VGR som Innovationsmotor

Genom dialog med externa aktörer, redan tidigt i en innovationsprocess, får vi fler perspektiv på identifierade utmaningarna och en bredare bild av potentiella lösningar. Dialogen måste gå till på rätt sätt, bland annat för att inte riskera hinder i eventuella framtida upphandlingar. När vården sitter i förarsätet, driver frågan och har kontrollen, skapas möjlighet till hållbar samverkan till nytta för samtliga inblandade.

Företag och akademi kan då säkerställa att det man jobbar med möter ett verkligt behov och vården får möjlighet att driva på utvecklingen så att verkligt användbara produkter tas fram.

Detta är kärnan i en Innovationsmotor, ett sätt att jobba i de första faserna av innovationsprocessen och som i korta steg omfattar följande steg:

• Kartläggning av hälso- och sjukvårdens, patienters och medarbetares behov
• Dialog med externa parter för att utforska utmaningar och lösningar på behoven
• Idégenerering baserad på behovskartläggning, nya perspektiv och omvärldsbevakning
• Förslag på innovationsprojekt att ta vidare

För att skapa bästa möjliga förutsättningar har en Innovationsmotor tillgång till ett antal resurser:

• Multidisciplinär referensgrupp
• Patientpanel
• Process- och designstöd från Innovationsplattformen

Dessa resurser involveras tidigt i processen, vilket skapar bästa möjliga förutsättningar för innovationsprojekt som verkligen leder till implementering och spridning.

Arbetssättet Innovationsmotor är under utveckling och genom piloterna lär vi oss kontinuerligt vilka faktorer som är viktiga för att lyckas identifiera hållbara innovationsprojekt och vilka olika metoder som med fördel kan tillämpas i olika situationer.

Del av en nationell satsning 

VGR som Innovationsmotor finansieras av Medtech4Health och Regional utveckling VGR och utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. VGR som Innovationsmotor är den del av det övergripande nationella Innovationsmotorprojektet som leds och koordineras av Swedish Medtech. 

Läs mer om den nationella satsningen här