Tekniska förberedelser

Medicinteknisk utrustning

För att kunna skapa en modern vårdinformationsmiljö krävs stora tekniska förberedelser. Flera vårdsystem ska kopplas ihop på ett flexibelt sätt, informationen ska vara lätt att hitta och det ska bli en gemensam organisation för support och förvaltning.

Som bas för den nya vårdinformationsmiljön sätts en ny IT-plattform upp som omfattar miljöer för produktion, utbildning och test. Plattformen syftar till att Millennium ska fungera så bra som möjligt, både enskilt men också tillsammans med andra IT-system inom Västra Götalandsregionen (VGR) och nationellt.

Den utgör också basen för att externa användare, som till exempel invånare och hälso- och sjukvårdspersonal inom kommuner och privata vårdgivare, ska kunna använda olika funktioner i Millennium på bästa möjliga sätt.

Teknik som kopplar ihop systemen

För att knyta ihop informationen i Millennium med övriga system skapas också en ny, gemensam informationsplattform (GIP). Informationen ska finnas när och där den behövs. Informationsplattformen ligger parallellt med Millennium i VGR:s totala IS/IT-miljö och samordnar information från många verksamheter. På så sätt säkerställs tillgång till information för till exempel forskning och verksamhetsuppföljning och till att bygga kliniska beslutsstöd.

Bättre struktur på informationen

Den information i nuvarande system som behövs för att bedriva säker vård ska struktureras och flyttas över till Millennium eller vara tillgänglig på annat sätt. All information som flyttas över granskas, kvalitetssäkras och görs om till det format Millennium kräver.

Läs mer om migrering av data

Även om Millennium kommer att ersätta många av vårdens IT-system kommer det inte kunna ersätta alla. Därför genomförs ett arbete för att integrera så många som möjligt av övriga system med Millennium så att de ska kunna utbyta information och fungera tillsammans. I arbetet involveras både teknisk kompetens och medarbetare från hälso- och sjukvården.

Kontakt

Herwig Stöckl

Teknikansvarig program Millennium