Tidigare projektrapporter från kursdeltagare i Skaraborg

Nedan listas samtliga titlar på projektrapporterna från kursen grundläggande kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik.

Önskar du ta del av den fullständiga projektrapporten för en projekttitel listad nedan? Du som arbetar inom Västra Götalandsregionen kan själv söka fram projektrapporterna via länken till Hitta i Arkivet. 

Har du inte möjligthet att själv söka eller inte hittar den rapport du letar efter, kontakta FoU-primär och nära vård Skaraborg, epost: fou.primar.nara.vard.skbg@vgregion.se 

 

FoU rapporter 2023

 • Behandling och uppföljning av patienter med osteoporos En journalstudie vid Vårdcentralen Centrum, Skövde.
 • Jämförelse mellan blodtryck taget på vårdcentral och 24h-blodtrycksmätning i hemmet hos äldre med hypertoni.
 • Online besök - en lösning på det ökade trycket på vården?
 • HbA1c vid screening för typ 2 diabetes i riskpopulation –
  tillgång eller onödig kostnad?
 • Associationen mellan alkoholkonsumtion, insulinresistens och
  betacellsfunktion i en normoglykemisk svensk population.
 • Erfarenheter hos vårdpersonal på Närhälsan Billingen vårdcentral av sambandet mellan klimatförändringar och hälsa – en kvalitativ studie.
 • Behandling och uppföljning av patienter med hjärtsvikt inom
  primärvården - en journalstudie vid Närhälsan Billingen vårdcentral.
 • Akut öroninflammation hos barn - en journalstudie av följsamhet till behandlingsrekommendationer i primärvård.
 • Hypertonibehandling hos patienter med normalvikt och övervikt/fetma på Närhälsan Hjo vårdcentral.

Hitta i Arkivet

Här kan du med anställning inom Västra Götalandsregionen söka fram projektrapporterna genom att söka på projekttiteln. Funktionen Hitta i Arkivet är specialiserad för dokument som är upprättade i SOFIA och sekretessbelagda dokument kommer inte kunna sökas ut.

FoU rapporter 2022

 • Behandling av patienter med depression på Unicare vårdcentral Mariestad.
 • Finns en underdiagnostisering av hjärtsvikt hos patienter med KOL på Bräcke vårdcentral Vilan i Skara?
 • Kartläggning av postoperativa besvär efter operativ extraktion av tredje molaren i mandibeln.
 • Blod i urin med patienter som är 50 år och äldre på Närhälsan Guldvingen vårdcentral.
 • Blood pressure monitoring in patients with hypertension in
  primary health care in Sweden
 • Förekomst av svårläkta bensår och bakomliggande faktorer hos patienter på Närhälsan Töreboda vårdcentral
 • Erfarenheter av sjukskrivningsprocessen vid Närhälsan Tidaholm
  vårdcentral - från ett läkarperspektiv
 • Kartläggning av förlust av tandimplantat
  - en litteraturstudie
 • Förskrivning av inhalationssteroider vid kronisk
  obstruktiv lungsjukdom En journalstudie vid Närhälsan Tidaholm
  vårdcentral

 • Uppföljning av patienter med nyinsatt SSRI behandling vid Tidan vårdcentral – följer vi befintliga rekommendationer?
 • Uppföljning av patienter med giktbehandling vid Närhälsan
  Norrmalm vårdcentra

 • Adherence to guidelines of acute otitis media in children
  at Närhälsan Mariestad Health Centre

 • Förekomst av samtal om mat och matvanor med ungdomar och unga vuxna - en retrospektiv journalstudie vid ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

FoU rapporter 2021

 • Följsamhet till det försäkringsmedicinska beslutsstödet vid akut lumbago vid Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral
 • Hemblodtrycksmätning och dess korrelation till hjärtkärlsjukdom och död - en litteraturstudie
 • Handläggning av patienter med osteoporos på Närhälsan Hjo vårdcentral. En retrospektiv journalstudie
 • Kartläggning av mångbesökare på Vårdcentralen Vilan
 • Förekomst av depression på ett äldreboende och strategier för att motverka depression
 • Patienters förväntningar och önskemål i samband med ett årligt uppföljande läkarbesök vid kroniska sjukdomar. En enkätstudie vid Capio Vårdcentral Grästorp
 • Handläggning av förskolebarn med förstoppning på Närhälsan Guldvingen vårdcentral
 • Vaccination mot rotavirusinfektion.
  Enkät till föräldrar på BVC i Lidköping 2018-2019.
 • Handläggning av patienter med knäledsartros på Närhälsan Norrmalm vårdcentral

FoU rapporter 2020

 • Handläggning av äldre män som behandlas med antibiotika på grund av urinvägsbesvär, en journalstudie
 • Viktutveckling hos män och kvinnor under 10 års tid sam faktorer predisponerade för viktuppgång
 • Typ 2-diabetes vid vårdcentralen Centrum - metforminbehandling i förhållande till njurfunktion
 • Läkarstudenters attityder till allmänmedicin - en enkätstudie
 • Antikoagulantiabehandling hos patienter med förmaksflimmer - en journalstudie vid Närhälsan Billingen vårdcentral
 • Patienter med hypotyreos vid Närhälsan Guldvingens vårdcentral
 • Osteoporos hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom - En studie vid Närhälsan Norrmalm vårdcentral
 • Urininkontinens och östrogenbrist hos kvinnor över 60 år i primärvården - Enkätstudie 2019-2020

FoU rapporter 2019

 • Förekomst och handläggning av patienter med depression, ångest och utmattnings-syndrom på Allemanshälsan vårdcentral i Skövde
 • Följsamhet till rekommendationer vid tonsillitbehandling En journalstudie vid Närhälsan Mösseberg vårdcentral 

FoU rapporter 2018

 • Blodfettsänkande läkemedel hos patienter med diabetes - en enkätstudie på Närhälsan Hjo vårdcentral
 • Kartläggning av patienter som remitteras för koloskopi från Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral Lidköping
 • Astma hos små barn - Kartläggning av vården vid två vårdcentraler i Skaraborg
 • Mångbesökarna vid Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral
 • Asylsökande i Sverige – diagnoser och symtom vid hälsokontroll
 • Diabetesscreening i en hypertonipopulation
 • Erektil dysfunktion

FoU rapporter 2017

 • Patienter med kronisk benign smärta och opioidbruk. 
 • Handläggning av polymyalgia rheumatica på Närhälsan Norrmalm vårdcentral och Tidaholm vårdcentral 2005-2011
 • Clerkships in General Practice - A Focus Group Study of Medical Students' Experiences

FoU rapporter 2015 och tidigare

2015

 • Hur handlägger vi våra patienter med fibromyalgi? En kartläggning vid Närhälsan Karlsborg vårdcentral.
 • Hur fullständig är registreringen av patienter med diabetes i det Nationella diabetesregistret? En journalstudie vid Närhälsan Tidaholm vårdcentral.
 • Screening för diabetes mellitus typ 2 i en syriansk invandrarbefolkning.
 • Kariessanering av förskolebarn under narkos - hur kunde det gå så långt?
 • Kartläggning av antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer på Närhälsan Hentorp vårdcentral.
 • Vad kännetecknar sjukskrivna patienter som remitteras till arbetsterapeut? En studie av läkarjournaler.
 • Uppfylls målen för hypertonibehandling? En retrospektiv journalstudie på Vårdcentralen Centrum i Skövde.
 • Aj! Mitt finger har fastnat - En litteraturstudie av arbetsterapeutisk behandling av trigger finger.
 • Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? En systematisk litteraturstudie.
 • Arbetsterapeuters användning av metoden motiverande samtal - en enkätstudie.
 • Operation - men vad händer sedan? En systematisk litteraturstudie av arbetsterapeutisk instats efter kirugisk behandling av karpaltunnelsyndrom.
 • Arbetsterapeutisk körkortsbedömning av patienter med mild demens En systematisk litteraturgranskning.
 • Förskrivning av läkemedel till äldre vid Närhälsan Norrmalm vårdcentral En kartläggning md avseende på förkomst av polyfarmaci och läkemedelsinteraktioner.
 • Akut inflammmerad gallblåsa Jämförelse mellan ultraljudsfynd och värdering vid kirurgiskt ingrepp.
 • Förskrivning av luftvägsantibiotika på Närhälsan Norrmalm vårdcentral. En retrospektiv journalstudie avseende förskrivningsmönster i relation till aktuella behandlingsrekommendationer.

2014

 • Tobaksbruk bland ungdomar i Lidköpings kommun.
 • Jämförande studie avseende riskfaktorer för störningar i glukosmetabolismen hos en befolkning från Skandinavien respektive Mellanöstern.
 • Behandling av diabetes typ 2 med liraglutid (Victoza) - En journalstudie av patienter vid Närhälsan Skara vårdcentral.
 • Nageltrångskirurgi, med eller utan fenol - vad är bäst? En litteraturgranskning och kartläggning av kirurgiska metoder som används i primärvården Skaraborg.
 • Uppföljning av gastric bypass-opererade patienter inom primärvården - En kartläggning på Närhälsan Norrmalm vårdentral Skövde.
 • Skelettomsättning kring asymptomatiska knäproteser över tid - Mätning med skelettscintigrafi.

2013

 • Erektil dysfunktion - kartläggning av läkemedelsanvändande hos diabetiker i Stenstorp och Skara.
 • Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationer hos utlandsfödda patienter.
 • 2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter.

2012

 • Postoperativa sårinfektioner efter hudkirurgi på hudkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde.
 • Troponin i tid och otid. Handläggning av patienter med förhöjt troponin I men avsaknad av bröstsmärta som huvudsymptom på akutmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde.
 • Akne - bagatell eller problem? Journalstudie av aknepatienter på vårdcentralen Tibro.
 • Blodfettsänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg?
 • Förskrivning av bensodiazepiner med ångestdämpande profil på vårdcentralen Tidan 2009. En retrospektiv journalstuide avseende förskrivningsmönster och följsamhet till behandlingsrekommendationer.
 • Mikroalbuminuri, den osynliga faran. Kartläggning av mikroalbuminuri hos patienter med diabetes typ 2 i primärvården.

2011

 • Hur tar vi hand om våra diabetespatienter i primärvården? En kartläggning av vårdkontakter i Skaraborg 10 år efter insjuknandet.
 • Långvarigt sjukskrivna patienter - En jämförelse mellan vårdcentralerna Södra Ryd och Norrmalm i Skövde.
 • Konventionell tjocktarmsröntgen eller datortomografi av tjocktarmen? En jämförande studie av diagnostik av polyper och cancer.
 • Äldre och behandling av sömnbesvär med bensodiazepiner.
 • Profylax mot benskörhet hos patienter med kortisonbehandling.
 • Kan motion/rörelseträning lindra besvär vid höftledsartros? En systematisk litteraturgranskning.
 • Bättre vård i hemmet.
 • Förekomst av extrapyramidala symtom hos personer som bor på särskilt boende.
 • Bryr vi oss om patienter med fetma? Handläggning av fetma 2006-2009 på vårdcentralen Oden i Falköping.
 • Uretärskador inom gynekologisk kirurgi. KSS 2004-2008.
 • Handledsfraktur i Skaraborg 2009. Omhändertagandet av kvinnor med risk för osteoporos.

2010

 • Återkoppling till Sjukvårdsrådgivningen Skaraborg från Akutmottagningen KSS på hänvisningar. Etablering av ett nytt system.
 • Spelar fosterläget roll vid viktskattning med ultraljud?
 • Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) på KSS?
 • Förskrivning av blodfettssänkande läkemedel på Norrmalms vårdcentral - Finns det pengar att spara?
 • Orsak till förskrivning av SSRI och behandlingstid hos patienter på Guldvingens vårdcentral i Lidköping.

2009

 • Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård.
 • Viktreducering med lågkalorikost i grupp.
 • Prognos efter hjärtoperation - vilken roll spelar njursvikt med dialysbehandling.
 • Att återskapa ett öga.
 • Föräldrars betydelse för 3-åriga barns munhälsa
 • Öppen mottagning - god tillgänglighet eller slöseri med läkarresurser?
 • Laboratorieanalyser på diabetespatienter i primärvården.
 • Förekomst och behandling av rygg och bäckensmärta hos gravida i Primärvården Skaraborg.

2008

 • Barns motivation för fysisk aktivitet - vilken roll spelar föräldrarna?
 • Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede?
 • Samverkan och kompetens vid informationsöverföring från slutenvård till primärvård och kommun inför samordnad vårdplanering.
 • Unga kvinnors hälsa.
 • Motiv för klamydiatest.

2007

 • Körkortsinnehav och körlämplighet efter stroke - finns det noterat i journalen?
 • Hemoglobinkoncentrationens variation under dagen.
 • Bristande följsamhet till diabetesläkemedel leder till sämre blodsockerkontroll.

2006

 • Vad är det du inte ser? - En beskrivning av den icke-verbala kommunikationen vid sjuksköterskas telefonrådgivning på vårdcentral.
 • Hjälp hur gör vi med vikten? - En litteraturstudie över olika överviktsbehandlingar inom primärvården.
 • Telefontillgänglighet - En jämförande studie mellan två vårdcentraler.
 • Aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande.
 • Hjärtsviktsmottagning på vårdcentralen i Vara.
 • Förekomst av övervikt och fetma hos gravida i Lidköpings kommun.

2005

 • Är det någon skillnad på mikroalbumin mätt som morgonurinprov eller färskt urinprov?
 • Munhälsa hos nittonåringar vid folktandvården Carlsbecksgården enligt ungdomarnas egen bedömning - en pilotstudie.
 • HÄLSOSAMTALET - en metod för primärprevention av övervikt och fetma inom Barnhälsovården i Skaraborg.
 • Tillför arbetsterapeutens bedömningsunderlag något till doktorns ställningstagande för sjukskrivning? - En pilotstudie med 9 patienter 2005.
 • Fysisk aktivitet på recept (FAR) inom sköterskebaserad diabetes och hypertonimottagning i primärvård.
 • Är det farligt att delta i lagidrott? - Idrottsskador i tre kommuner i Skaraborg 2004.
 • Distriktssköterskans upplevelse av preventionsarbetet i primärvården - En kvalitativ studie i Skövdes primärvårdsområde.
 • Tid för team - Processbeskrivning av behandlingsmodell och teamarbete för patienter med långvarig smärta från rörelseapparaten.
 • Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor - En uppföljning av den uppsökande verksamheten inom det reformerade tandvårdsstödet.
 • Framtagande av handledarmanual för omhändertagande av nyanställd tandläkare.
 • Fotens betydelse för utveckling av bäckensmärta - En litteraturstudie och två fallbeskrivningar av gravida.
 • Diabetespatienters följsamhet till läkemedelsordinationerna.
 • Vårdkedjan i livets slutskede.

2004

 • Promenad och studiegrupp. Beskrivning av ett förändringsprojekt inom diabetesvården.
 • Kartläggning av medicinsk fotvård i Primärvården Skaraborg.
 • Vetenskapligt utvärderande funktionsundersökningar och kliniska tester vid axelledssmärta.
 • Tandvårdspersonalens tobaksvanor och tobaksförebyggande arbete. En enkätundersökning vid Folktandvården Lidköping 2003.
 • Strukturerat omhändertagande av patient med långvarig smärta.
 • Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården S:t Olof.
 • Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Stenstorp.
 • Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Floby.
 • Uppföljning av kariesriskgruppering på barn i Falköping - Folktandvården Mösseberg.

2003

 • Luftvägsinfektioner på vårdcentralen Norrmalm.
 • Qigong som behandlingsmetod vid kroniskt smärtsyndrom. En litteraturstudie 2002.
 • Intervju- och observationsstudie på typ 2-diabetiker med assyrisk bakgrund.
 • Används förskrivna kompressionsstrumpor? En enkätstudie vid Bensårsmottagningen vårdcentralen Vara 2002.
 • Subjektiv och objektiv värdering av behandlingsresultat av astma i ett primärvårdsmaterial.
 • Fotbollsklubbars val av vårdgivare vid skador på spelare.
 • Bäckenbottenträning vid ansträngningsinkontinens. En jämförelse mellan EMG-biofeedback och konventionell träningsmetod,
 • Bond failure of a no-mix adhesive during orthodontic treatment.
 • Nackgrupp, ett samarbetsprojekt mellan arbetsterapeut och sjukgymnast i primärvård. En litteraturstudie för att finna utvärderingsinstrument lämpade för patientundervisning i grupp.
 • Har medicinsk lågeffektslaser någon effekt på smärta och/eller funktionsnedsättning i muskuloskeletala systemet?
 • Effekten av akupunktur som smärtbehandling vid neuropatismärta hos diabetiker.
 • Handläggning av patienter med höga kalciumvärden i primärvården.
 • Den tillräckligt duktige allmänläkaren.