Magnus Åkerström

Magnus Åkerström

Docent i arbets- och miljömedicin, Utvecklingsledare arbetsmiljö

Tel: 072-206 73 15
magnus.akerstrom@vgregion.se

Forskningsområde / forskningsintresse

På ISM arbetar jag främst med forsknings- och utvecklingsfrågor kopplade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med fokus på hur man åstadkommer hållbara förbättringar inom arbetsmiljön. Detta innefattar hur man designar, genomför och utvärderar insatser i arbetsmiljön som syftar till att förebygga ohälsa eller främja hälsa. I detta arbete intresserar jag mig särskilt för hur man får till en perspektivförflyttning, från individfokus till fokus på den organisatoriska nivån, inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt vikten av, och hur, man hittar rätt insatser i detta arbete.

Min tidigare forskning har främst handlat om hur man utvärderar effekter och exponeringar inom arbets- och omgivningsmiljön och hur man utifrån dessa kunskaper kan säkerställa en god arbetsmiljö. Jag har även arbetat strategiskt med att utveckla systematiska arbetssätt för att säkerställa en hållbar arbetsmiljö genom att tex påverka hur arbetet organiseras.

Undervisning/ handledning

På ISM handleder jag studenter och praktikanter från Göteborgs universitet m.fl. och bedriver undervisning inom arbetsmiljö för såväl studenter, chefer och medarbetare. Jag är huvudhandledare för två doktorander och bihandledare för ytterligare 2 doktorander, alla vid Göteborgs Universitet, som på olika sätt undersöker samband mellan organisatoriska faktorer på arbetsplatsen, medarbetares hälsa och välbefinnande samt effekter på verksamhetens produktivitet. Flera av dessa projekt handlar även om hur arbetsrelaterad ohälsa kan förebyggas i praktiken. Jag har tidigare undervisat på läkar- och folkhälsovetarprogrammet vid Göteborgs universitet och varit handledare för examensarbeten från Chalmers, Högskolan Väst samt olika YH-utbildningar. Jag har även ansvarat för och undervisat i flera kurser inom arbetsmiljö för chefer och medarbetare på Chalmers och inom industrin.

Avslutade forskningsstudier

Under 2023 har jag, tillsammans med kollegor på ISM, Umeå universitet och Lunds universitet genomfört en systematisk kunskapssammanställning för Myndigheten för arbetsmiljökunskaps räkning. I denna kunskapsöversikt undersökte vi risk- och friskfaktorer på organisatorisk nivå som påverkar hälso- och sjukvårdspersonals hälsa. Åren 2019–2021 var jag involverad i forskningsprojektet StratSAM – Strategisk samverkan i offentlig sektor, som syftade till att utvärdera effekterna av en storskalig arbetsmiljösatsning, som i sin tur syftade till att förbättra arbetsmiljö och sänka sjukfrånvaro. Mer information om studien och dess resultat finns på projektets hemsida. Jag har även i samarbete med Linköpings universitet utvärderat effekterna av en riskgruppsbaserad intervention med insatser på flera nivåer för sänkt sjukfrånvaro. I samarbete med Sahlgrenska sjukhuset och forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet medverkade jag 2020–2023 i en omfattande studie avseende hur pandemin har påverkat arbetsmiljön inom sjukvården, Arbetsmiljön inom vården under Covid-19-pandemin. I denna studie har arbetsmiljön kunnat jämföras med situationen innan pandemin. Med hjälp av VGR:s medarbetarenkät undersöks vilka faktorer som kan kopplas till en försämrad arbetsmiljö.

Pågående forskningsstudier

För tillfället bedriver jag och mina kollegor forskning kring hur arbetsgivare kan gå från individbaserade insatser till att arbete med mer förebyggande insatser på organisatorisk nivå i det AFA finansierade projektet HAP – Att skapa hållbara arbetsförhållanden i praktiken, för vilket jag är projektledare. Jag arbetar även med att tillgängliggöra användningen av ett nytt verktyg för att mäta utbrändhet i svensk kontext i projektet: Burnout Assessment Tool – ett nytt instrument för att mäta utbrändhet (BAT-SWE). Utöver ovanstående projekt deltar jag även i ett nationellt projekt som syftar till att kartlägga arbetsmiljön för medarbetare inom vården av gravida, födande och nyfödda i projektet COPE Staff.

Publicerat

Akerstrom, M., Severin, J., Miech, E.J. et al. Reducing sickness absence among public-sector healthcare employees: the difference-making roles of managerial and employee participation. Int Arch Occup Environ Health (2024). https://doi.org/10.1007/s00420-024-02048-0

Alexiou E, Wijk H, Åkerström M, Jonsdottir IH et al. Worry perception and its association with work conditions among healthcare workers during the first wave of the COVID-19 pandemic: a web-based multimethod survey at a university hospital in Sweden, BMJ Open 2024;14:e080248. doi: 10.1136/bmjopen-2023-080248

Dahlqvist, I., Ståhl, C., Severin, J. Åkerström, M. 
Shifting from an individual to an organizational perspective in work environment management – a process evaluation of a six-year intervention program within the Swedish public sector.
 BMC Public Health 23, 1108 (2023). 
Sammanfattning på svenska

Malin Veje, Karolina Linden, Verena Sengpiel, Ylva Carlsson, Ingibjörg H. Jonsdottir, Alessio Degl’Innocenti, Linda Ahlstrom, Helle Wijk samt Magnus Åkerström.
Working conditions for healthcare workers at a Swedish university hospital infectious disease department during the COVID-19 pandemic: barriers and facilitators to maintaining employee wellbeing
Frontiers in psychology (2023)
Svensk sammanfattning: COVID-19 pandemins påverkan på infektionsvårdens medarbetare

Akerstrom, M, Sengpiel, V, Hadžibajramović, E, et al.
The COPE Staff study: Study description and initial report regarding job satisfaction, work-life conflicts, stress, and burnout among Swedish maternal and neonatal healthcare workers during the COVID-19 pandemic.
Int J Gynecol Obstet. 2023
Sammanfattning på svenska

Björk,L., Corin,L., Åkerström, M., Jonsdottir, IH., Innocenti, AD., Wijk, H., Ahlström,L. 
Under pressure – The working situation of Swedish healthcare managers during the first wave of COVID-19
Frontiers in Psychology. 2023
Sammanfattning på svenska

Hadžibajramović, E., Hansson, M., Akerstrom, M., Dencker, A., & Hensing G. (2022)
Burnout among midwives—the factorial structure of the burnout assessment tool and an assessment of burnout levels in a Swedish national sample
BMC Health Services Research, 2022

Åkerström M, Carlsson Y, Sengpiel V, Veje M, Elfvin A, Jonsdottir IH, DeglÍnnocenti A, Ahlström L, Wijk H och Linden K. 
Working conditions for hospital-based maternity and neonatal health care workers during extraordinary situations – A pre-/post COVID-19 pandemic analysis and lessons learned
Sexual & Reproductive Healtcare, 2022
Svensk sammanfattning: Arbetsmiljön under Covid 19 för de som arbetar med gravida, födande och nyfödda

Wådell M, Örtqvist A, Linden K, Akerstrom M, Andersson O, Carlsson Y, Graner S, Jonsson M, Naurin E, Sengpiel V, Veje M, Wessberg A & Zaigham M
Challenges imposed by the COVID-19 pandemic on the Obstetrics and Gynecology residency program: a mixed-methods Swedish survey in the COPE Staff cohort study
BMC Medical Education
Svensk sammanfattning: Covid-19-pandemins påverkan på ST-utbildningen i obstetrik och gynekologi

Ståhl C och Norvell Gustavsson I, Linköpings universitet, Jonsdottir IH och Åkerström M, Institutet för stressmedicin
Multilevel, risk group-oriented strategies to decrease sickness absence in the public sector: Evaluation of interventions in two regions in Sweden
International Archives of Occupational and Environmental Health, 2022
Svensk sammanfattning: Insatser på flera nivåer för sänkt sjukfrånvaro

Severin J, Svensson M, Akerstrom M.
Cost–Benefit Evaluation of an Organizational-Level Intervention Program for Decreasing Sickness Absence among Public Sector Employees in Sweden
IJERPH, 2022

Wikström, E., Severin, J., Jonsdottir, I.H. and Akerstrom, M. 
Process facilitators shifting between the support and expert roles in a complex work environment intervention in the Swedish healthcare sector
Journal of Health Organization and Management, 2022

Alexiou E, Steingrimsson S, Akerstrom M, Jonsdottir IH, Ahlstrom L, Finizia C, Wijk H and Degl’Innocenti A
A Survey of Psychiatric Healthcare Workers’ Perception of Working Environment and Possibility to Recover Before and After the First Wave of COVID-19 in Sweden.
Front. Psychiatry ,2021

Jonsdottir IH, Degl’ Innocenti A, Ahlstrom L, Finitzia C, Wijk H and Akerstrom M.
A pre/post analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on psychosocial work environment and recovery among hospital staff in a large university hospital in Sweden.
Journal of Public Health Research, 2021

Akerstrom M, Severin J, Imberg H, Jonsdottir I.H, Björk L, Corin L
Methodological approach for measuring the effects of organisational-level interventions on employee withdrawal behaviour
Int Arch Occup Environ Health, 2021

Akerstrom M, Corin L, Severin J, Jonsdottir I.H. Björk L
Can Working Conditions and Employees’ Mental Health Be Improved via Job Stress Interventions Designed and Implemented by Line Managers and Human Resources on an Operational Level?
IJERPH, 2021

Severin J, Björk L, Corin L, Jonsdottir I.H. Akerstrom M
Process Evaluation of an Operational-Level Job Stress Intervention Aimed at Decreasing Sickness Absence among Public Sector Employees in Sweden
IJERPH, 2021

Åkerström M, Severin J
Organisatoriska problem löses inte med hjälp av individåtgärder. En analys av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron i en svensk region.
Socialmedicinsk Tidskrift, 2020

Almerud P, Akerstrom M, Andersson EM, Strandberg B, Sallsten G,
Low personal exposure to benzene and 1,3-butadiene in the Swedish petroleum refinery industry
Int Arch Occup 2017 

Akerstrom M, Barregard L, Lundh T, Sallsten G,
Relationship between mercury in kidney, blood, and urine in environmentally exposed individuals, and implications for biomonitoring
Toxicol Appl Pharmacol. 2017 

Akerstrom M, Almerud P, Andersson EM, Strandberg B, Sallsten G,
Personal exposure to benzene and 1,3-butadiene during petroleum refinery turnarounds and work in the oil harbor
Int Arch Occup 2016 

Fagerstrom P, Sallsten G, Akerstrom M, Haraldsson B, Barregard L,
Urinary albumin excretion in healthy adults: a cross sectional study of 24-hour versus timed overnight samples and impact of GFR and other personal characteristics
BMC Nephrol. 2015

Åkerström M
Biomonitoring of Cadmium - Relationships between Cadmium in Kindney, Blood and Urine, Interpretations of Urinary Cadmium, and Implications for Study Design (Avhandling)
Göteborgs Universitet 2014

Fransson MN, Barregard L, Sallsten G, Akerstrom M, Johanson G
Physiologically-based toxicokinetic model for cadmium using Markov-chain Monte Carlo analysis of concentrations in blood, urine, and kidney cortex from living kidney donors
Toxicol Sci. 2014 

Akerstrom M, Barregard L, Lundh T, Sallsten G
Variability of urinary cadmium excretion in spot urine samples, first morning voids, and 24 h urine in a healthy non-smoking population: implications for study design
J Expo Sci Environ Epidemiol. 2014 

Akerstrom M, Lundh T, Barregard L, Sallsten G
Effect of molybdenum oxide interference on urinary cadmium analyses
Int Arch Occup Environ Health. 2013 

Akerstrom M, Barregard L, Lundh T, Sallsten G
The relationship between cadmium in kidney and cadmium in urine and blood in an environmentally exposed population
Toxicol Appl Pharmacol. 2013 

Fjällbrant H, Akerstrom M, Svensson E, Andersson E
Hot tub lung: an occupational hazard
Eur Respir Rev. 2013 

Akerstrom M, Sallsten G, Lundh T, Barregard L
Associations between urinary excretion of cadmium and proteins in a nonsmoking population: renal toxicity or normal physiology?
Environ Health Perspect. 2013 

Akerstrom M, Lundh T, Barregard L, Sallsten G
Sampling of urinary cadmium: differences between 24-h urine and overnight spot urine sampling, and impact of adjustment for dilution
Int Arch Occup Environ Health. 2012 

Svensson E, Akerstrom M, Andersson E
Quantitative analyses of mycobacteria in water: adapting methods in clinical laboratories
J Microbiol Methods. 2011 

Övriga publikationer

2022-09-06
Åkerström M och Hultberg A
Perspektivskifte kan förebygga arbetsrelaterad ohälsa
Fysioterapi, 2022

Sällsten, Gerd; Åkerström, Magnus; Svedbom, Lisa; Lundh, Thomas; Barregård, Lars Biomonitorering av kadmium i urin hos unga kvinnor med invandrarbakgrund 
Rapport Hälsobaserad miljöövervakning för Naturvårdsverket 2014 

Andersson EB, Akerström M, Svensson E, Larsson S, Fjällbrant H
Rengöring av bubbelpool gav diffus granulomatös lungsjukdom 
Läkartidningen. 2011 

Åkerström, Magnus; Lundh, Thomas; Bergemalm Rynell, Kerstin; Barregård, Lars; Sällsten, Gerd
Kadmiumexponering och markörer för njurpåverkan hos yngre och medelålders kvinnor i Västsverige 2008
Rapport Hälsobaserad miljöövervakning för Naturvårdsverket 2010

Åkerström, Magnus; Johannesson, Sandra; Bergemalm Rynell, Kerstin; Strandberg, Bo; Sällsten, Gerd
Allmänbefolkningens exponering för bensen, toluen, xylener och naftalen i Göteborg 2006
Rapport Hälsobaserad miljöövervakning för Naturvårdsverket 2009,