Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Forskare inom plattformen

Här presenterar vi de forskare och projektledare som är aktiva inom forskningsplattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer.

Profilbild av Kristina Bengtsson Bengtsson Boström

Kristina Bengtsson Bengtsson Boström

Professor, docent i allmänmedicin och FoU-strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Adjungerad professor i allmänmedicin, Göteborgs universitet, docent i allmänmedicin Lunds universitet. 

Kristina fokuserar främst på studier av riskfaktorer för kardiovaskulär sjuklighet såsom hypertoni, diabetes, blodfettrubbningar och fetma inkluderande både molekylärbiologi och epidemiologi, men också interventioner, registerforskning och studier med kvalitativ metod. Även studier av calciumomsättning och sjukskrivning m fl. allmänmedicinska områden. Hon arbetar kliniskt och med forskning och undervisning. Huvudhandledare för en doktorand och bihandledare för tre doktorander.

Medlem i Svenska läkaresällskapets forskningsdelegation

Profilbild av Per Hjerpe

Per Hjerpe

Med. dr, specialist i allmänmedicin och FoU-chef FoU primär och nära vård Skaraborg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Per Hjerpe är specialist i allmänmedicin och arbetar kliniskt på Närhälsan Norrmalm vårdcentral i Skövde. Han är medicine doktor, chef på FoU-centrum Skaraborg och affilierad till allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Per deltar i flera forskningsprojekt, bland annat inom hypertoni och diabetesområdet och är registerhållare för primärvårdens regionala kvalitetsregister QregPv där fokus är på stora folksjukdomar såsom hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom. Han är huvudhandledare åt en och bihandledare åt tre doktorander.

Profilbild av Anna-Lena Östberg

Anna-Lena Östberg

Docent, legitimerad tandläkare

Anna-Lena Östberg fokuserar på studier av behandling av obesitas, såväl medicinskt som kirurgiskt, och vilken inverkan detta har på mun- och tandhälsa. Övriga forskningsområden omfattar barns och ungdomars tandhälsa med såväl kliniska som beteendevetenskapliga aspekter. I studierna används både kvantitativa och kvalitativa metoder: epidemiologiska studier, registerforskning, surveystudier, kliniska studier med mikrobiologiska och immunologiska analyser, intervju- och fokusgruppsstudier.

Avhandling 2002, Malmö: “On self-perceived oral health in Swedish children and adolescents”.

Huvudhandledare för 3 doktorander, 2 disputerade. Bihandledare för 4 doktorander, 3 disputerade. 

Ledamot i avdelningen för medicinsk forskning (M1) Etikprövningsmyndigheten vid Göteborgs universitet.

Profilbild av Anton Landgren

Anton Landgren

Doktorand, ST-läkare i allmänmedicin

Anton Landgren är ST-läkare i allmänmedicin på Capio Läkarhus Angered. Han har en masterexamen i folkhälsovetenskap och är doktorand på Avdelningen för Reumatologi och Inflammationsforskning, Institutionen för Medicin, Göteborgs Universitet.

Anton bedriver forskning inom området allmänmedicin och reumatologi, speciellt inom området kardiovaskulära riskfaktorer.

Profilbild av Bledar Daka

Bledar Daka

Docent i allmänmedicin

Bledar Daka är specialistläkare i allmänmedicin sedan 2008 och har disputerat 2014 med avhandling: ”Sex hormones and cardiovascular risk in men and women. The Skaraborg Project”.

Bledar är ansvarig forskare för kohorten Vara-Skövde en population baserad kohort som har används i flertalavhandlingsarbete samt vetenskapliga publikationer. Deltagarna har undersökts 2 gånger vid olika tidpunkter och information om kardiovaskulära riskfaktorer har samlats. Huvudmål har varit att undersöka utveckling av diabetes och hypertoni hos individer med fokus på övergången från normalt till abnormalt och patologiskt. Med tanke på att populationen åldras har fokus på våra frågor ändrats och vi fokuserar nu på utveckling av hjärtsvikt och njursjukdom.

Bledar är koordinator för MEMO-studien i Västra Götalandsregionen ett samarbete som inkluderar flera regioner i Sverige.

Bledar samarbetar i olika arbeten med University of California San Diego och Professor Matthew Allison med fokus på kohort studie i MESA-cohort.

Profilbild av Else Hellebö Johansson

Else Hellebö Johansson

Med. dr, leg. dietist

Else Hellebö Johansson är legitimerad dietist och arbetar som dietist vid Primärvårdens dietistenhet. Hon är medicine doktor i diabetologi och FoU-handledare på 10% för FoU primärvård södra Älvsborg. Hon samarbetar med Avdelningen för intern medicin och klinisk nutrition vid Sahlgrenska akademin. Elses forskningsintresse är övervikt och fetma och hon leder studien LEVA-metoden på Personer med Obesitas och övervikt i Primärvården (LEVA-POP).

Profilbild av Gabor Szalo

Gabor Szalo

Doktorand, specialistläkare i allmänmedicin och psykiatri

Gabor är spec. läkare i allmänmedicin och psykiatri, arbetar på
Närhälsan Tidan vårdcentral. Han är doktorand vid Göteborgs Universitet. Gabor är kopplad till Skaraborgsinstitutet samt FoU primärvård Skaraborg. Gabors forskningsintressen ligger inom flera områden som metabola rubbningar, kärlelasticitet och positiva hälsoeffekter av fysiskt aktivitet.

 

Profilbild av Karin Mossberg

Karin Mossberg

Med.dr, specialist i allmänmedicin

Karin Mossberg är specialist i allmänmedicin, medicine doktor och affilierad vid Allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, samt FoU-strateg vid FoU Fyrbodal i Västra Götalandsregionen. Arbetar även som allmänläkare vid Närhälsan Herrestad Vårdcentral.

Karin Mossberg har disputerat på kopplingen mellan metabola syndromet och kardiovaskulär sjukdom. Hon bedriver klinisk forskning inom området allmänmedicin, speciellt inom behandling och prevention av fetma, men också inom psykisk hälsa.

Karin Mossberg är principle investigator för BAriatric SUrgery Nutrition and substitution study (BASUN), som jämför komplikationer och uppföljning av patienter med fetma som behandlats med fetmaoperationer eller medicinska behandling i VGR.

BAriatric Surgery Real World study (BASURW) syftar till att kartlägga samtliga komplikationer av patienter som genomgått viktreducerande kirurgi vid Norra Älvsborgs Länssjukhus.

Profilbild av Malin Östman

Malin Östman

Fil. dr. leg. sjuksköterska och specialistutbildning som distriktssköterska samt FoU-strateg

Malin Östman är leg. sjuksköterska med specialistutbildning som distriktssköterska och Filosofie doktor i vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Malin är kliniskt verksam som distriktssköterska vid Närhälsan Källstorp vårdcentral i Trollhättan och som FoU-strateg på primärvårdens FoUUI-centrum Fyrbodal, Västra Götalandsregionen.

Malin disputerade i oktober 2020 med avhandlingen ”Kontinuitet som grund för vårdande och hälsa vid hjärtsvikt – patienters, närståendes och sjuksköterskors perspektiv”.

Malin medverkar i utbildningssammanhang på FoU, handleder vetenskapliga arbeten på olika nivåer och deltar i forskningsprojekt inom hypertoni samt sjuksköterskors kommunikation i primärvårdskonsultationer.

Profilbild av Margareta Hellgren

Margareta Hellgren

Docent, specialist i allmänmedicin

Margareta Hellgren är specialist I allmänmedicin och arbetar på Skaraborgsinstitutet i Skövde. Margareta är också knuten till FoU Skaraborg, Närhälsan i Skövde och Institutionen för samhällsmedicin och folkhälsa i Göteborg. Margareta ingår i Bledar Dakas forskargrupp för preventiv allmänmedicin.

År 2014 disputerade Margareta på ett arbete om diabetesprevention i praktiken (DIAVIP) och är idag involverad i flera projekt gällande diabetes prevention, behandling och kardiovaskulär prevention.

Margareta är aktiv i Läkemedelskommittén Diabetes, Regionalt processteam Diabetes och är ordförande i Lokala diabetesrådet. Margareta är också medlen i NDR:s (Nationella diabetesregistret) styrelse och i styrelsen för Svensk Förening för Diabetologi (SFD).

År 2019 fick Margareta utnämningen ”Årets Diabetolog”.

Profilbild av Maria Berkhout

Maria Berkhout

Doktorand, specialist i allmänmedicin

Marjo (sammanslagning av Maria Johanna) arbetar som specialist i allmänmedicin på Närhälsan Norrmalm Vårdcentral i Skövde. Hon är doktorand på Göteborgs Universitet, institution för medicin, avdelning för samhällsmedicin och folkhälsa på Sahlgrenska Akademin, sedan hösten 2018. Hon forskar om hypertoni hos de äldsta patienterna. Doktorandplanen innefattar en kvalitativ studie, enkätstudie och 2 registerstudier med data från Swedish Primary Care Cardiovascular Database. Marjo deltar i Nationella Forskarskolan i Allmänmedicin 2020-2021.

Profilbild av Maria Borland

Maria Borland

Med. dr, leg fysioterapeut

Maria är fysioterapeut inom hjärtrehabilitering vid Sjukhusen i väster Alingsås lasarett. Hennes forskningsområde är fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med hjärtsjukdom. Maria disputerade 2018 med avhandlingen: Exercise-based cardiac rehabilitation, physical fitness, and physical activity in cardiac disease.

Maria är arbetsgruppmedlem i Kardiologföreningens arbetsgrupp för hjärtsvikt och klaffsjukdomar, lokala FoU rådet i Södra Älvsborg och det regionala processteamet för hjärtsvikt.

Maria heltidstjänst fördelas mellan 50 % klinisk tjänstgöring, 30 % FoU centrum i Södra Älvsborg och 20 % gästlärare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Profilbild av Maria Eriksson

Maria Eriksson

Doktorand, psykolog

Maria är legitimerad psykolog vid Capio Vårdcentral Hovås i Göteborg, och doktorand vid Allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Maria är registrerad doktorand i allmänmedicin med ett avhandlingsarbete inom området psykisk ohälsa och prevention av kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärl-komplikationer. Två delarbeten är publicerade och halvtid genomfördes 2016. Arbetet med Vara-Skövde-Kohorten i Skaraborgsprojektet fokuserar på upplevd personlig kontroll, psykiskt välbefinnande och risk för metabola störningar, risk för insjuknande i hjärtkärlsjukdom och förkortad livslängd.

Profilbild av Maria Åberg

Maria Åberg

Docent, lektor, specialistläkare i allmänmedicin

Maria Åberg är specialistläkare i allmänmedicin, docent, lektor och ställföreträdande avdelningschef på Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Maria har inlett flera kliniska och epidemiologiska projekt som härrör från tidigare prekliniska forskningsfrågor. Nyligen har hon undersökt en rad riskfaktorer under tonåren för utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar senare i livet. Epidemiologiska data angående fysisk kondition och neuroprotektion har resulterat i två separata kliniska prövningar.

Hon har hittills handlett fem doktorander och är huvudhandledare för tre av dem: en disputerade nyligen om riskfaktorer för tidig hjärtsvikt och kardiomyopati.

För närvarande undersöker Maria BMI i tonåren och risk för tidiga kranskärlshändelser, typ 2-diabetes och dess komplikationer. Hon undersöker även prospektivt i vilken utsträckning tidig hjärt-kärlsjukdom, kroppsvikt, fysisk kondition och muskelstyrka, liksom yrkesmässig exponering och socioekonomi kan förutsäga risken för svår Covid-19 och dess komplikationer på hjärta och lungor.

Profilbild av Susanne Andersson

Susanne Andersson

Fil. dr, leg sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning diabetes samt FoU-strateg

Susanne är leg. sjuksköterska och specialistsjuksköterska med inriktning diabetes och har en Fil Dr i vårdvetenskap, Göteborgs Universitet. Hon är anställd som Universitetslektor vid Högskolan Väst och arbetar som FoU-strateg på FoU-centrum Skaraborg.

Avhandlingen ”Med risk för diabetes – Studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes” fokuserade på erfarenheter av att leva med prediabetes”. Avhandlingsarbetet baserades på data från Skaraborgsprojektet med 2816 deltagare med inriktning diabetes, hypertoni och hjärt-kärlprevention

Fortsatt forskning handlar om hälsa och lärande vid långvarig sjukdom och risk för sjukdom med fokus på hur detta lärande kan stödjas.

Ett projekt Att ta rodret i livet med dialysvård. implementerade en forskningsbaserad didaktisk modell ”Utmaningen att ta rodret i sitt liv – lärande vid långvarig sjukdom”. Syftet var att utveckla vårdarnas förhållningssätt i att stödja patienternas lärande och ansvarstagande i dialysvård. Vårdarna fick utbildning och handledning i modellen. I ett annat projekt Att ta rodret i livet med diabetes typ 2 – en modell för gruppundervisning i primärvård har den didaktiska modellen utvecklats, implementerats och utvärderats från ett patient- sjuksköterske- och dietistperspektiv. Målet är att gruppundervisningen vid typ 2 diabetes ska leda till att patienten når ett fördjupat lärande samt tar ett eget ansvar och på så sätt styr sitt liv med diabetes.

KOLinfo - egenvårdsutbildning med ett digitalt stöd för personer som lever med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Syftet med forskningen är att beskriva hur utbildningen har utvecklats och erfarits ur ett patient- och personalperspektiv. Tanken är att en gruppbaserad personcentrerad egenvårdsutbildning med ett digitalt stöd ska bidra till att personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) upplever en god sjukdomskontroll och livskvalitet, trots avancerad sjukdom. 

Profilbild av Tobias Andersson

Tobias Andersson

Med. dr, specialist i allmänmedicin

Tobias Andersson arbetar kliniskt som specialistläkare i allmänmedicin på Närhälsan Norrmalm vårdcentral i Skövde. Han är medicine doktor och FoU-handledare på FoU-centrum Skaraborg 

Den egna forskningen handlar om faktorer som påverkar risk för hjärtkärlkomplikationer och död vid diabetes och hypertoni

Profilbild av Ulf Lindblad

Ulf Lindblad

Professor emeritus, specialist i allmänmedicin
Senast uppdaterad: 2023-09-25 10:28