Användarnas behov styr utvecklingen av digitala vårdmötestjänster i VGR

Uppdaterad:
Publicerad:
vårdmöten

Västra Götalandsregionens vill skapa smartare digitala vårdmötestjänster som gör nytta för både invånare och medarbetare. Just nu pågår ett projekt som undersöker vilka befintliga vårdmötestjänster som kan digitaliseras och hur de ska utformas för att fungera bra för alla användargrupper – vårdpersonal, patienter och deras närstående. Med hjälp av tjänstedesignmetodik går projektet på djupet för att identifiera användarnas faktiska behov. Under 2019 kommer tre olika prototyper att testas och utvärderas för vidare implementering i hälso- och sjukvården.

Digitala vårdmöten för att möta aktuella samhällsutmaningar

Västra Götalandsregionen (VGR) har en stark befolkningsutveckling som under de närmsta femton åren kommer att fortsätta. Antalet invånare i VGR beräknas öka med närmare 300 000 personer. För att klara befolkningsökningen och en högre andel barn och äldre måste sjukvården effektiviseras och digitala vårdtjänster utvecklas. Detta är två viktiga fokusområden inom det övergripande strategiska arbetet med att ställa om hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen*.

Utgår från användarnas behov

Vårdmöten är alla tillfällen då en person kommer i kontakt med vården, till exempel läkarbesök, telefonsamtal till 1177 eller provtagningar. Syftet med projektet Digitala Vårdmöten är att identifiera behov hos användarna – patienter, närstående och vårdpersonal – och ta fram förslag på digitala vårdmöten som upplevs effektiva, enkla och attraktiva. Projektets mål är att få insikt i vilka vårdmöten som kan digitaliseras och hur de på bästa sätt ska utformas för att möta användarnas behov.

För att nå dessa insikter har Kerstin Hinz, projektledare för arbetet med Digitala Vårdmöten, valt att följa tjänstedesignmetodiken. Det är en kreativ metod som uppmuntrar till mod att testa och ompröva idéer innan de förverkligas. Tillvägagångsätten är många, det kan t ex handla om workshops, intervjuer eller observationer. Målet är att slutresultatet möter användares faktiska behov istället för att förverkliga förutbestämda lösningar.

– Tjänstedesign är en jättebra metodik för att bättre kunna förstå patienters eller medarbetares upplevelser och behov av en tjänst. Under våren har vi intervjuat över 100 personer för att göra en behovskartläggning. Det har varit invånare, patienter och närstående. Insikterna från vårens behovsinventering resulterade i olika förslag på prototyper och presenterades för en stor krets av projektdeltagare och nyckelpersoner i juni. Där fick deltagarna tillsammans välja ut tre förslag på prototyper som nu ska testas och utvärderas, säger Kerstin Hinz, projektledare.  

 

Följande tre prototyper ska testas och utvärderas under 2018/2019:

Implementation och visualisering av en samtalsstruktur
En digital lösning som ska ge effektivare möten med högre kvalitét.

Barnakuten online
Snabb videokontakt med barnspecialist minskar behovet av fysiska besök på akuten och ökar
närståendes trygghet.

Individanpassad pre‐operativ kommunikation/möte
Genom individanpassade pre‐operativa aktiviteter och avslutande videomöte kan man förbättra patienters förberedelser inför operation.

Läs mer om arbetet med digitala vårdmöten.

Fler projekt i VGR arbetar utifrån tjänstedesignmetodik

Tillsammans med enheten Kvalitetsdriven Verksamhetsutveckling har Innovationsplattformen påbörjat ett gemensamt arbete som sätter den gravida kvinnan, föräldraskapet och vårdpersonal i fokus. Med hjälp av tjänstedesignmetodik vill man få en bättre förståelse för de behov som finns före, under och efter förlossning.  

Källa: *https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/verksamhetsutveckling/projekt/omstallningen-i-halso-och-sjukvarden/