Nätverk, kontakter och mötesplatser

Vi bidrar till Västra Götalandsregionens aktiva arbete för en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region inom life science med hög sysselsättning, stark forskning och en innovativ hälso- och sjukvårdsorganisation till nytta för patienter och medborgare.

Innovationsnätverket i Västra Götalandsregionen är stort. Här listar vi några av de som ingår i vårt nätverk och är med och stärker innovationskraften och life science i vår region.

Läs mer om Västra Götalandsregionens mål kring life science, forskning och innovation.

ALF Västra Götaland - Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet arbetar tillsammans för att utifrån vetenskaplig grund och beprövad klinisk erfarenhet utveckla ny kunskap som kan omsättas till en god vård för medborgarna i Västra Götaland. Det här samarbetet regleras i det regionala ALF-avtalet. 

AllAgeHub är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Almi Invest investerar i unga bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. 

AstraZeneca BioVentureHub ger företag inom biomedicin och forskargrupper tillgång till AstraZenecas laboratorier.

Biobank Väst erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobankning till forskare inom hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv. 

Business Region Göteborg arbetar för att skapa förutsättningar för hela regionens näringsliv genom att bistå med kunskap, kontakter och arenor för samverkan.

Chalmers innovationskontor stödjer nyttiggörande av forskning.

Chalmers Ventures erbjuder program för accelerator- och inkubatorprogram samt finansiering.

Founders Loft är en företagsinkubator som arbetar med att stötta och främja hållbart företagande i Västra Götalandsregionen genom att erbjuda affärs- och kunskapsutvecklande aktiviteter för nystartade företag.

Gothia Forum enhet inom Västra Götalandsregionen som fungerar som en mötesplats och en frivillig resurs för alla som arbetar med klinisk forskning i Västra Götalandsregionen.

GU Forskning- och innovationskontor stödjer nyttiggörande av forskning.

GU Ventures stödjer Göteborgs Universitet och dess forskare att aktivt förädla kommersiella affärskoncept.

Högskolan i Borås Grants and Innovation Office för ärenden kring forskningsansökningar, innovationer och externfinansierade projekt.

Innovatum arbetar med att bredda och stärka näringslivet i Västsverige, samt väcka ungas nyfikenhet för teknik och kreativ industri, genom att vara en plats för utveckling, kunskap och innovation.

Johanneberg Science Park sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag för att samskapa innovationer som möter samhällsutmaningar.

Lindholmen Science Park är en utvecklingsmiljö för näringsliv, akademi och samhälle att tillsammans driva forsknings- och innovationsprojekt i, med fokus på morgondagens mobilitet för människor och gods.

Medtech West erbjuder nätverk och samarbetsplattform för forskning, utbildning, utveckling och utvärdering av nya biomedicinska koncept och teknologier.

Sahlgrenska Science Park ger nya bolag och projekt samt etablerade aktörer inom life science förutsättningar att växa. Här kan företag arbeta i en utvecklande miljö och få stöd inom exempelvis affärsutveckling.

Science Park Borås skapar tydligare synergier mellan lärosäte, näringsliv samt kommun och möjliggör innovationer i Boråsregionen.

Science Park Skövde bidrar till förnyelse i näringslivet genom att stimulera företagsamhet inom kunskapsekonomi.

Skaraborgs Hälsoteknikcentrum är en samverkansplattform där akademi, näringsliv och offentlig sektor kan mötas för att tillsammans arbeta med teknikutveckling som främjar och stödjer människors hälsa och välbefinnande.

Nätverk utanför Västra Götalandsregionen (VGR)

VGR samverkar med flera andra landsting och regioner som strävar efter att påverka förutsättningar för offentlig innovation i en positivt riktning.

Här är några av de landsting vi samverkar med kring innovation i hälso- och sjukvården: