Andreas Thulin, magisterstudent

Poster vars text finns nedan. En bild visar en DJ som står med ryggen mot kameran. Man kan gissa att det finns en stor publik på hans framsida.

Kort om Andreas forskning

Arbete: Audionom vid Hörselteam Borås
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet

1.000.000.000 onödiga hörselnedsättningar. Ett digitalt hörselpreventionsprogram, spridning av kunskap och en förhoppning om förändrade beteenden.

Bakgrund

Ett varningens teckenI en rapport från världshälsoorganisationen (WHO*) från 2017 rapporteras att 40-50% av världens befolkning mellan 12-35 år utsätter sig för potentiellt skadliga ljudnivåer då de lyssnar på musik eller besöker högljudda inrättningar. Detta innebär att över en miljard individer löper risk för att drabbas av en bestående hörselnedsättning till år 2050. WHO rekommenderar därför att hörselpreventiva åtgärder, screening och andra insatser sätts in för att kunna erbjuda lämplig rehabilitering i ett tidigt skede. 

Höga ljudnivåer och prevention

Hörselnedsättning till följd av höga ljudnivåer kan uppstå via långvarig påverkan eller av plötsligt starka ljudnivåer, på arbete eller fritid. Hörselpreventiva åtgärder kan potentiellt motverka denna typ av skador med relativt enkla åtgärder. Många åtgärder är redan implementerade i samhället för att försöka hålla dessa ”onödiga” skador till ett minimum. Ändå är det många som utsätter sig för potentiellt skadliga ljudnivåer, oavsett om de är medvetna om riskerna eller inte.  Prevention är idag inte alltid integrerat i audionomers kliniska arbete, trots att audionomers etiska kod uttrycker att yrkesgruppen ska arbeta preventivt. En orsak kan vara att det ej finns några etablerade hörselpreventionsprogram. 

Projekt: Hörselhälsa

Digitala verktyg har öppnat många dörrar för möjlighet till hörselprevention på distans. Detta projekt syftar till att utvärdera ett digitalt hörselpreventionsprogram för att bedöma huruvida detta kan påverka deltagarnas upplevda kunskap kring prevention, hörselpreventiva beteenden och attityder till skadliga ljudnivåer.  

Metod

Rekrytering kommer att ske via offentliga platser såsom högskolor och vårdcentraler, samt via Hörselverksamhetens patientdatabas med syfte att fånga upp en testgrupp som genomfört en hörselrehabilitering och en som inte gjort det. Testpersonerna kommer sedan att få tillgång till den digitala preventionskursen. Beteenden, attityder samt nyttan av programmet kommer att utvärderas med hjälp av frågeformulär. 

Nytta 

Förhoppningen är att aktuellt projekt ska bidra till ökad kunskap gällande lämplig utformning av digitala hörselpreventionsprogram, samt att skapa förutsättningar för Hörselverksamheten att integrera hörselprevention i audionomens kliniska arbete. Tidiga insatser är en förutsättning för att minska onödiga och bestående hörselnedsättningar. Kan vi sprida kunskap om potentiella risker har vi möjlighet att uppmuntra till förändringar på individnivå vilket i förlängningen kan leda till en bättre hörselhälsa.  För oss alla. 

Handledare

Milijana Malmberg,  audionom, med. dr.​, Kim Kähäri, audionom, docent

Kontaktuppgifter

andreas.thulin@vgregion.se