Korrekta benämningar

Den här delen av skrivhandledningen handlar om hur vi skriver olika benämningar korrekt och konsekvent. Du får korrekta namn och förkortningar för våra förvaltningar och verksamheter i Västra Götalandsregionen. Dessutom går vi igenom benämningar på vissa begrepp som vi använder gemensamt.

Om Västra Götalandsregionen

Förvaltningar och verksamheter

Politiska nämnder, styrelser och motsvarande

Termer inom hälso- och sjukvården

Övriga benämningar

Huvudregler för benämningar på verksamheter inom Västra Götalandsregionen

VGR:s regelverk för namnsättning utgår från språklagen, Myndigheternas skrivregler och VGR:s varumärkesarkitektur. Målet med namnsättningen är att den ska vara begriplig och tydlig. Regelverket är en beslutad riktlinje inom ramverket för varumärke. (RS-2024-00789-1)

Använd beskrivande namnsättning för organisation, utbudspunkter, funktioner och tjänster. En förvaltning eller del av organisationen är som grundregel inte ett eget varumärke. Använd inte egennamn, då det uppfattas och används som ett eget varumärke och signalerar inte offentlig verksamhet.

För namnsättning av organisationen är det positivt att organisationsord som ”förvaltning” är med. Det tydliggör att organisationen är en del av en offentlig verksamhet. Beskrivningen kan inte och behöver inte täcka allt verksamheten gör.

Alternativ 1: Ett beskrivande led + organisationsord
Exempel: kulturförvaltningen

Alternativ 2: Organisationsord + preposition (för) + beskrivande led.
Exempel: förvaltningen för internservice

Ett namn ska gå att skriva, uttala och vara enkelt att komma ihåg. För namnsättning av organisation, gör alltid testet att det enkelt går att säga: ”jag jobbar på …”.

Namnet ska inte ha referens till VGR eller Väst i namnsättningen. Detta förtydligar inte och stimulerar användning likt egennamn.

Undvik förkortning eller kortformer. Om kortformer behövs ska förkortningen baseras på det fullständiga namnet och bildas av initialbokstäverna i ordleden i namnet. Kortformen ska inte vara namnets enda form och ska inte användas externt.

Stor eller liten bokstav?

 • Liten begynnelsebokstav används på politisk nämnd, styrelse, förvaltning, enhet och avdelning. Till exempel regionstyrelsen och naturbruksförvaltningen.
 • Stor begynnelsebokstav används för organisationens delar som kategoriseras som varumärken enligt VGR:s varumärkesarkitektur. Till exempel Närhälsan, Vitlycke museum och Västtrafik.
 • Servicepunkt för invånare och professionella centrum skrivs med stor begynnelsebokstav. Till exempel Uddevalla sjukhus, Ungdomsmottagning och Institutet för stressmedicin.
 • Vid skyltning används stor begynnelsebokstav likt användning av stor bokstav i början på en mening.
 • Namnsättning och stavning ska inte påverkas av grafiska eller tekniska aspekter av stavning – ska ej vara logotyppåverkad. Till exempel FedEx.

Regelverket för namnsättning används vi nyorganisering. Plan för implementering på befintlig organisation är inte beslutad.

Om Västra Götalandsregionen

Ordet region kan lätt missuppfattas eftersom det kan betyda både organisationen och det geografiska området. Skriv Västra Götalandsregionen eller organisationen när du menar Västra Götalandsregionen. Skriv Västra Götaland om du menar det geografiska området.

Om det är ont om plats eller vid upprepningar kan du använda förkortningen VGR i stället för Västra Götalandsregionen. Genitivformen är VGR:s. Skriv däremot aldrig VG-regionen.

Förvaltningar och verksamheter

Här följer en lista med exempel på stavning av förvaltningar och verksamheter och förkortning om sådan finns. Listan är inte heltäckande. Saknar du någon verksamhet som behöver vara med på listan, kontakta innehållsansvarig via länken längst ner på sidan.

 • Fastighet, stöd och service
 • försörjningsförvaltningen
 • Hälsan & Arbetslivet (del av Hälsan och Stressmedicin)
 • Hälsan och Stressmedicin
 • Institutet för stressmedicin (del av Hälsan och Stressmedicin), ISM
 • Koncernkontoret
  • koncernstab digitalisering
  • koncernstab för uppdrag och produktion hälso- och sjukvård
  • koncernstab HR
  • koncernstab kansli och säkerhet
  • koncernstab kommunikation
  • koncernstab regional utveckling
  • koncernstab strategisk hälso- och sjukvårdsutveckling
  • koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
 • Kunskapscentrum för jämlik vård
 • patientnämndernas kansli
 • Regionens hus
 • residenset
 • revisionsenheten
 • Smittskydd Västra Götaland

Hälso- och sjukvård

 • Närhälsan 
 • Habilitering & Hälsa
 • Regionhälsan
 • Folktandvården Västra Götaland, FTV
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Skriv ut hela namnet, undvik förkortningen SU.)
  - Sahlgrenska sjukhuset
  - Mölndals sjukhus
  - Östra sjukhuset
  - Drottning Silvias barnsjukhus
  - Sahlgrenska International Care
  - Högsbo sjukhus
 • Skaraborgs Sjukhus, SkaS
  - Skaraborgs Sjukhus Skövde, SkaS Skövde
  - Skaraborgs Sjukhus Mariestad, SkaS Mariestad
  - Skaraborgs Sjukhus Lidköping, SkaS Lidköping
  - Skaraborgs Sjukhus Falköping, SkaS Falköping
 • NU-sjukvården
  - Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL
  - Uddevalla sjukhus
 • Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS
  - SÄS Borås
  - SÄS Skene
 • Sjukhusen i väster, SV
  - Alingsås lasarett
  - Angereds närsjukhus
  - Frölunda specialistsjukhus
  - Högsbo närsjukhus
  - Kungälvs sjukhus

Kultur

 • Kulturförvaltningen
  - Vitlycke museum
  - Vänersborgs museum
  - Lödöse museum
  - Göteborgs naturhistoriska museum
  - Studio Västsvensk Konservering
  - Slöjd & Byggnadsvård
  - Forsviks bruk
 • Göteborgs botaniska trädgård

Skolor

 • naturbruksförvaltningen
  - Naturbruksskolan Svenljunga
  - Naturbruksskolan Sötåsen
  - Naturbruksskolan Uddetorp
  - Biologiska Yrkeshögskolan i Skara
  - Axevalla Hästcentrum
 • folkhögskoleförvaltningen
 • Billströmska folkhögskolan
 • Dalslands folkhögskola
 • Grebbestads folkhögskola
 • Fristads folkhögskola
 • Göteborgs folkhögskola
 • Vara folkhögskola

Bolag

 • Turistrådet Västsverige AB
 • GöteborgsOperan AB (i löpande text Göteborgsoperan)
 • Göteborgs Symfoniker AB
 • Film i Väst AB
 • Regionteater Väst AB
 • Västtrafik AB

Övrigt

 • Regionarkivet

Politiska nämnder, styrelser och motsvarande

Regionövergripande

 • regionfullmäktige
 • regionstyrelsen
  - ägarutskottet
  - personalutskottet
  - beredningen för hållbar utveckling
  - beredningen för mänskliga rättigheter
  - hållbarhetsutskottet
 • revisorskollegiet
 • arkivnämnden
 • nämnden för Hälsan och Stressmedicin
 • styrelsen för fastighet, stöd och service
 • styrelsen för logistik

Hälso- och sjukvård

 • delregional nämnd Göteborg
 • delregional nämnd norra
 • delregional nämnd södra
 • delregional nämnd västra
 • delregional nämnd östra
 • operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
 • patientnämnd Göteborg
 • patientnämnd norra
 • patientnämnd södra
 • patientnämnd västra
 • patientnämnd östra
 • strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
 • styrelsen för Folktandvården
 • styrelsen för Habilitering & Hälsa
 • styrelsen för NU-sjukvården
 • styrelsen för Närhälsan
 • styrelsen för Regionhälsan
 • styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • styrelsen för Sjukhusen i väster
 • styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
 • styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Regional utveckling

 • miljö- och regionutvecklingsnämnden
 • kulturnämnden
 • infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
 • styrelsen för naturbruk
 • styrelsen för folkhögskolorna
 • styrelsen för kulturutveckling
 • styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård
 • styrelsen för regionens tåg och spårvagnar

Titlar och beteckningar på engelska (länk till VGR:s intranät)

Termer inom hälso- och sjukvården

OLLI är VGR:s begreppstjänst. Tjänsten innehåller terminologi som är viktig för verksamheter inom hälso- och sjukvård. Tanken är att OLLI ska användas som en uppslagsbok och vara ett stöd för enhetligt språk inom VGR.
För kliniska termer hänvisas till Snomed CT.
 

Övriga benämningar

Webb, mejl, server... Många termer i den svenska datavärlden är engelska. Men vi behöver förståeliga ord som går att böja, stava och uttala. Det handlar både om begriplighet och att värna om vårt språk. Svenska datatermgruppen ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. 

Två andra bra uppslagsverk är Myndigheternas skrivregler och SAOL, Svenska Akademiens ordlista.

Svenska datatermgruppen
Myndigheternas skrivregler
SAOL, Svenska Akademiens ordlista

Är det ett VGR-unikt ord du är osäker på, har vi listat några av dem här nedan.

 

E-tjänster

E-tjänster är det begrepp som används för att beskriva service som invånaren kan använda för att uträtta olika vårdärenden via webben eller andra nätbaserade kanaler, som mobiltelefon eller läsplatta.

E-tjänsterna gör vården mer lättillgänglig och förenklar för invånaren. Delaktigheten ökar och invånaren får enklare tillgång till sin egen medicinska information.

Exempel på e-tjänster är:

 • Mitt vårdmöte – videomötestjänst
 • Journal via nätet
 • Egenmonitorering

E-tjänster avser detsamma som nedanstående begrepp men nedanstående används alltså inte av VGR:

 • Digitala vårdtjänster
 • Invånartjänster
 • Digitala invånartjänster
 • Elektronisk hälso- och sjukvårdstjänst

Begreppet omfattar inte VGR:s interna digitala verktyg som används av medarbetare i vården i arbetsvardagen och som inte innebär interaktion med invånare och patienter. 

Egenmonitorering

Egenmonitorering är det begrepp som används för att beskriva “löpande mätning/uppföljning av viktiga värden i en patients hälsotillstånd där patienten befinner sig utanför vårdinrättning, oftast i sin bostad men det är inte platsbundet. Uppföljningen sker med stöd av digital mätutrustning som anger objektiva mätvärden och värdena tillgängliggörs vårdgivaren, och vårdtagaren, per automatik”. 

Egenmonitorering avser detsamma som nedanstående begrepp men nedanstående används alltså inte av VGR:

 • Hemmonitorering
 • Monitorering i hemmet 
 • Självmonitorering 
 • Monitorering på distans
 • Värdeläsning på distans 
 • Värdekontroll på distans
 • Hälsomätning på distans 
 • Telemedicin 
 • Mina värden 
 • Remote patientmonitorering
 • Telemedicine  

KBT på nätet

KBT på nätet är det begrepp som används för att beskriva “e-tjänsten där KBT (kognitiv beteendeterapi) ges till patient via nätet i stället för genom fysiska träffar/samtal”.

KBT på nätet avser detsamma som nedanstående begrepp men nedanstående begrepp används alltså inte av VGR:  

 • KBT via nätet
 • e-KBT
 • iKBT
 • Nät-KBT
 • KBT på webben
 • KBT via webben
 • Webb-KBT
 • Webbaserad KBT
 • KBT på distans 

Reception (vid vårdenhet)

Reception är det begrepp som används för att beskriva "plats och funktion vid en vårdenhet dit patienterna vänder sig för att få hjälp av personal med att anmäla sin ankomst och betala för besöket om betalning inte skett på annat vis. Oftast innebär detta en disk med ett öppningsbart glasparti.”

Reception avser detsamma som nedanstående begrepp men nedanstående begrepp används alltså inte av VGR:

 • Kassa
 • Information

Andra begrepp

Så här skriver vi andra begrepp inom VGR.

 • beställar-id
 • e-post eller mejl (inte mail eller email)
 • hr, is/it, it (inte HR, IS/IT, IT) 
 • it-support (inte Service Desk, Support eller VGR IT)
 • VGR-id
 • VGR serviceportal eller serviceportalen (inte Serviceportalen)

När initialförkortningar, som vanligtvis skriv med gemener, är första ordet i en mening ska endast första bokstaven vara versal. Till exemepl Hr, Bnp, It-support.