Möt Maja Wennerberg, ny delprojektledare för VGR:s innovationsfond

Uppdaterad:
Publicerad:

Maja Wennerberg är ny delprojektledare för VGR:s innovationsfond. Här berättar hon om sina tankar om och sitt förhållande till innovation.

Vad innebär din nya roll?


– Det innebär att jag under 2024 kommer att dela min tid mellan mitt uppdrag som kvalitetssamordnare på Utvecklingsavdelningen, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och VGR:s Innovationsfond. Som kvalitetssamordnare initierar, stödjer och följer jag upp utvecklingsarbeten, innovationsarbeten och patientsäkerhetsfrågor. Bland annat är jag i den rollen projektledare för område 2:s egen innovationsfond och innovationscoach för ett par av dess innovationsprojekt. Två dagar i veckan ägnar jag åt att vara en resurs för VGR:s Innovationsfond och fondens projektledare, Ulrika Engstrand.

Vad har du för tankar kring rollen?


– Jag tänker att det kommer att bli spännande. Jag ser framför mig att det kommer bli en hel del synergieffekter för de båda fonderna och att jag kan underlätta ett samarbete. Jag ser också fram emot att få möjlighet att förstå och lära mig ännu mer om de patienter vi är till för, vilka behov de har och vad vården som organisation behöver i form av utveckling. Genom att få insyn i, och arbeta med båda fonder tror jag att vi kan ta tillvara på lärandet från olika innovationsprojekt på ett bra sätt.

Berätta mer om Område 2:s innovationsfond! Hur skiljer den sig från VGR:s innovationsfond och hur hänger de båda fonderna ihop?


– Område 2:s innovationsfond startade 2021, för att stärka förutsättningarna att driva innovation inom området. Fonden har en utlysning om året och det totala beloppet är 1 miljon kronor som medarbetare verksamma i Område 2 kan ansöka om. VGR:s Innovationsfond är däremot öppen för alla VGR:s medarbetare inom hälso- och sjukvården. Den har två utlysningar om året och Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen avsätter totalt 20 miljoner kronor per år till fonden.

– Genom att arbeta tätt tillsammans i de båda fonderna kan också den ”lilla fonden” bli en språngbräda in i den större fonden. Medarbetare i Område 2 kan börja med att söka medel från Område 2:s fond och sedan, när projektet utvecklas vidare kan de söka medel för att fortsätta med utvecklingen med hjälp av medel från VGR:s Innovationsfond.

– Men, som medarbetare i Område 2 kan man dessutom söka medel från bägge fonderna samtidigt. Det förutsätter att man i sina ansökningar om fondmedel tydligt beskriver vad man avser att använda medlen till i respektive ansökan. När man har fått fondmedel beviljade har man även rätt till en innovationscoach som kan ge stöd och som man kan bolla utmaningar och vägval i projektet med. Vissa projekt som har fått medel beviljade från båda fonderna har därför tillgång till två innovationscoacher som var och en stöttar, lotsar och vägleder i de delar som projektet har fått fondmedel beviljade för.

Vad har du för bakgrund och vilket är ditt förhållande till innovation?

– Jag är logoped och jag valde utbildningen för att yrket kombinerar vård- och omsorgsrollen med psykologi och kommunikation. Det är stimulerande. Samtidigt insåg jag ganska tidigt i arbetslivet att jag tycker att det även är väldigt spännande med utvecklingsarbete. Så jag har haft flera roller och uppdrag där jag helt eller delvis har sökt mig till just det. Systemet kring patienterna, hur vården och olika insatser kan synkroniseras och hur man kan vidareutveckla det för patientens bästa engagerar mig.

– 2017 började jag som metodutvecklare inom personlig assistans i Kungsbacka kommun. Där fick jag möjligheten att gå en utbildning till innovationscoach. Målet var att kommunen skulle öka innovationskraften. Bland annat fick jag då grundläggande kunskaper i tjänstedesign och insåg att det var ett tilltalande och meningsfullt sätt att arbeta på.

– I januari 2022 beviljades jag medel från VGR:s Innovationsfond för projektet Behovskartläggning vård för vuxna med autism inom habiliteringen – förstudie/fördjupad omvärldsanalys. Vi intervjuade patienter och kollegor, vi omvärldsbevakade och vi undersökte vilken riktning och vilket grepp projektet skulle ta. Tanken var initialt att ta reda på hur patientgruppen på ett bättre sätt skulle kunna få tillgång till rätt insatser i rätt tid.

– Något år senare tillträdde jag min nuvarande tjänst och projektet fortsatte inte till nästa steg i processen. Men det arbete som vi la ner under behovskartläggningen var väldigt givande och lärorikt. Att kunna arbeta med innovation som idé under behovskartläggningen, att få de erfarenheter och den förståelse som jag har fått har varit väldigt givande.

– Nu ser jag mycket fram emot att arbeta med VGR:s innovationsfond. Jag ser också fram mot att stötta de innovativa förbättringsarbeten som väcks inom ramen för Område 2:s innovationsfond. Till stor del handlar de projekten om att, till att börja med, identifiera utmaningar och problem och det i sig kommer att kunna ge positiva sidoeffekter som kan användas för att som kvalitetssamordnare stötta i det ordinarie utvecklingsarbetet.

Vad behöver man som medarbetare för att lyckas driva ett innovationsprojekt?

– Man behöver vara flera. Att driva innovation eller utveckling ensam är svårt, en projektgrupp behöver formas och man behöver stöd från ledningen. Det är också viktigt att de behov man ser i sin verksamhet och som man vill undersöka vidare är något som fler ser. Det ger förutsättningar för att projektet överhuvudtaget ska kunna initieras och sedan drivas. Dessutom behöver man vara nyfiken och flexibel. De svar man får efter en behovskartläggning kan vara helt andra än de man trodde. Kanske är den utmaning man trodde sig se något helt annat, det kan visa sig under resans gång och det måste man i såfall vara öppen för.

Läs mer här:

OBS! Informationen på sidan nedan är tillgänglig för dig som har tillgång till VGR:s interna webbsidor.
Om Område 2 Innovationsfond

Webbsidan nedan finns på Innovationsplattformens hemsida och är tillgänglig för alla.
Om VGR:s innovationsfond