Aktuella utlysningar i urval

Publicerad:

Ska du söka medel för forskning- eller innovationsprojekt? Här är ett urval av några aktuella utlysningar från externa anslagsgivare. Du kan ansöka om medel från till exempel Innovationsfonden, Vinnova, Forte och Afa Försäkring. Källa: Grants Office på Gothia Forum.

Forte - projektbidrag för insamling och hantering av data
I maj öppnar Forte en utlysning av projektbidrag för insamling eller hantering av data. Syftet är att projekten ska generera och tillgängliggöra forskningsdata som kan utgöra grund till ny forskning. Deadline 15 augusti 2024.
LÄS MER: Forte (forte.se)

Forte - planeringsbidrag inom psykisk hälsa
I maj öppnar Forte en utlysning av ettåriga planeringsbidrag inom psykisk hälsa. Syftet är att planera och förbereda för ett större forskningsprojekt, etablera samarbeten med forskare från olika forskningsdiscipliner, praktik och brukare samt möjlighet att pröva genomförbarheten i en pilotstudieDeadline 21 augusti 2024.
LÄS MER: Forte (forte.se)

Vinnova/Medtech4Health – Implementering av medicinteknik inom vård och omsorg 2024
Medtech4health stärker satsningen mot implementering med en utlysning som syftar till att ge vård- och omsorgsgivande organisationer möjlighet att arbeta effektivt med implementering av nya innovativa medicintekniska lösningar. Deadline 13 juni 2024.
LÄS MER: MedTech4Health (medtech4health.se) eller Vinnova (vinnova.se)

Vinnova - samarbeten med USA och UK
Vill ni fördjupa det internationella samarbetet? Vinnova utlyser medel för utveckling av långsiktigt forsknings- och innovationssamarbete inom hälsa och life science med partners i de ledande länderna USA och Storbritannien. Deadline 27 juni 2024.
LÄS MER: Vinnova (vinnova.se)

Vinnova - Innovativa samarbeten med USA
Som del av Vinnovas satsning på banbrytande teknik, öppnar i maj en utlysning för att stödja etablering av samarbete mellan svenska och amerikanska aktörer med fokus på Extended reality, XR. Deadline 29 augusti 2024.
LÄS MER: Vinnova (vinnova.se)

Afa Försäkring – idébeskrivning
En möjlighet att skicka in idébeskrivning och undersöka relevans för Afa Försäkring. Inriktning ska vara mot arbetsmiljö eller hälsa. Deadline 22 maj 2024.
LÄS MER: Afa Försäkring (fou.afaforsakring.se)

Afa försäkring – postdoc-stöd inom arbetsmiljöområdet
Afa Försäkring vill främja kompetensutvecklingen inom området arbetsmiljö och utlyser ett postdoc-stöd på 2,4 miljoner kronor. Minst 2–3 månader av postdoc-studierna ska bedrivas på ett utländskt lärosäte. Deadline 10 juni 2024.
LÄS MERAfa Försäkring (fou.afaforsakring.se)

Stiftelsen för Strategisk Forskning – strategisk mobilitet 2024
Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) finansierar lönekostnaden för personer som under en period vill röra sig mellan industri/näringsliv/myndighet/sjukhus och akademi/forskningsinstitut. Deadline 10 september 2024.
LÄS MER:
 SSF (strategiska.se)

Ollie & Elof Ericssons stiftelse - anslag för vetenskaplig forskning
Stiftelsen stöder forskning inom ämnesområdena medicin, teknik och ekonomi och vänder sig främst till unga, disputerade självständiga forskare som påbörjat uppbyggnaden av egen forskning. Deadline 31 maj.
LÄS MER: Ollie & Elof Ericssons stiftelser (oestiftelse.se)

Queen Silvia Nursing Award
Sjuksköterskor, undersköterskor eller de som studerar till något av dessa yrken kan söka Queen Silvia Nursing Award för idéer relaterat till förbättring av äldre- eller demensvård. Deadline 1 november 2024.
LÄS MER: Queen Silvia Nursing Award (queensilivianursingaward.se)

Horisont Europa – senaste nytt
Kommissionen har uppdaterat Horisont Europas arbetsprogram för 2023-2024. Ändringarna avser en höjning av budgeten, varav 650 miljoner euro ska användas till EU:s Missions, vilket inbegriper aktiviteter som att förbättra cancerdiagnostik. Medel avsätts också till att implementera det nya New European Bauhaus-initiativet NEB Facility samt till att till att göra Europa bättre rustat för pandemier genom European Partnership for Pandemic Preparedness.
LÄS MERCommission mobilises research and innovation funding (europa.eu)

Inom Horisiont Europa har det också öppnat nya utlysningar inom Marie Sklodowska-Curie Actions som främjar forskning, innovation och forskares karriärmöjligheter genom att erbjuda mobilitet och utbildning för doktorander och postdoktorer. Till exempel Postdoctoral Fellowships, som söks av forskare för att arbeta i ett annat land. Deadline 11 september 2024.
LÄS MER: Marie Sklodowska-Curie Actions (europa.eu)

EU-kommissionen har dessutom en öppen konsultation kring utformandet av arbetsprogrammet för 2025 inom ramprogrammet Horisont Europa. Konsultationen är uppdelad i flera enkäter, en per destination inom varje kluster eller per EU Mission. Det går att svara på en eller flera enkäter. Konsultationen finns på kommissions webbplats och är öppen till och med den 6 maj 2024
Läs mer: Feedback opportunity for Horizon Europe work programme 2025 - European Commission (europa.eu)

EU4Health – preliminära datum för kommande utlysningar
EU4Health kompletterar medlemsländernas folkhälsopolitik. I programmet ingår fyra insatsområden. Nu finns preliminära datum för kommande utlysningar, där ”Actions grants” är öppna för att söka i konkurrens: Tentative calendar - European Commission (europa.eu)
LÄS MER: EU4Health (europa.eu)

COST Open Call 2024
Det europeiska forskningsnätverksprogrammet COST, European Cooperation in Science and Technology, samlar in förslag på nya COST Actions. Dessa avser kraftsamlingar inom olika ämnesområden, med fokus på gränsöverskridande samarbete och multi- och tvärvetenskaplighet. Deadline 25 oktober 2024.
LÄS MER: COST (cost.eu)

Vill du veta mer om möjligheterna till extern finansiering för forskning och innovation?
Välkommen att kontakta oss på FoUUI primär och nära vård,
VGR Grants Office på Gothia Forum eller Innovationsplattformen.

FoUUI primär och nära vård (vgregion.se)

Gothia Forum (vgregion.se)

Innovationsplattformen (vgregion.se).

Som medarbetare i VGR kan du också via Viva Engage (vgregion.se) få uppdateringar om aktuella utlysningar.