Chefers organisatoriska förutsättningar

Forskningen om chefers organisatoriska förutsättningar tog fart i och med CHEFIOS-projektet som syftade till att undersöka organisatoriska förutsättningar för chefskap och hur dessa påverkar chefers arbetsmiljö och hållbarhet.

CHEFiOS-projektet har lett till ett flertal dotterprojekt och har kommit att bli ett helt forskningsområde kring chefers organisatoriska förutsättningar där ISM samverkar med forskare från andra institutioner.

Ett pågående forskningsprojekt ORFiOS bygger vidare på CHEFiOS och fokuserar på hur hela kedjan hänger ihop - från de organisatoriska strukturerna, via förutsättningar för chefer, deras arbetsmiljö och ledarskap, till medarbetares arbetsmiljö, motivation, vilja att stanna, hälsa och sjukfrånvaro. 

CHEFiOS-projektet och dess publikationer

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna, Corin & Björk, SNS 2017

Organisatoriska förutsättningar i offentlig sektor, ORFiOS

Verktyg

Chefoskopet är ett verktyg för att kartlägga chefers förutsättningar. Även det bygger på CHEFiOS.

Chefoskopet

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett digitalt verktyg för att synliggöra och analysera skillnader i kvinnor och mäns arbetsvillkor. Verktyget bygger bland annat på CHEFiOS forskning.

Digitalt verktyg som kartlägger genusskillnader

Kontakt

Fil.dr. Lisa Björk, Utvecklingsledare organisation och ledarskap lisa.m.bjork@vgregion.se

Fil.dr. Linda Corin, Utvecklingsledare organisatorisk och social arbetsmiljö linda.corin@vgregion.se