Palliativ medicin för allmänläkare - att skapa förutsättningar för en god död

håller handen

Datum och kursbeskrivning:

23 oktober 2024, Kursbeskrivning

6 november 2024, Kursbeskrivning

Delmål

SOSFS 2015:8: delmål b5, c8
HSLF-FS 2021:8: delmål STb4, STc8

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Kursinnehåll

Kursen tillhandahåller teoretisk kunskap om vård i livets slutskede med fokus på olika sjukdomstillstånd som är vanligt förekommande i en allmänläkares vardag. Vi övar på att upprätta medicinska vårdplaner inkl. ställningstagande till vårdbegränsningar utifrån autentiska patientfall.

Lärandemål


Efter kursen skall deltagaren:

  • förstå principer för palliativ vård med beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. 
  • förstå begreppen framtidssamtal respektive brytpunktssamtal och vara väl förtrogen med innebörden av att en patient har passerat brytpunkt för vård i livets slutskede. 
  • kunna upprätta en medicinsk vårdplan inkl. ställningstagande till vårdbegränsningar hos patienter som närmar sig livets sista tid. 

Examination

Efter godkänd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för kurs.
För godkänd kurs krävs:

  • Deltagande i samtliga kursmoment under kursdagarna.
  • Inlämning av godkänd vårdplan efter kursen.

Pedagogik

”Omvänt klassrum” (flipped classroom).  
Du förväntas titta på föreläsningar och material under veckan innan kursen. Kursdagen fokuserar främst på falldiskussioner.
Skriftlig inlämningsuppgift efter kursdagen.