FoU-handledare

Här hittar du kontaktuppgifter till våra FoU-handledare

David Sundemo

FoU-handledare, fil. dr., leg. läkare

Mer om David Sundemo

David kommer från en ortopedkirurgisk och idrottsmedicinsk forskningsbakgrund, men har de senaste åren delvis skiftat område. Numera ligger fokus något mer på muskuloskeletala skador och deras inverkan på risken för livsstilsrelaterade sjukdomar, men forskningen innefattar även undersökning av potentialen hos primärvårdsfokuserad artificiell intelligens och utvärdering av automatiserad egenmonitorering.  

David disputerade år 2019 med avhandlingen ”Generalized Joint Hypermobility and Specific Knee Laxity – Aspects of Influence on the Anterior Cruciate Ligament-injured Knee" (länk i GUPEA).  

 David är filosofie doktor i medicinsk vetenskap vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Han är legitimerad läkare under pågående specialistutbildning i allmänmedicin.  

Han handleder masteruppsatser på läkarprogrammet, ST-läkarprojekt men även doktorandprojekt.  


Else Hellebö Johansson

FoU-handledare, med. dr., klinisk näringsfysiolog

Mer om Else Hellebö Johansson

Else Hellebö Johansson, Med. Dr., leg. dietist, är förutom FoU-handledare även dietist vid Primärvårdens dietistenhet. Hon disputerade år 2005 med avhandlingen: Early perturbations in lipid metabolism in insulin resistance (i GUPEA). Else arbetar 10 % för FoU primär och nära vård. Forskningsintresse är övervikt och fetma. 


Gun Rembeck

FoU-handledare, med. dr., adjungerad universitetslektor allmänmedicin, Göteborgs universitet, leg. barnmorska.

Mer om Gun Rembeck

Gun Rembecks forskningsområden är framförallt psykisk hälsa, folkhälsa, barn och ungdomshälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och övergångsfaser i livet s.k. ”transition”. Hon handleder vetenskapliga studier och undervisar doktorander och personer i ledande ställning i vetenskaplig metod.

Gun är leg. barnmorska och har mångårig erfarenhet av ungdomsmottagningsarbete. Hon disputerade 2008 på Allmänmedicin Göteborgs universitet. Avhandling fokuserade på gruppundervisning och pubertet med flickor i 12-årsåldern och ungdomar i 17-årsålder som målgrupp.

Gun tillhör ett internationellt forskningsnätverk, ISTAR och har samarbete med James Cook University Australien med studier på Papa Nya Guinea.


Ingmarie Skoglund

FoU-handledare, docent, specialist i allmänmedicin

Mer om Ingmarie Skoglund

Ingmarie Skoglund, disputerad specialist i allmänmedicin: Prescribing drugs in primary health care (2012) (i GUPEA). Adjungerad lektor i Allmänmedicin, Utbildningarna för folkhälsa och samhällsmedicin, Medicinska Institutionen, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, ansvarig för KUL-programmet. Handledare vid FoUUI-centrum, föreläser i kurs i forskningsmetodik MFM330 , distriktsläkare vid Närhälsan Sandared Vårdcentral.

Forsknings och intresseområden; psykisk hälsa och ohälsa, sjukskrivning, rehabilitering, infektioner i primärvård, migrationsmedicin, evidensbaserad medicin och praktik, folkhälsa, beteendeförändringar och läkemedel.  

Intresset för EBM har lett till besök hos professor Gordon Guyatt, McMasteruniversitetet, Hamilton, Kanada, och hos professor Trisha Greenhalgh, Oxford University, England.  


Lena Rindner

FoU-handledare, med. dr., distriktssköterska

Mer om Lena Rindner

Lena disputerade 2021 vid Institutionen för Medicin i forskningsämnet allmänmedicin vid Göteborgs universitet. Hon är legitimerad distriktssjuksköterska och arbetar kliniskt på Närhälsan Södra Torgets vårdcentral i Borås.

Lenas forskningsområde är ”Livsfasen klimakteriet” med fokus på grupputbildning och personcentrerade samtal för kvinnor i primärvården. 


Marianne Rythén

FoU-ledare, odont. dr/ spec. tandläkare i pedodonti

Mer om Marianne Rythén

Marianne arbetar 20% för Folktandvården FoU vid FoUUI-centrum Södra Älvsborg. 

Marianne är ledamot av Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg och kursledare för forsknings- och utvecklingsmetodik för personer i ledande ställning. 

Marianne disputerade år 2012 på avhandlingen Underburna barn – odontologiska aspekter (i GUPEA). Hon har erfarenhet av klinisk forskning inom barntandvård i samarbete med sjukvården, men är även insatt i analyser med olika mikroskoptekniker och kemiska analyser. Hon har medverkat i vetenskapliga artiklar om osteoporos. Hon har en utbildning som forskningshandledare vid Göteborgs universitet.