Instanser i samhället som hjälper till vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Primärvården, vårdcentralen

Till vårdcentralen vänder du dig vid lindriga till medelsvåra psykiska besvär, till exempel:

 • sömnstörning utan samtidiga psykiatriska symtom
 • aptitproblem
 • oro
 • nedstämdhet
 • psykosomatiska symtom exempelvis ont i magen, ont i huvudet
 • stress
 • relationssvårigheter
 • kris

Barn och ungdomar med lindriga besvär där endast delar av livssituationen och funktionsförmågan påverkas ska i första hand vända sig till exempelvis vårdcentral för bedömning. Vårdcentralen kan sedan vid behov remittera till BUP.

Skolhälsovården

Skolhälsovården kan ge hjälp när det gäller

 • inlärningssvårigheter eller svårigheter att nå kunskapsmålen i skolan, till exempel:
 • oro för att inte klara målen i skolan
 • oro för att kraven i skolan är för höga
 • tecken på inlärningssvårigheter, dyslexi, uppmärksamhetssvårighet eller koncentrationssvårighet
 • konflikter och utbrott i skolan
 • skolvägran
 • oro för skolmiljö
 • mobbning

Alla barn och ungdomar har rätt till anpassning och åtgärder i skolan som stödjer deras möjlighet att klara målen i skolan oavsett om barnet eller ungdomen har diagnos eller inte.

Barn och ungdomar som lider av psykiatriska symtom men där symtomen bedöms vara en naturlig reaktion på brister i skolans anpassning, bemötande eller kunskap om barnet eller ungdomens förutsättningar för inlärning bör i första hand ta kontakt med skolan, skolans elevhälsa eller skolans rektor. Skolan kan sedan vid behov remittera till BUP.

Socialtjänsten

Socialtjänsten är rätt instans vid psykiatriska symtom som antas bero på våld, droger, miljöfaktorer eller vanliga livshändelser, till exempel:

 • oro för förälder som missbrukar
 • oro för föräldrars beteende vid vårdnadstvist
 • oro för att ett barn far illa
 • relations- och utvecklingskriser
 • konflikter
 • normala sorgereaktioner
 • kris
 • normbrytande beteende
 • familjeproblem
 • uppfostringsproblem

Barn- och ungdomar som lider av psykisk ohälsa men där symtomen bedöms vara en naturlig reaktion på brister eller påfrestningar i miljön bör i första hand ta kontakt med Socialtjänsten i sin hemkommun. Socialtjänsten kan sedan vid behov remittera till BUP.