Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Miljömål 2030

Västra Götalandsregionens (VGR) miljöpåverkan och resursanvändning är betydande. Miljömål 2030 är ett viktigt styrdokument för alla som arbetar inom VGR. Miljö, hälsa och ekonomi hänger ihop. Med stöd av vår miljöpolicy, tydliga delmål och konkreta åtgärder kan vi tillsammans skapa ett gott liv – för oss och för kommande generationer.

De övergripande miljömålen ska bidra till ett ekologisk hållbart samhälle enligt Agenda 2030 och Parisavtalet: 

 1. Vi arbetar resurseffektivt och giftfritt
  År 2030 är våra produkt- och materialflöden resurseffektiva och giftfria. 
 1. Vi ställer om till låg klimatpåverkan
  År 2030 har våra direkta växthusgasutsläpp minskat med 85 % och de indirekta har minskat med 50 %. 
  År 2045 har vi netto noll-utsläpp av växthusgaser. 
 1. Vi främjar biologisk mångfald och ekosystem
  År 2030 nyttjar vi ekosystemtjänster hållbart och främjar den biologiska mångfalden. 

VGR:s mål för ekologisk hållbarhet - Miljömål 2030 (pdf)

Underlag för miljömål 2021-2030 (pdf)

VGR:s miljöpolicy (ursprungligen antagen RF 1999, rev 2004) (pdf) 

Kopplat till de tre övergripande miljömålen finns ett antal delmål som behöver prioriteras för att målen ska vara möjliga att uppnå.

För dessa miljömål finns färdplaner som styr arbetet. Se textruta nedan.

Miljöledning 

Till 2025 ska förvaltningar och bolag vara miljöcertifierade enligt ISO 14001, vissa kan i stället välja miljödiplomering.

Målbild för ekologisk hållbarhet 2030 – för varje människa och för vår planet 

År 2030 har du som bor och verkar i Västra Götaland ett gott liv. Det goda livet är möjliggjort genom att vi har en välmående och robust planet. Västra Götalandsregionens uppdrag utförs inom ramen för de planetära gränserna och genom att vi tillsammans värnar om våra naturresurser. På detta sätt tar vi vårt ansvar och skapar förutsättningar för välbefinnande och en god hälsa, nu och för kommande generationer, i Västra Götaland och globalt. 

VGR är en förebild för en hållbar verksamhet som, i samverkan med andra samhällsaktörer och i dialog med medarbetare och invånare, går i bräschen för en hållbar omställning. 

VGR:s medarbetare är delaktiga och känner stolthet av att tillhöra en organisation som aktivt arbetar för en hållbar omställning. Som invånare i Västra Götaland känner du ett förtroende för att VGR tar ansvar för att dagens och kommande generationer ska ha lika goda möjligheter att uppleva välbefinnande och god hälsa. Tillsammans utvecklar vi ett gott liv på en välmående planet. 

Målen omfattar alla våra förvaltningar och bolag samt utgör ramen för miljökrav på verksamheter som arbetar på uppdrag av VGR. Till exempel arbetar de privata verksamheter som ingår i VG Primärvård eller Vårdval Rehab efter samma miljökriterier som de offentliga. 

Färdplaner för att nå miljömålen inom VGR

Färdplaner för miljömål och delmål beskriver övergripande hur VGR ska arbeta för att nå dem. Färdplanerna ska utvecklas och uppdateras mot slutet av året i takt med genomförandet. Det kommer också fler färdplaner inom områden där arbetet inte ännu kommit igång.

Färdplan för biologisk mångfald (pdf)

Färdplan för hållbart resande (pdf)

Färdplan för kemikalier (pdf)

Färdplan för klimat (pdf)

Färdplan för livsmedel (pdf)

Färdplan för läkemedel (pdf)

Färdplan för miljöledning (pdf)

Färdplan för resurseffektivt och giftfritt (pdf)

Färdplan för resurseffektiva och giftfria produkter och halverad indirekt miljöpåverkan

Färdplan för transporter (pdf)

Hållbarhetsmål 2030

VGR har tagit fram sex hållbarhetsmål, som kopplar an till Agenda 2030 och de globala målen. Hållbarhet ska vara med i varje beslut och i varje steg vi tar – tillsammans. För varje människa och för vår planet.


Senast uppdaterad: 2023-02-07 21:47