Standardisering och gemensamma processer

En kvinna i vårdklädsel sitter vid ett skrivbord med två datorskärmar.

När Millennium införs får Västra Götaland för första gången en gemensam vårdinformationsmiljö för hälso- och sjukvården. Det ger helt nya möjligheter att samverka på ett enklare sätt, oavsett om man arbetar inom Västra Götalandsregionen, hos en privat vårdgivare eller i en kommun.

Kliniska och administrativa processer

För att bäst kunna dra fördel av möjligheterna i ett modernt system behöver vi skapa enhetliga processer och arbetssätt, bland annat genom standardisering av befintliga kliniska och administrativa processer.

Denna design av arbetsflöden och funktioner leds av projektet Standardisering och kliniskt innehåll (Soki) och utgör en omfattande del av förberedelserna för att kunna införa Millennium. Arbetet är uppdelat i så kallade arbetsströmmar som tillsammans täcker in alla medicinska specialiteter och olika typer av verksamhet.

Diagnostik och utredning

Även diagnostisk information kommer att vara tillgänglig i Millennium för att systemet ska kunna användas på bästa sätt. I designarbetet ingår därför också laboratoriediagnostik, medicinsk bild, externa diagnostikutförare (labb och radiologi) samt medicinteknisk utrustning. 

Målet är att skapa rutiner och arbetssätt som gör att information från system och utrustning inom diagnostik blir tillgänglig i Millennium som underlag för det kliniska arbetet. Projektet Standardisering och innehåll diagnostik och utredning (Sidu) leder denna del av designarbetet.

Hälso- och sjukvård i kommunerna 

Alla de 49 kommunerna i Västra Götaland är med i satsningen på den gemensamma vårdinformationsmiljön. De kommer att använda systemet Millennium för informationsutbyte mellan vårdgivare. Millennium ersätter nuvarande system SAMSA. Läs mer om kommunal hälso- och sjukvård i programmet Millennium.

Processerna skapas av medarbetare

Arbetet med att anpassa Millennium involverar många medarbetare från hälso- och sjukvården. Olika yrkesgrupper, specialiteter och verksamheter är representerade. Läs mer på sidan om klinisk förankring.

En enhetlig struktur för information

För att kunna utnyttja möjligheterna i en gemensam vårdinformationsmiljö behövs en enhetlig struktur i den information som hälso- och sjukvårdspersonal använder i sitt arbete. Det möjliggör att korrekt information finns tillgänglig och kan utbytas mellan system och medarbetare när det behövs, så att till exempel dubbeldokumentation minskar. Strukturerad information underlättar övergången till en mer kunskapsstyrd vård.

För att uppnå detta etableras ett ramverk för informatik Västra Götaland som innebär att vi strukturerar information på samma sätt. Det gör det möjligt för informationen att följa patient och process oavsett vilka system som används.

OLLI begreppstjänst - VGR:s ordlista över termer och begrepp i hälso- och sjukvården

Kontakt

Marcus Adamsson, projektledare standardisering och kliniskt innehåll (Soki)
Ulrika Fredriksson Ebbeus, projektledare standardisering och kliniskt innehåll (Soki)
Dan Rundlöf, projektledare standardisering och kliniskt innehåll (Soki)
Ulrika Worge Carlsson, projektledare standardisering och innehåll diagnostik och utredning (Sidu)

Alla nås via mejl till programkontoret: millennium@vgregion.se