Medicinsk etik för allmänläkare

Kurs med deltagare

Datum och kursbeskrivning:


5 september 2024, Kursbeskrivning

24 oktober 2024, Kursbeskrivning

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål a2
HSLF-FS 2021:8: delmål STa4

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

1 dag (+ 1½ dag eget arbete)

Kursinnehåll

Kursen tillhandahåller teoretisk struktur och ramar för att analysera etiska frågeställningar i den allmänmedicinska vardagen. Vi vill under kursen stimulera till reflektion och lärande utifrån självupplevda etiska frågeställningar.

Deltagarna förväntas aktivt delta genom diskussion och grupparbete.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren kunna:

  • Uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk-etiska principer
  • Identifiera etiska problem och analysera dem på ett strukturerat sätt
  • Hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet.

Examination

Efter godkänd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för kurs.
För godkänd kurs krävs:

• Deltagande i samtliga kursmoment under kursdagarna.
• Genomförda, inskickade och godkända inlämningsuppgifter

Pedagogik

Föreläsningar, falldiskussioner och grupparbete.
Förberedande uppgift inför kursdagen samt skriftlig inlämningsuppgift efter kursdagen.