Läkemedelsanvändning i teori och praktik

tabletter

Datum och kursbeskrivning

5 september 2024, introduktion via teams, 1 timme.
2 oktober 2024, heldag. Kursdag Göteborg,
3 oktober 2024, heldag Eget arbete på vårdcentral
4 oktober 2024, heldag. Kursdag Göteborg

Kursbeskrivning

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål b3
HSLF-FS 2021:8: delmål STc14

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin.

Kursens längd

3 dagar varav en dag självständigt arbete med patientbesök på vårdcentralen.
Räkna med minst en halv dag förberedelse innan kursen.

Digital introduktion

1 timmes introduktion via Teams, obligatoriskt deltagande.
Teamslänk mailas ut av kursledare innan mötet.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge dig ökad kunskap i adekvat läkemedelsbehandling.
Kursen är praktiskt inriktad och utgår från patientfall som kräver intensivt förarbete innan kursen.

I kursen ingår en dags patientarbete på vårdcentral med genomförande av läkemedelsrevisioner.

Kursen uppfyller målen för obligatorisk kurs (gäller målbeskrivning SOSFS 2015:8) för ST-läkare.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren kunna:

  • Tillämpa en helhetssyn på patientens samlade läkemedelsbehandling.
  • Anpassa läkemedelsbehandling efter patientens ålder, kön, njur- och leverfunktion, ev samsjuklighet, graviditet och amning.
  • Redogöra för och bedöma risker för läkemedelsinteraktioner och biverkningar.
  • Kritiskt granska och värdera information om läkemedel.
  • Ha kännedom om hälsoekonomiska aspekter av läkemedelsbehandling.

Examination

Efter godkänd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett
för kurs. För godkänd kurs krävs:

  • Deltagande i samtliga kursmoment under kursdagarna.
  • Redogörande för en komplex läkemedelsavstämning.
  • Redogörande reflektion kring sin egen och kollegornas förskrivningsmönster.

För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro, aktivt deltagande och genomförande och redovisning av läkemedelsrevisioner på egna patienter.

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner och gruppövningar.
Eget patientarbete på vårdcentral med genomförande av läkemedelsrevision.