Tillsammans med andra

I samarbeten med andra aktörer ska kommunikationen utformas på ett sätt som gör det enkelt för invånaren att förstå vilken roll VGR har. VGR ska synliggöras på ett proportionerligt sätt i förhållande till hur vi är involverade. Här hittar du vägledning kring hur du ska göra.

Västra Götalandsregionens logotyper får bara användas när VGR är avsändare, finansiär eller garant.

I första hand ska respektive aktör i ett samarbete kommunicera var för sig i sina kanaler med respektive aktörs visuella identitet. Om, och på vilket sätt, VGR:s logotyp och visuella identitet ska användas tillsammans med andra, beror på vilken typ av samarbete det är. 

Olika typer av samarbeten

VGR samarbetar med många och på olika sätt. Förenklat har VGR de olika rollerna som beskrivs nedan. Under varje samarbetsform kan du läsa hur avsändare ska hanteras.

Tidigt i ett samarbete är det viktigt att besluta hur den visuella tillhörigheten ska kommuniceras. Fråga din uppdragsgivare om du är osäker på vilket typ av samarbete du är delaktig i. 

VGR som huvudpart

När VGR bidrar ekonomiskt och juridiskt med mer än 50 procent och/eller har ett samordningsansvar i ett samarbete räknas vi som huvudpart.

Gör så här:

 • Använd VGR:s visuella identitet och logotyp.
 • Synliggör övriga samarbetspartners med deras logotyper tillsammans med texten "I samarbete med" eller en text som beskriver vilken typ av samarbete det handlar om. Om utrymmet inte tillåter, eller om det är fler än fyra samarbetspartners, ska du skriva ut namnen på dessa i text i stället för att använda logotyperna.
 • Samarbetspartnernas logotyper får inte vara större än VGR:s logotyp.
Exempel på folder i VGR:s visuella identitet med VGR:s logotyp och Mölndals stads logotyp i botten.

Exempel på situation där VGR är huvudpart i samarbete med Mölndals stad.


VGR tillsammans med likvärdiga parter

Ofta samarbetar VGR med en eller flera ekonomiskt och juridiskt likvärdiga partners. Då ska någon av de befintliga visuella identiteterna användas.

Överenskommelsen om vilken visuell identitet som ska användas sker dels utifrån vilken aktör som har ett samordningsansvar, dels utifrån att det visuella uttrycket ska:

 • Öka förståelsen av kommunikationen och skapa tydlighet mot målgruppen.
 • Förstärka budskapet eller innehållet i kommunikationen.

Oavsett val av visuell identitet, gör så här:

 • Placera alla samarbetspartners logotyper på likvärdig nivå.
 • När VGR:s logotyp används inom ramen för en annan avsändares visuella identitet ska reglerna kring VGR:s logotyp följas. Till exempel avseende storlek, färg och frizon.

VGR och 1177

VGR använder 1177.se som en samlingsplats för information, rådgivning och hälso- och sjukvårdstjänster för invånare. VGR:s och 1177:s varumärken stärker varandra och ska, där det är möjligt och relevant, kommuniceras tillsammans. Detta för att tydliggöra för invånaren att varumärkena hänger ihop.

Det är VGR som har och utvecklar relationen kring hälsa och sjukvård med invånarna i Västra Götaland. På 1177.se ska det därför vara tydligt vem som är ansvarig för respektive tjänst och vårdinsats.

Gör så här:

 • Vid generell rådgivning om sjukdomstillstånd, vaccinering och liknande: Använd 1177:s visuella identitet och logotyp, VGR:s logotyp är med som garant.
 • Vid kommunikation om hur invånaren ska röra sig i hälso- och sjukvårdssystemet, exempelvis ”Sök vård på rätt ställe”: Använd VGR:s visuella identitet och logotyp, 1177:s logotyp är med som garant.
 • Vid kommunikation kring patientens vård: Använd vårdgivarens (VGR, privat eller kommunalt) visuella identitet och logotyp.
Blå flyer med VGR logotyp och 1177 logotyp

Exempel på situation där VGR är huvudavsändare, med 1177:s logotyp som garant, när VGR kommunicerar till invånare hur de ska söka vård på rätt ställe.


VGR som delaktig part

När VGR bidrar ekonomiskt och juridiskt med mindre än 50 procent i ett samarbete och inte har ett samordningsansvar är vi underordnad avsändare.

Gör så här:

 • Använd huvudpartens visuella identitet och logotyp.
 • Placera VGR:s logotyp på en underordnad nivå, men likvärdig med eventuella övriga underordnade avsändares logotyper. Beskriv vilken typ av samarbete det rör sig om i en kompletterande text i närheten av logotypen.
 • När VGR:s logotyp används inom ramen för en annan avsändares visuella identitet ska reglerna kring VGR:s logotyp följas. Till exempel avseende storlek, färg och frizon.

VGR som hel- eller delfinansiär

Externa projekt eller verksamheter som endast får stöd från VGR ska tydligt visa det i all sin kommunikation. Det gör de genom att använda VGR:s logotyp med texten "Med stöd från". VGR ska inte vara avsändare och det ska tydligt framgå att VGR inte äger eller driver projektet eller verksamheten.

Gör så här:

 • Använd projektets eller verksamhetens visuella identitet och logotyp.
 • Placera VGR:s logotyp med texten ”Med stöd från” i mindre storlek än avsändarens logotyp.
 • Om det är flera finansiärer ska VGR:s logotyp vara på likvärdig nivå med övriga finansiärers logotyper. Texten "Med stöd från" eller annan förklarande text kan placeras på en övergripande plats för samtliga finansiärer. 
 • När VGR:s logotyp används inom ramen för en annan avsändares visuella identitet ska reglerna kring VGR:s logotyp följas. Till exempel avseende storlek, färg och frizon.
Med stöd från VGR logotyp

VGR:s logotyp med texten "Med stöd från" finns i svart och vitt i olika varianter och filformat i mediebanken. 

VGR:s logotyp är placerad under rubriken

Exempel på hur Make a move Västra Götaland har samlat flera samarbetspartners under en gemensam rubrik. 

 


VGR tillsammans med leverantörer

Kommunikation om avtal

Upphandlade leverantörer får fritt kommunicera att de har avtal med VGR. Däremot får leverantörer inte använda VGR:s logotyp i sin kommunikation för att kommunicera att VGR är en kund. Leverantörer får inte föra VGR:s talan. På motsatt sätt ska VGR inte heller använda leverantörers logotyper för att kommunicera att VGR har avtal med en leverantör.

Gör så här:

 • Beskriv i text vilken typ av samarbete det handlar om, till exempel genom att kommunicera ”Leverantör x vaccinerar mot covid-19 på uppdrag av Västra Götalandsregionen”.
 • Varken VGR:s logotyp eller visuella identitet ska användas.

Produktion av material åt VGR

När VGR ger leverantörer i uppdrag att ta fram en rapport, studie eller annat material ska i regel VGR:s visuella identitet och logotyp användas. Inte leverantörens visuella identitet och logotyp. 

Leverantören kan lägga in sin logotyp på ett ställe i materialet, men logotypen får inte vara större än eller placeras på ett sätt som konkurrerar med VGR:s logotyp. Det är tillåtet att lägga leverantörens logotyp som copywright-symbol i illustration eller ritning, men den ska vid behov kunna ersättas med bildbyline i text.

Gör så här:

 • Använd VGR:s visuella identitet och logotyp.
 • Beskriv i text vilken roll leverantören har i uppdraget, till exempel genom att kommunicera ”Leverantör x bygger sjukhus på uppdrag av Västra Götalandsregionen”.

Vårdval

Leverantörer som uppfyller VGR:s krav för att få bedriva primärvård eller rehab inom ramen för vårdvalet ska använda VGR:s vårdvalssymbol.

Vårdval rehab

Vårdval vårdcentral


VGR som mottagare av ekonomiskt stöd

Verksamheter och projekt i VGR kan tilldelas ekonomiskt stöd av utomstående finansiärer, till exempel via EU-fonder eller forskningsfinansiärer. Då är VGR avsändare och det ska tydligt framgå att finansiärernas roll är att ge ekonomiskt stöd till projektet eller verksamheten.

Gör så här:

 • Använd VGR:s visuella identitet och logotyp.
 • Följ de kommunikationskrav som finansiären ställer.

 

Använd befintliga visuella identiteter

För att skapa tydlighet och förstärka budskapet i kommunikationen är det oftast bättre att använda någon av de befintliga visuella identiteterna. Det skapar ekonomisk hållbarhet och nytta eftersom det är kostsamt att ta fram, skapa igenkänning för och underhålla ett varumärke.

När VGR:s visuella identitet används i ett samarbete är det möjligt att lägga in fler logotyper, men de ska alltid vara tydligt skilda från den visuella identiteten i övrigt. VGR:s visuella identitet får inte användas utan VGR:s logotyp. Tänk på att alltid respektera logotypernas frizoner. 

Skapa inte nya varumärken

VGR är ett starkt och etablerat varumärke för invånarna i Västra Götaland. Ett samarbete är inte skäl nog för att skapa en egen logotyp, egennamn eller visuell identitet. Det är inte heller tillåtet att blanda VGR:s visuella identitet med andras visuella identiteter.

Kommunikationsdirektören beslutar om alla former av särprofilering. Kontakta varumarke@vgregion.se 

VGR:s visuella identitet är flexibel och ger möjlighet att anpassa det visuella uttrycket efter olika behov, vilket gör det möjligt att skapa kännedom och uppmärksamhet kring en fråga eller ett projekt, utan att skapa egna varumärken.

Skapa kännedom