Jennie Hagberg, magisterstudent

Poster vars text finns nedan. Bild på händer som håller en mobiltelefon.

Kort om Jennies projekt

Arbete: Audionom vid Audionommottagningen Göteborg
Universitetsanknytning: Göteborgs universitet

Fjärrjustering av hörapparater inom hörselrehabilitering.

Bakgrund

Det finns ett stort intresse för digitala lösningar inom hörselvården där frågor om tillgänglighet har blivit mer framträdande. Exempelvis har olika hörapparatleverantörer lanserat lösningar som möjliggör för audionomen att fjärrjustera patientens hörapparater via mobila applikationer som patienten laddar ned till sin mobiltelefon. Kontakten mellan patient och audionom blir då mer lättillgänglig eftersom lösningarna inte påverkas av geografiska gränser. Effekten av hörapparatleverantörernas mobila lösningar har ännu inte testats i kliniska sammanhang.

Syftet med den här studien är att undersöka effekterna av möjlighet till fjärrjustering av hörapparater, och vilken påverkan möjligheten till fjärrjustering har på patienternas fortsatta kontakt med Hörselverksamheten.

Metod

Projektet genomförs som en randomiserad kontrollerad studie (RCT). Deltagarna är erfarna hörapparatanvändare som är aktuella för en ny hörselrehabilitering. Deltagarna randomiseras in i två grupper; en projektgrupp (1) och en kontrollgrupp (2). Båda grupperna genomgår samtliga steg i hörselverksamhetens vårdprocess men projektgruppen erbjuds två digitala återbesök i stället för fysiska besök. Utvärdering av effekterna hos båda grupperna sker genom frågeformulär och journalgranskning.

Preliminära resultat 

Intresset för studien har varit stort med 97 deltagare hittills. Medelåldern för deltagarna i projektet är för nuvarande 64 år (spridning 29-85år). Merparten av de hittills rekryterade deltagarna är män (64%). Bland deltagarna i projektgruppen upplevs erfarenheterna av distansmöten vara positiv. Vid de tillfällen patienten varit i behov av fjärrjustering av sina hörapparater har hanteringen av tekniken mellan audionom och patient fungerat över förväntan. Det slutliga resultatet av studien förväntas kunna presenteras 2022.

Vår förhoppning är att möjligheten till fjärrjustering av hörapparater kan bidra till ökad tillgänglighet och delaktighet i hörselrehabiliteringen för personer med hörselnedsättning.

Handledare

Milijana Malmberg, Maria Hoff

Kontaktuppgifter