Förbättrad förlossningsvård

Förlossningsvård

Förlossningsvården i Västra Götalandsregionen får ett tillskott på 308 miljoner kronor under 2018. Pengarna ska bland annat användas till att utöka personalen och förstärka eftervården för kvinnor som har fött barn. Tillsammans med enheten Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling har Innovationsplattformen påbörjat ett gemensamt arbete som sätter den gravida kvinnan, föräldraskapet och vårdpersonal i fokus. Med hjälp av tjänstedesignmetodik vill man få en bättre förståelse för de behov som finns före, under och efter förlossning. Behoven ska ligga till grund för utvecklingen nya innovativa lösningar som kan skapa trygghet för föräldrar och personal.

Stor nationell satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård

Under 2018 satsar regeringen 1,8 miljarder kronor på att stärka kvinnors hälsa och förbättra förlossningsvården i Sverige. Pengarna ska i huvudsak användas till kompetensförhöjning, förbättrad arbetsmiljö och att utveckla arbetssätt. Landstingen bestämmer själva hur pengarna ska fördelas och inom Västra Götalandsregionen pågår flera olika projekt.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har tagit fram en rapport som ska användas som stöd i det fortsatta arbetet med den nationella satsningen på kvinnors hälsa. I rapporten lyfter myndiheten fram vikten av patientinvolvering:

Vi rekommenderar landstingen att i högre grad involvera patienter och patientföreträdare i behovsanalyser men också i utformningen och genomförandet av insatser och i vårdens utvecklingsarbete. Genom att involvera målgrupperna i utvecklingsarbetet förbättras förutsättningarna för en mer personcentrerad vård. Inte minst när det gäller vården av gravida finns stora möjligheter till delaktighet. Ett sådant arbete behöver vara genomtänkt ur ett jämlikhetsperspektiv, och ge förutsättningar för deltagande för en bredd av patienter och medborgare. Särskilda åtgärder kan behövas för att inhämta perspektiv från patienter och medborgare som vården har svårt att nå.

Användaren i fokus under hela vårdkedjan

Innovationsplattformens arbete tillsammans med enheten från Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling går helt i linje med myndighetens rekommendationer. Med hjälp av tjänstedesignmetodik ska arbetsgruppen, som består av tjänstedesigners, följa personal och mammor genom hela vårdkedjan, dvs. före, under och efter förlossning (upp till ett år efter att barnet fötts). Metodiken går ut på att systematiskt testa och utveckla innovativa verktyg som ska få föräldrar att känna sig trygga och involverade i sin egen vård och hälsa. Workshops, där nyblivna mammor bjuds in för att träffas och dela med sig av sina förlossningsupplevelser, samt observationer på förlossningsavdelning ingår i arbetet. Allt för att på bästa sätt förstå och ta del av kvinnors upplevelser under resan genom vårdkedjan.

– Vårt arbete har nu pågått sedan januari 2018 och vi ser tydligt hur projektet kan bidra och synliggöra nyblivna föräldrars upplevelser i förlossningsvården. Med nya kunskaper och insikter kan ett mer behovsanpassat förbättringsarbete påbörjas i Västra Götalandsregionen. Vi vill dela med oss av vårt arbete och sprida kunskap om tjänstedesignmetodik i hälso- och sjukvården, säger Agneta Patriksson, projektledare på Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling, Koncernstab hälso- och sjukvård.

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta agneta.patriksson@vgregion.se