Åsa Winzell Juhlin, doktorand

Poster vars text finns nedan. Bild på ett gult hus i lummig trädgård.

Kort om Åsas projekt

Arbete: Audionom, audionommottagning Göteborg
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin

Framtidens hörselverksamhet?​ Audiologisk diagnostik i den egna boendemiljön.

Bakgrund

Hörselhälsan är viktig för såväl det fysiska som psykiska måendet hos personer i hög ålder. Hos personer i gruppen äldsta äldre (85+) är nedsatt hörsel och kognition mycket vanligt. Nästan hälften av de över 90 år har nedsättningar i någon eller båda av dessa funktioner. Under senare år har forskningen visat ett tydligt samband mellan nedsatt hörsel och demens. Även sambandet mellan nedsatt hörsel och andra vanliga åldersrelaterade nedsättning är väldokumenterad. En god hörsel är alltså viktig för mer än en fungerande kommunikation och ett psykosocialt välmående. Hörselvårdande insatser erbjuds för det mesta på plats hos vårdgivaren vilket blir ett hinder för de som har svårigheter att ta sig utanför sitt eget boende. Ytterligare ett hinder är att de diagnostiska hörselmätningar som utgör grunden vid en hörselrehabilitering kan vara svåra att genomföra för personer med kognitiva nedsättningar såsom demens. Framtidens hörselverksamhet för de allra äldsta bör därför utformas efter deras egna förutsättningar, med möjlighet till uppsökande vård och hörselmätningar som är anpassade till individens förmåga.

Aktuella delstudier

Projektet ingår som en del av ett doktorandarbete med målet att bidra till ny kunskap om hörselhälsan hos de ”äldsta äldre”, 88-90 och 95-åringar. Arbetet består av både kvantitativa och kvalitativa delstudier. I en första delstudie beskrivs hörselförmågan hos personer i hög ålder samt genomförandet av audiologiska mätningar i en icke-klinisk miljö. En andra delstudie presenterar resultat från den objektiva mätmetoden, Auditory Steady State Response (ASSR) som idag används främst inom barnaudiologin. Målet är att validera ASSR som mätmetod för den allra äldsta åldersgruppen, kunskap som i stort sett helt saknas sedan tidigare.

Metod

Vid cirka 100 hembesök deltog 91 personer födda 1923/24 och 1930

i en utökad hörselstudie med två subgrupper från den epidemiologiska H70 – studien. Följande hörselmätningar ingick i undersökningen:

  • Tonaudiometri: Gold standard vid bedömning av hörtrösklar.
  • Tympanometri: Bedömning av trumhinna och mellanörefunktion.
  • ABR (Auditory Brainstem Response): Elektrofysiologisk mätning för bedömning av hörselnerv och hjärnstamsfunktion.
  • ASSR (Auditory Steady State Response): Elektrofysiologisk mätning för estimering av hörtrösklar.

En framtida hörselverksamhet på hjul?

Hörselhälsans betydelse för både psykiskt och fysiskt välmående hos de allra äldsta måste få större utrymme för att främja ett hälsosamt åldrande. Omhändertagandet av äldre personer kommer att kräva stora och ökande samhällsresurser i framtiden. Det gör åtgärder som främjar den kognitiva hälsan viktiga av både humanitära och samhällsekonomiska skäl. Hörselrehabilitering är ett kostnadseffektivt sätt att underlätta kommunikationsförmågan och främja kognitiv hälsa hos individen. Därför bör en uppsökande hörselvård med möjlighet att verka i personens egen boendemiljö ingå som en självklar del i den framtida hörselverksamheten.

Handledare

André Sadeghi, docent, Ulf Rosenhall, professor, Ingmar Skoog, professor. 

Kontaktuppgifter

asa.juhlin@vgregion.se