Utbildning

Personer som sitter i en sal med böcker och datorer framför sig.

Innan Millennium ersätter dagens journalsystem och flera andra vårdinformationssystem får alla medarbetare utbildning i det nya systemet.

Utbildningsupplägg

Millennium införs i etapper. En tid innan de olika områdena går över till Millennium utbildas alla medarbetare. Program Millennium tar fram en regional struktur för gemensamma utbildningar och allt utbildningsmaterial. Utbildningssamordnare i programmet arbetar tillsammans med lokala utbildningsansvariga i respektive implementeringsprojekt.

Utbildningen av medarbetare innehåller olika obligatoriska delar som sätts samman till ett utbildningspaket för respektive roll. Paketet består av tre steg:

  • Introduktion – generella funktioner i Millennium
  • Basutbildning – så fungerar Millennium för olika yrkesroller
  • Tilläggsutbildning – funktionalitet och arbetsflöden för specifika roller och verksamheter

Alla utbildningar är digitala och genomförs som självstudier i VGR:s Lärportal. Medarbetare kan välja mellan att göra utbildningarna på egen hand, tillsammans med andra i ett digitalt mötesrum eller tillsammans med andra i en fysisk utbildningslokal. Utbildare och/eller Millenniumcoacher kommer att finnas tillgängliga på schemalagda tider för att svara på frågor som uppstår. Till dessa tillfällen görs anmälan via Lärportalen.

Varje chef ansvarar för att se till att den egna personalen genomgår de obligatoriska utbildningarna och att detta schemaläggs utifrån verksamhetens behov. 

Utbildare och Millenniumcoach

Rekrytering av de utbildare som i sin tur ska utbilda sina kollegor i Millennium påbörjas ungefär 10-12 månader innan Millennium ska införas i respektive område. Utbildarna kommer från verksamheten och det är önskvärt med utbildare med olika yrkesbakgrund eftersom utbildningen kommer att bygga på vilken roll man har som användare i systemet. De utsedda utbildarna kommer att få sin utbildning från leverantören av Millennium.

Läs mer om uppdraget:
Uppdragsbeskrivning utbildare Millennium

För att stötta verksamheterna inför, under och direkt efter driftstart ska Millenniumcoacher utses i respektive verksamhet, fördelat efter olika roller. De kommer att ingå i ett nätverk som hjälper till att sprida information om Millennium och med att medverka under utbildningsperioden. Millenniumcoacher utses av sin chef och startar sitt uppdrag ungefär sex månader innan driftstart inom respektive område.

Utbildning för nya medarbetare efter införandet

Chefer som nyrekryterar bör ha i åtanke att medarbetare ska planeras in för utbildning även om de ännu inte påbörjat sin tjänst. Efter driftstarten flyttas utbildningsansvaret för nya medarbetare från program Millennium till ordinarie linjeorganisation.

Webbutbildningar för dig som vill veta mer

För dig som vill veta lite mer om digitalisering inom hälso- och sjukvård generellt men också utifrån den gemensamma vårdinformationsmiljön finns flera webbutbildningar i Lärportalen. Utbildningarna genomförs på egen hand och är ett bra sätt att utforska digitaliseringens möjligheter och öka den digitala kompetensen. Utbildningarna innehåller underlag för reflektion och diskussion som kan användas på APT eller liknande.

Program Millennium bytte namn den 1 november 2022, från tidigare namn Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Utbildningen Framtidens vårdinformationsmiljö, behåller sitt namn tills vidare. 

Kontakt

Cecilia Träff

Projektledare utbildning, program Millennium