Marika Jonsson, doktorand

Poster vars text finns nedan. Tecknad bild på person med stetoskop runt halsen framför en skärm med en annan person på.

Kort om Marikas projekt

Arbete: Utvecklingsledare vid Habilitering & Hälsa kansli
Universitetsanknytning: KTH

CoDeAc - Samskapande av tillgängliga eHälsotjänster.

Bakgrund

Allt fler kontakter med vården sker digitalt samtidigt som det digitala utanförskapet i Sverige ser ut att öka. Internetstiftelsens undersökning visar att 96% av de tillfrågade använder internet och 98 % har tillgång till internet hemma. Undersökningen har inte fått svar från personer som inte är svenskspråkiga eller personer med till exempel läs- och talsvårigheter.

Begripsam, i samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS), utförde en skuggundersökning med alternativa sätt att besvara frågorna för att nyansera svaren och få fler svar från personer med funktionsnedsättningar. Begripsams undersökning visar bland annat att 53% känner sig delaktiga i det digitala samhället, 25% till viss del, 1% vet inte och 6% känner sig utanför det digitala samhället.

Det digitala utanförskapet påverkas av, men kan inte helt förklaras av, funktionsnedsättning, och många behöver hjälp för att kunna använda internet. För att minska det digitala utanförskapet är det viktigt att ehälsotjänster utformas digitalt tillgängliga och numera är det även lag på det. Webbdirektivet, lagen om digital tillgänglighet på offentliga myndigheters webbplatser och appar, trädde i full kraft 23 september 2020. Lagen reglerar att webbplatser, appar och dokument ska vara möjliga att uppfatta, vara hanterbara, begripliga och robusta. Dock säger inte lagen hur detta ska uppfyllas.

Syfte och Metod

CoDeAcs syfte är  att genom att inkludera personer med olika funktionsnedsättningar i designprocessen göra ehälsotjänster. 

tillgängliga och användbara för alla. CoDeAc projektet samlar därmed användar-, design-, sjukvård-, teknik- och policyperspektiv i deltagande och samskapande metod. Projektet genomförs i flera steg:

  1. Litteratursökning med fokus på om ehälsotjänster har utvecklats digitalt  tillgängliga.
  2. Användartester på vissa befintliga ehälsotjänster med fokus på upplevelse av digital tillgänglighet
  3. Samskapande av prototyp
  4. Skapande av en ny ehälsotjänst utifrån insamlad kunskap som prövas i klinisk verksamhet.

Tidsplan

CoDeAc har fått finansiering av Forte för de första tre åren. Litteraturstudie och undersökning av befintliga ehälsotjänster påbörjades i december 2019. På grund av covid-19 fick CoDeAc lägga om tidsplan och ställa om från fysiska workshops till digitala. De digitala medier som CoDeAc hade att tillgå var inte digitalt tillgängliga. Olika anpassningar gjordes, bland annat manualer med steg för steg instruktioner med bilder och övningstillfällen för att kunna få mikrofon, ljud och kamera att fungera. Datainsamling för steg 2 fullföljdes, steg 1 och 3 pågår.

Källa

Svenska och internet

Handledare

Jan Gulliksen, professor KTH, Människa-datorinteraktion

Kontaktuppgifter

marika.jonsson@vgregion.se