Guide

Här kan du läsa om Innovationsprocessen som guide. OBS! Eftersom VGR:s innovationsprocess är till för VGR är de flesta av sidorna under guiden endast nåbara för dig med tillgång till VGR:s intranät.

För frågor om tillgång till dokument kontakta innovationsprocessen@vgregion.se

Använd VGR:s innovationsinnovationsprocess som en stegvis guide i arbetet med innovation. En innovationsprocess är den process som börjar med ett problem och slutar med en innovation som skapar värde. Idén till innovationsarbetet  kan komma från olika håll, behov som är identifierade i verksamheten, forskningsresultat, produktpresentationer eller samarbeten. Använd guiden för att underlätta resan.

Förstudie - en bra start för att avgöra fortsättningen på ditt projekt

Det kan vara en god idé att inleda innovationsprocessen med en förstudie. Syftet med förstudien är att kartlägga om utmaningen, problemet eller idéen lämpar sig som ett innovationsprojekt eller inte.

Mall förstudie till innovationsprojekt (vgregion.se)

Stäm av att allt är klart innan nästa steg tas

Använd de planeringsdokument som finns under Metoder och mallar för att får en överblick av innovationsprocessens faser och aktiviteter samt stämma av att aktiviteter är påbörjande eller genomförda.

Fatta kontinuerligt beslut om projektets riktning

Innan projektet påbörjas, under projektets gång och mellan de olika faserna behövs det tas olika beslut som rör innovations projektet. Ska projektet drivas vidare och i såfall hur?

Fas 1 Behov och planering

Syftet med denna fas är att undersöka målgruppens behov och beskriva problemet i en klar problemformulering. I denna fas beaktas även regulatoriska aspekter av problemet, intressenter samt befintliga lösningar på liknande problem. Klicka här för mer info!

Fas 2 Idé och koncept

Syftet med denna fas är att finna lösningar på behovet och som efter hand avgränsas till en lösning. Enkla prototyper tas fram som successivt förfinas genom återkoppling från tester med användare. Klicka här för mer info!

Fas 3: Utveckling

Syftet med denna fas är att utveckla det koncept som valts att gå vidare med. Omfattning och innehåll varierar utifrån typ av lösning. Utveckling kan ske internt, via inköp eller i samverkan med näringsliv och akademi. Klicka här för mer info!

Fas 4 Implementering

Syftet med denna fas är att lösningen ska börja användas och komma till nytta. Ägande, förvaltning och effektutvärdering är viktiga komponenter. Klicka här för mer info!

Fas 5 Spridning

I processens femte och sista fas sprids innovationen för att skapa värde och nytta för fler, vilket sker när den implementeras på en ny plats. Fas 5 handlar alltså om delning och återvinning. Aktiviteter som ingår i denna fas: Undersök, testa och anpassa innovationen inför implementering i fler verksamheter i VGR Skapa implementeringsplan och implementera innovationen i fler verksamheter i VGR