Övergångsperiod inför driftstart

För att övergången till Millennium ska vara så väl förberedd som möjligt görs en stor mängd aktiviteter kopplat till varje driftstart. Program Millennium ansvarar för att planera och genomföra aktiviteterna tillsammans med de lokala implementeringsprojekten.

Planen för övergångsaktiviteter är en del av helhetsplaneringen (det som kallas 16-månadersplanering) inför varje driftstart. Just den här fasen omfattar både tekniska och verksamhetsnära aktiviteter. Några exempel på vad som görs är:

  • Beställning av teknisk utrustning som är kompatibel med Millennium, till exempel arbetsstationer och olika typer av skrivare.
  • Översyn och justering av HSA-id/KiV (Katalog i Väst) för att stämma överens med organisatorisk struktur i Millennium. 
  • Planering och genomförande av manuell migrering av data utifrån bedömning och underlag från program Millennium.
  • Förberedelser för generalrepetition, då man testar hur Millennium fungerar i sin helhet utifrån organisatoriska, kliniska och tekniska aspekter.

Särskild organisation centralt och lokalt

Fyra veckor före driftstart går övergångsarbetet in i en mer intensiv fas. En särskild organisation – kommandocentralen - byggs upp både centralt och i varje berörd förvaltning. Kommandocentralen omfattar roller och funktioner för till exempel beslutsfattande, support och kommunikation för att på ett effektivt sätt kunna hantera eventuella problem som uppstår vid övergången till Millennium.

Samexistens – tid med parallella system

Eftersom Millennium införs i etapper mellan 2024 och 2026 kommer parallella rutiner och arbetssätt att behövas tills det nya, gemensamma vårdinformationssystemet är helt infört. Den här tidsperioden kallas för samexistens.

Inför den första driftstarten 2024 pågår arbete med att ta fram temporära rutiner för ett antal stora och/eller kritiska arbetsflöden som till exempel informationsutbyte mellan vårdgivare, labbdiagnostik och remisshantering. Målet är att relevant information om patienten ska vara tillgänglig för såväl de som infört Millennium som de som ännu inte gjort det. Rutinerna ska kunna användas genom hela samexistensperioden. Tillämpningen av dem kan komma att skilja sig åt lokalt.