Andreas Björsne, doktorand

Poster vars text finns nedan. Vid posterns titel finns en bild som ser ut att vara ritade av ett barn. Det föreställer en person med röda kläder som står mellan två blommor. Blommorna är lika höga som personen.

Kort om Andreas forskning

Arbete: Audionom vid Audionommottagning Göteborg
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Optimering av cochleaimplantat för barn.

Programmering av cochleaimplantat måste göras individuellt. Syftet med det här avhandlingsarbetet är att undersöka en metod som kan användas för att programmera cochleaimplantat för barn som inte aktivt kan meddela hur de upplever ljudet via implantatet.

Studiens bakgrund och syfte

Programmering av cochleaimplantat måste göras individuellt för att ljudstimuleringen ska bli lagom stark. För barn som inte aktivt kan meddela hur de upplever ljudet via implantatet är den som programmerar beroende av mätningar som kan göras utan att barnet behöver göra något som t.ex. genom att mäta hur hörselnerven reagerar på cochleaimplantatets stimulering. Syftet med den här studien är att undersöka om barn som fått cochleaimplantat i tidig ålder hör bättre om deras cochleaimplantat programmeras om utifrån hur de själva uppfattar ljudstyrkan vid stimulering från implantatet. Med andra ord om de får deras cochleaimplantat inställda på samma sätt som vuxna får. 

Metod

Här visas preliminära resultat från tio barn med cochleaimplantat, i åldrarna åtta till tolv år. Alla barnen hade vid studien start cochleaimplantat som var programmerade utifrån en mätning av hörselnervens reaktion på cochleaimplantatets stimulering (en mätning som kallas AutoNRT). 

Första besöket

  • Tonaudiometri i ljudfält
  • Child-HINT (med och utan brus)
  • AutoNRT

Andra besöket

  • Omprogrammering av CI med ny inställning
  • AutoNRT

Tredje besöket

  • Tonaudiometri i ljudfält
  • Child-HINT (med och utan brus)
  • AutoNRT
  • Jämförelse mellan nya inställningen och den gamla

Resultat

Vid det avslutande besöket fick barnen göra ett informellt lyssningstest och avgöra om de ville behålla inställningen de fått i studien eller gå tillbaka till deras ursprungliga.  Resultat uppdelat på cochlea-implantat (öron). Ett av barnen hade cochleaimplantat på endast ett öra. 14 CI (cochleaimplantatbehöll den nya inställningen. 5 CI återfick ursprungsinställningen. Preliminära resultat från lyssningstest, HINT Child, med den nya och den ursprungliga inställningen. Testet är utformat så att ett lägre resultat är bättre än ett högre. Det preliminära resultatet visar inte på någon signifikant skillnad. 

Slutsats

Det preliminära resultatet från studien tyder att det inte är några stora skillnader i hur barnen hör mellan den gamla och den nya inställningen. Resultatet indikerar även att barn från 8 år och kan delta aktivt i programmeringen av cochleaimplantatet. 

Handledare

Lennart Magnusson, André Sadeghi, Mathias Hällgren

Kontaktuppgifter

andreas.bjorsne@vgregion.se