Nya och förändrade arbetssätt

Hälso- och sjukvårdspersonal undersöker patient i hemmet

En gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götaland handlar inte bara om att införa ett nytt it-stöd, utan framförallt om att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Här presenteras kortfattat de genomgående principerna för arbetssätt i Millennium.

Standardisering 

För att dra maximal nytta av alla möjligheter som finns i Millennium behöver gemensamma processer och arbetssätt utformas. Verksamhetsexperter från Västra Götalandsregionen, privata vårdgivare och kommuner i Västra Götaland har arbetat med att anpassa Millennium till vårdens behov och att enas om enhetliga och evidensbaserade processer och arbetssätt.  
 
Det som har prioriterats först är de allra viktigaste basfunktionerna som måste fungera för alla patientgrupper och verksamheter. Därefter fortsätter utvecklingsarbetet mot specifika patientgrupper och verksamheter med särskilda behov även efter att Millennium införts i första etappen. 

Realtidsdokumentation 

Genom att dokumentera i realtid inför, under eller i nära anslutning till varje vårdhändelse blir informationen omedelbart tillgänglig för alla runt patienten som behöver informationen. Den som förväntas utföra nästa moment i kedjan får direkt tillgång till informationen och tid att förbereda sig för sin uppgift.  
 
Informationen blir också genast tillgänglig att bearbetas av det digitala beslutsstödet som kan föreslå åtgärder, identifiera akuta medicinska risker eller ge andra typer av varningar. 

För att det ska bli smidigt att dokumentera i realtid kommer det att finnas flera metoder för dokumentation att välja mellan, anpassade för olika situationer. Millennium bygger mindre på fritext och mer på att man till exempel väljer från ett antal förval i listor.

Rollstyrda vyer 

Millennium utgår från principen att varje användare ska ha tillgång till den information hen behöver i sin roll i en given situation. De uppgifter du behöver ofta i ditt arbete syns direkt på skärmen medan de som anses mindre relevanta i situationen inte visas direkt, men all information om patienten är tillgänglig. 
 
Ett exempel: Läkare i öppenvård kommer att se en lista på bokade patienter med information om tider, besöksorsak och om patienten är registrerad på mottagningen. Läkare i slutenvård kommer att se en lista på sina patienter, med information om rum, status, diagnoser, ordinationer och utskrivningsplanering.  

Strukturerad dokumentation 

För att kunna utnyttja möjligheterna med Millennium behövs en enhetlig struktur i informationen, gemensamma termer och begrepp och en samsyn kring vad som är relevant att dokumentera. Det gör det möjligt för informationen att följa patienten oavsett vilka system som används, så att till exempel dubbeldokumentation minskar. Samtidigt underlättar det också övergången till en mer kunskapsstyrd vård. I Västra Götaland skapas ett ramverk för informatik för att se till att information struktureras på samma sätt oavsett organisation och plats.   

Ordinationsdriven vårdprocess 

Millennium bygger på principen om ordinationsdriven vårdprocess, som innebär att varje åtgärd föregås av en ordination. En ordination kan skapas antingen av en person som gör bedömningen att en viss åtgärd behövs, eller av systemet som automatiskt kan generera ordinationer utifrån bearbetning av data. Det kan vara allt från omvårdnad, patientadministration, olika typer av undersökningar, läkemedelsordinationer, beställningar av labbprover, remisser med mera.  
 
Ordinationer ger stöd för vad som ska utföras, men också när och hur. En ordination genererar direkt en uppgift till nästa ansvarig i kedjan och det är så processen drivs framåt. Till exempel hamnar en ordination för en omvårdnadsåtgärd omedelbart i arbetslistan hos sjuksköterskan eller teamet som ansvarar för utförandet. När det finns ordinationer för åtgärder som ska utföras blir det också enklare att följa upp vad som utförts och vad som finns kvar att göra.  
 
Det kommer också att finnas standardpaket av ordinationer utformade utifrån ”best practice” som enkelt kan aktiveras vid olika åkommor och situationer. Det sparar tid och säkerställer att alla åtgärder blir utförda. Paketen kan anpassas till den aktuella patienten och situationen.  

Filmer om de genomgående principerna

I fem korta filmer beskriver Erik Fernholm, medicinskt ansvarig i program Millennium, vad principerna innebär och ger exempel på hur de påverkar det dagliga arbetet. 

Standardisering (cirka 2 min) 

Realtidsdokumentation (cirka 3 min)  

Rollstyrda vyer (cirka 2 min) 

Strukturerad dokumentation (cirka 2 min) 

Ordinationsdriven vårdprocess (cirka 2 min)