att yrkesverksamme kursen på Fristad folkhögskola kommer att gå av stapeln i juni dock en något nedbantad version från tidigare 5 dagar till ett upplägg på 3 dagar. Kursen är ett internat vilket främjar den sociala aspekten.

Fråga ställs från SRF Borås om hur patienterna får information om grupperna och svaret är att informationen sker direkt till patienten, ingen information kommer att gå ut till föreningarna.

 1. Fysioterapeut i verksamheten:

Önskemål om fysioterapeut i verksamheten har lyfts på det regionala brukarrådet. Man har haft besök av Cecilia Ekstrand från SRF som presenterat en rapport om hur fysioterapi kan vävas in i Synverksamheten. Maria Johansson presenterar statistik som säger att det år 2022 fanns totalt 8 fysioterapeuter inom landets samtliga Syncentraler. På Syncentralen i VGR finns en fysioterapeut som arbetar med barn. På ett kommande brukarråd kommer Cecilia Ekstrand att presentera en rapport om hur psykolog kan användas inom Synverksamheten.

 

7. Patientenkäten

Maria Johansson drar en del från resultatet av den gjorda patientenkäten. Totalt har 65 personer svarat på enkäten. Syncentralen i Borås ligger över snittet jämfört både med hela Sverige och Syncentralerna i Västra Götaland. Personalgruppen på Syncentralen ska göra en handlingsplan utifrån enkätsvaren där man kommer att arbeta med olika utvalda områden både för att förbättra och för att bibehålla resultatet.

Man kommer även att fördjupa sig i patientenkäten på det regionala brukarrådet där man bland annat kommer att ha workshops.

8. Förbättringsönskemål

Maria Johansson tar upp frågan om hur brukarrådet vill utforma våra möten. Önskemål som lyfts är bland annat att få information om nya hjälpmedel. Vi beslutar att på nästa brukarråd ta upp hur man på ett smart sätt kan använda sin smartphone. Rolf Larsson passar på att ge lite goda råd om hur man ska tänka i sitt val av smartphone.

9. Övriga frågor

Vad är på gång på föreningarna?

 • SRF Borås kommer att ha en hjälpmedelsutställning i samarbete med Polar Print. Den 16 juni ska man göra en dagsutflykt till Visingsö och i september står en resa till Österlen på agendan där även SRF Mark är välkomna att delta.
 • SRF Mark ska ha en vårfest som sedan efterföljs av en sommarfest
 • SRF Lerum har en ost och vinträff och så har men en inplanerad utflykt till Brämhult.
 • FSBU har en resa till Kustmarken inplanerad där man får titta på hundarna. Dom har en resa inplanerade till Legoland i kombination med Lalandia och ett seglarläger vecka 27 och 28. Vidare har dom ett studiebesök på en bandstation inplanerat och en prova på judo dag.
 • Samtliga föreningar har haft eller ska ha årsmöte

 

10. Datum, tid och plats för nästa möte

Nästa möte blir i oktober klockan 10:30 – 12:00. Datum kommer att skickas ut senare.

11. Avslutning

Maria Johansson tackar för dagens möte.

  

Vid protokollet

Elisabeth Ekström               Karin Villberg
Sekreterare                          Justerare

Maria Johansson
Ordförande