Tystnadsplikt och sekretess

All personal har tystnadsplikt och omfattas av sekretesslagstiftningen. Det innebär att ingen information om dig yppas till obehöriga personer.

Sekretessen gäller även efter det att man har slutat arbeta inom hälso- och sjukvården, det vill säga livet ut.

Sekretessen gäller exempelvis uppgifter om vem som är patient, den personens sjukdom och behandling, patientens adressuppgifter, uppgifter om familjeförhållanden och andra sociala förhållanden, arbetsoförmåga, arbetsgivare med mera. Dessa uppgifter finns ofta i patientjournaler eller i anteckningar förda på annat sätt, men sekretessen gäller också sådant som patienterna eller deras närstående själva talat om för vårdpersonalen. 

Om du inte vill att några andra än dem du själv önskar ska känna till din vistelse på sjukhuset kan du begära sekretess. Tala i så fall med personalen om detta.

Därutöver får uppgifter om dig bara röjas om det enligt lag eller förordning finns en skyldighet att lämna ut uppgifter, till exempel på begäran av domstol och vissa tillsynsmyndigheter samt i vissa fall då personalen har en skyldighet att göra anmälan till annan myndighet, till exempel om ett barn riskerar att fara illa.

Inom hälso- och sjukvården gäller lagen för alla anställda, oavsett befattning och arbetsuppgifter. Sekretessen gäller också studerande och praktikanter.