Habilitering & Hälsa som arbetsgivare

Leende behandlare tittar på ett barn och en förälder

Vad roligt att du är intresserad av att jobba med oss! Habilitering & Hälsa erbjuder meningsfulla och stimulerande arbetsuppgifter.

Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd vid varaktiga funktionsnedsättningar, som nedsatt förmåga att förstå omvärlden, kommunicera, höra, se och röra sig. Målet är att hjälpa människor att leva delaktiga och självständiga liv.

Vi jobbar med:
Habilitering - Bibehålla och utveckla förmågor
Rehabilitering - Återskapa förmågor
Tolkservice - Att överbrygga kommunikationssvårigheter

 

På Habilitering & Hälsa arbetar över 60 olika yrkesgrupper. Några av dina nya kollegor är audionomer, arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, hörseltekniker, kuratorer, logopeder, läkare, medicinska sekreterare, optiker, psykologer, sjuksköterskor, specialpedagoger, synpedagoger, teckenspråkstolkar, dövblindtolkar, skrivtolkar, TSS-tolkar och taltjänst. 

Här berättar medarbetare om varför vårt gemensamma uppdrag är viktigt:

Team och kollegor

Ofta jobbar flera yrkesgrupper tillsammans i team på Habilitering & Hälsa. Det kallas för ett tvärprofessionellt arbetssätt och ökar kvaliteten på den vård som erbjuds. Dialoger om frågeställningar där tvärprofessionell kompetens behövs förs bland annat på teamkonferenser.

Medarbetare ger exempel på hur bra stöd och sociala relationer får dem att trivas på jobbet:

Kompetensutveckling 

Inom Habilitering & Hälsa finns många möjligheter att utveckla sin kompetens. Medarbetarna erbjuds möjlighet att delta i temadagar och utbildningar. Det anordnas regelbundna konferenser och yrkesträffar där man kan utbyta kunskaper och erfarenheter. Vid behov kan personer med handledarutbildning öka kompetensen hos en personalgrupp eller en enskild medarbetare.

Verksamheter

Habilitering & Hälsa är indelad i flera verksamheter. Vi behöver många olika kompetenser för att utföra vårt gemensamma uppdrag och är tillsammans över 1000 personer! Vi möter patienter och tolkanvändare i alla åldrar och samverkar utifrån varje individs unika behov.

Habiliteringsverksamhet

Här erbjuds habiliterande åtgärder för personer med varaktiga funktionsnedsättningar som cerebral pares, ryggmärgsbråck, neuromuskulära sjukdomar, intellektuell funktionsnedsättning, autism och förvärvad hjärnskada. Insatser kan bestå av psykosocialt stöd och rådgivning, hjälpmedel, träning för att klara dagliga aktiviteter samt vägledning och information till närstående. 

Habiliteringen är uppdelad i två verksamheter:

  • Habiliteringsverksamhet för barn och ungdomar
  • Habiliteringsverksamhet för vuxna

Hörselverksamhet

Här erbjuds habilitering och rehabilitering för personer som har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Insatser kan bestå av psykosocialt stöd och rådgivning, hjälpmedel, träning för att klara dagliga aktiviteter samt vägledning och information till närstående Hörselverksamheten har audionommottagningar, hörselteam, hörhjälpmedelsmottagningar, dövteam, dövblindteam och alternativ telefoni.


Synverksamhet

Här erbjuds habilitering och rehabilitering för personer som har så nedsatt syn att det är svårt att läsa vanlig text med vanliga glasögon och bra belysning, har svårt att orientera sig med hjälp av synen eller har andra svårigheter i det dagliga livet. Insatser kan bestå av psykosocialt stöd och rådgivning, hjälpmedel, träning för att klara dagliga aktiviteter samt vägledning och information till närstående. 


Tolkverksamhet

Här erbjuds olika tolkmetoder för vardagstolkning för personer som har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet och personer som har funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk. Tolkningstjänsterna erbjuds dygnet runt, alla dagar och kan beställas till olika typer av tillfällen. Till exempel sjukvårdsbesök, arbetsplatsmöten, föreningsverksamhet och fritidsaktiviteter. Tolkverksamheten är till för att ge dessa grupper möjlighet till full delaktighet i samhället. Tolkning är även till för de som möter dessa personer.


Kansli

Här arbetar Habilitering & Hälsas centrala stödfunktioner; ekonomi, HR, kommunikation, forskning, utveckling och utbildning, e-hälsa och administration. Kansliet har till uppgift att styra, stödja och ge service till verksamheterna, samt vara ett strategiskt och administrativt stöd för ledning och styrelse.