BASUN

BASUN - Bariatrisk kirurgi; Substitutionsbehov och Nutritionsstatus. Ett prospektivt projekt för att utvärdera den medicinska och kirurgiska behandlingen för personer med sjuklig fetma i Västra Götalandsregionen.

Målet med BASUN är att förbättra omhändertagandet för personer som behandlas för sjuklig fetma i Västra Götalandsregionen (VGR).

Projektet planerades ursprungligen år 2012 och startade år 2015 efter att en HTA-rapport från Sahlgrenska hade påvisat tydliga brister i vetenskapligt baserad kunskap om bieffekter efter bariatrisk kirurgi, då det var tydligt att det i VGR saknades kunskap om hur vården av dessa patienter bäst handlades, samtidigt som antal personer som opererades ökade.

BASUN är en prospektiv kohortstudie av medicinsk och kirurgisk fetmabehandling, där deltagarna följs före behandling samt longitudinellt efter 2, 5 och 10 år. Styrkan med urvalet i BASUN är att det bygger på representativa regionala data för populationen i VGR, detta eftersom regionens medborgare via Regionalt Obesitas Centrum (ROC) remitteras för obesitasbehandling. Alla som uppfyllde projektets inklusions- och exklusionskriterier under maj 2015 till november 2017 tillfrågades om deltagande.

Totalt har 2262 patienter konsekutivt tillfrågats, av vilka 1127 var villiga att ta emot ytterligare information. Av dessa accepterade 971 deltagande fördelade över medicinsk behandling (n=382), GBP (n=388) och VSG (n=201). Data har samlats in vid baseline, ett och två år efter behandlingsstart, 710 personer har genomfört 2-års uppföljningen (73%). 5-årsuppföljningen pågår fram till år 2025 och en 10-årsuppföljning är planerad.

Den vetenskapliga bredden (kirurgi, invärtesmedicin, psykiatri, följsamhet till behandling och hälsoekonomi, inom både primärvård och slutenvård) leder till att många faktorer kan studeras, vilket gör BUSUN helt unik. Vi samarbetar även med experter inom oral- och skeletthälsa där alla kvinnor 35 år erbjuds att ingå i sub-gruppsundersökningar.

Insamlad data:

  • Enkäter: Enkät för patientrapporterad data gällande; demografi, behandlingsresultat av vikt, samsjuklighet, medicinering, diagnoser, samt följsamhet till ordinationer avseende kosttillskott. Dessutom enkäter som mäter; gastrointestinala symtom (ROME III), kostregistrering, fysisk aktivitet (IPAQ), ångest (PHQ-9), depression (BAI), livskvalitet (EQ-5D), alkoholvanor (AUDIT), drogvanor (DUDIT). Alla är validerade mätinstrument.
  • Blodanalyser: S-folat, S-B12, S-Fe, TIBC, S-Ferritin, totalkolesterol, HDL, LDL, triglycerider, S-TSH, S-Cystatin C, joniserat calcium, HbA1c, v-glukos, LPK, SR, erytrocyter, MCV, MCH, MCHC, HB, EPK, reticulocyter, EVF, volymfraktion. Ytterligare prover finns i Biobank väst, Sahlgrenska, för ytterligare provtagning.
  • Registerdata: Det finns etikgodkännande för att kunna använda data från följande register: Patientregistret/Läkemedelsregistret/VEGA, kirurgiska komplikationer (SOReg), dödsorsak (Dödsorsaksregistret), socioekonomi och sjukskrivning (SCB), diabetesutfall (NDR).

Läs mer om projektet BASUN i Projektdatabasen FoU i VGR: Utvärdering av behandling för personer med ... (researchweb.org)