Medtech4health

Medtech4health är ett strategiskt innovationsprogram för medicinteknik. Syftet är att utgöra en katalysator för fler medicintekniska idéer i vården, en effektiviserad hälso- och sjukvård samt en stärkt medicinteknisk industri. Innovationsplattformen är nodansvarig inom Medtech4Health för sjukvårdsområde väst.

Programmet arbetar för att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vård och omsorg och på så sätt skapa värde för patienter.

För att detta ska bli möjligt samlas aktörer inom hälso-och sjukvård, akademi, idéburna organisationer och näringsliv i regionala noder och i olika typer av projekt. Syftet är att genom innovationer effektivisera hälso- och sjukvården och stärka den medicintekniska industrin, nationellt och internationellt.

Innovativa satsningar inom vård och omsorg

Genom utlysningar på olika teman och genom strategiska projekt stödjer Medtech4helath initiativ som sätter patient och brukare i fokus. Bland annat sker detta genom finansiering av nyskapande tjänster, produkter, arbetssätt och processer. Krav på samarbete mellan hälso-och sjukvården, akademin och medicintekniska företag finns med i många av utlysningarna och de finansierade projekten.

Ledning och styrning

Medtech4Health finansieras av Vinnova och leds av en styrelse som fattar beslut om strategisk inriktning, övergripande budgetfördelning och vilka strategiska projekt och utlysningar som ska göras inom ramen för programmet. Ett internationellt Advisory Board har i uppgift att bistå styrelsen med bedömningar och råd för att säkerställa att verksamheten är konkurrenskraftig och stärker Sveriges position i ett internationellt perspektiv.
Vinnova fattar alla myndighetsbeslut eftersom programmet är ett så kallat Strategiskt innovationsprogram med beviljad finansiering.

Programdirektör och programkansli

Medtech4Healths programkontor och dagliga verksamhet leds av en programdirektör som rapporterar till styrelsen och fattar operativa och ekonomiska beslut för att säkerställa att programarbetet ligger i linje med uppsatta mål. Programdirektören säkerställer också att nödvändig rapportering till Vinnova genomförs i enlighet med uppdraget.

Kansliet arbetar med projekt- och utlysningskoordinering, kommunikationsansvar och ekonomiuppföljning. Arbetet kompletteras genom insatser och kompetens i nodorganisationerna i form av projektledare, kontaktpersoner och sakkunniga experter.

Noder

Medtech4health har en regional nod per sjukvårdsregion, sammanlagt sex stycken. Innovationsplattformen är nodansvarigför sjukvårdsområde väst. I varje nod finns region, akademi och näringslivet representerade. Utöver det finns två nationella noder, Swedish Medtech som företräder den medicintekniska branschen samt forskningsinstitutet RISE.

Noderna har i uppdrag att främja utvecklingen inom medicinteknik, forskning och innovation och att arbeta för en hållbar och innovativ utveckling av vård och omsorg. Noderna ska även ha ett patientfokus och verka för ökad patientinvolvering. Noderna rapporterar aktiviteter till styrelsen via programdirektören.

Läs mer här