Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Klinisk förankring

Sidan beskriver hur programmet Millennium i dess olika faser är organiserat för att planering, förberedelser och genomförande ska vara väl förankrat i klinisk verksamhet.

Den nya vårdinformationsmiljön med Millennium som nav är en satsning på verksamhetsutveckling med invånare och patienter i fokus. Med nya gemensamma arbetssätt tar vi tar vara på digitaliseringens möjligheter och gör samtidigt arbetet enklare och tryggare för medarbetarna. En förutsättning för att lyckas med förändringsarbetet är att involvera alla de professioner som ska använda sig av systemet.

I ledningen för programmet Millennium (f d FVM), bland projektledare och andra som ansvarar för olika delområden finns många personer med klinisk bakgrund. Även de personer hos leverantören Cerner som leder arbetet gentemot VGR har klinisk bakgrund. 

Breda grupper av medarbetare från hälso- och sjukvården deltar aktivt i arbetet. Totalt har närmare 2000 personer varit involverade på olika sätt och i olika omfattning. Medarbetare är delaktiga genom programmets alla faser:

 • Upphandling: utforma kraven på vårdens nya IT-stöd och välja rätt leverantör
 • Design och standardisering: designa och anpassa systemet till vården i Västra Götaland
 • Implementering: införa systemet, gemensamma processer och nya arbetssätt
 • Förvaltning och fortlöpande utveckling: fortsätta att förvalta och fortlöpande utveckla den nya vårdinformationsmiljön efter framtida behov. 

Upphandlingen involverade cirka 1500 medarbetare

Hösten 2018 blev upphandlingen av vårdens nya IT-stöd klar och valet föll på systemet Millennium. Då hade cirka 1 500 medarbetare från hälso- och sjukvården varit med och utformat kraven och bedömt olika anbud.

Inom dåvarande program FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) arbetade en grupp med över hundra personer med upphandlingen, de flesta av dem från klinisk verksamhet i VGR. De representerade olika professioner, kom från olika specialistområden och olika förvaltningar. 

Utöver denna arbetsgrupp var också bredare, tvärprofessionella grupper av hälso- och sjukvårdspersonal involverade i att utforma krav och utvärdera anbud. De utsågs av sina lokala ledningar för att sammantaget spegla hälso- och sjukvården genom en blandning av medarbetare från:

 • samtliga sjukhusförvaltningar, Närhälsan, Habilitering & Hälsa, kommuner och privata vårdgivare i Västra Götaland som VGR har avtal med,
 • samtliga medicinska specialiteter och
 • många olika yrkesgrupper

Exempel på aktiviteter där vårdens medarbetare medverkade i upphandlingen:

 • Kartläggning av olika patientscenarier
 • Studiebesök i hälso- och sjukvården
 • FVM on tour med workshops för att kartlägga behoven i hälso- och sjukvården
 • Kliniska tester av olika system i testcenter
 • Utvärderingar av olika system

Millennium som levereras av Cerner Sverige AB bedömdes ha det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris utifrån de kriterier som hade satts upp inför upphandlingen. De kriterier som vägde tyngst var systemets funktionalitet och företagets erfarenhet av implementering och samverkan i stora, komplexa sjukvårdsorganisationer.

Vårdens medarbetare enas om gemensamma arbetssätt

För att få maximal nytta av Millennium behöver vi enas om enhetliga och evidensbaserade processer och arbetssätt, och hur systemet ska användas i olika verksamheter. Arbetet med att designa funktionalitet och arbetsflöden för hälso- och sjukvården är en betydande del av förberedelserna inför övergången till Millennium.

Sammanlagt har mer än 500 verksamhetsexperter - medarbetare från VGR, privata vårdgivare och kommuner i Västra Götaland - deltagit i arbetet. De representerar olika yrkesgrupper, specialiteter och verksamheter och är utsedda av sina respektive ledningar. Läs mer om arbetet på sidan Standardisering och gemensamma processer.

Medarbetarna driver det lokala implementeringsarbetet

I programmet Millennium finns ett projekt med särskilt ansvar för de lokala förberedelserna inför införandet av Millennium. Representanter för alla förvaltningar och organisationer som ska införa Millennium ingår i projektet. Dessutom ska varje förvaltning, privat vårdgivare och kommun ha sitt eget implementeringsprojekt där linjechefer har en central roll i förändringsarbetet.

Kliniska professioner medverkar i förvaltning och utveckling

Parallellt med implementeringen bygger VGR upp den förvaltningsorganisation som ska ta över och fortsätta utveckla och anpassa Millennium. Den föreslagna modellen bygger på både befintliga och nya regionala kliniska grupper. Syftet med denna regionala organisation är att säkerställa den kliniska förankringen i förvaltning och vidareutveckling, och att flytta mandatet närmare professionerna.

Läs mer på andra sidor

Standardisering och gemensamma processer
Tidplan och metod för införande

Senast uppdaterad: 2022-11-01 16:52