Ann-Louise Wibeck, magisterstudent

Poster vars text finns nedan.

Kort om Ann-Louise forskning

Arbete: Fysioterapeut MSc vid habilitering Göteborg
Universitetsanknytning: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ledrörlighet hos medelålders vuxna med cerebral pares.

Beskrivning av ledrörlighet hos vuxna med CP födda 1959 – 1978. Samvariation med subtyp, grovmotorisk funktionsförmåga, ålder och kön.

Cerebral Pares (CP) är en permanent hjärnskada, men dess konsekvenser förändras över tid. Normalt åldrande betyder försämrad funktion, men för många personer med CP sker en försämring av motorisk funktion redan i tidigt vuxenliv. Orsaker till motorisk försämring kan bero på smärta, fatigue och muskuloskeletala problem. Det finns en brist på kunskap om medelålders vuxna med CP

Resultat

150 vuxna med CP, 37-58 år, medelålder 48 år, (43% kvinnor), deltog i studien som inkluderade alla subtyper och grovmotoriska funktions nivåer oavsett kognitiv nivå.

Begränsad ledrörlighet var vanligt förekommande hos medelålders vuxna, mer i nedre extremiteten än i övre extremiteten och män hade signifikant mer begränsningar i nedre extremiteten än kvinnor.

Personer med dyskinetisk CP hade mest begränsningar i övre extremiteten och personer med bilateral spastisk CP i nedre extremiteten. Se Figur 1.

Det fanns en signifikant korrelation mellan grovmotorisk funktionsnivå och ledrörlighet i både övre och nedre extremiteten.

Det fanns inget samband mellan ålder och begränsad ledrörlighet.

Slutsats

  • Begränsad ledrörlighet var vanligt hos medelålders vuxna med CP.
  • Män hade mer begränsningar i nedre extremiteten än kvinnor.
  • Studien visade inget samband mellan ålder och begränsad ledrörlighet vilket kan indikera att det inte sker en lika snabb försämring i medelåldern.

Handledare

Meta Nyström Eek, Docent

Kontaktuppgifter

ann-louise.wibeck@vgregion.se