Kontroll i arbetet

För en bra arbetsmiljö är det viktigt att ha kontroll över sin situation och möjlighet att påverka, att det både finns en känsla av handlingsförmåga och en möjlighet till handlingsutrymme. Det handlar om hur och när arbetet utförs, inflytande på organisationen samt möjlighet att använda sin kunskap och erfarenhet.

Hur påverkas hälsan?

God kontroll minskar risken för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Ett lågt inflytande är däremot tydligt kopplat till upplevd stress, utbrändhet, hög sjukfrånvaro, tidig pension, hjärt-och kärlsjukdomar och många andra negativa konsekvenser. Speciellt är riskerna höga i arbeten där det finns en kombination av höga kvantitativa krav och låg kontroll. I många studier har höga krav visat sig vara den viktigaste faktorn när det gäller samband med stressrelaterad ohälsa, medan i andra har graden av kontroll, och särskilt påverkansmöjlighet, varit minst lika viktig. Det verkar däremot inte som om en hög grad av egenkontroll kan kompensera för (eller buffra) höga krav.

Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro, FORTE 2020 

KART-studien - Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen

Olika typer av kontroll

Med kontroll över arbetet menas en anställds möjlighet att påverka hur och när arbetet utförs, inflytande på organisationen samt möjlighet att använda sin kunskap och erfarenhet. Det kan handla om att ha kontroll över själva arbetet (uppgiftskontroll), exempelvis att man kan påverka hur arbetet skall utföras, vilka arbetsuppgifter man skall utföra, i vilken ordning dessa skall tas, när arbetsuppgifterna skall utföras och när man får ta paus. Det handlar också om att ha inflytande över sina arbetstider, att man kan ge förslag till förändringar och att man kan delta i beslut inför förändringar. Kontroll kan även handla om att ha och få lov att utveckla en relevant kompetens för att kunna ta kontroll över oväntade situationer.

Insatser för att stärka delaktighet?

Hur kan man på olika sätt skapa förutsättningar så att medarbetarna kan påverka vad som skall göras, hur det skall utföras samt ges möjlighet att lära sig saker och utvecklas i arbetet? Kontroll kan även handla om att ha och få lov att utveckla en relevant kompetens för att kunna ta kontroll över oväntade situationer.

Goda exempel

Inom studien Hälsa och framtid fann man att i friska företag fanns en uttrycklig förväntan att medarbetarna ska vara delaktiga i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Man hade också rutiner för att ta tillvara medarbetarnas idéer till förbättringar av verksamheten. Ofta hade man särskilt utsatta grupper för att lösa olika problem. Det fanns en medvetenhet om att ett sådant arbete kräver både tid och ansträngning. Handlingsutrymmet var inte större i de friska företagen, men det var tydligare var gränserna går.

Hälsa och framtid

Aktuella länkar

Hållbart ledarskap i vardag och förändring, Dellve 2016

ISM-rapport 21 Kap 8 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, Arbetsmiljöverket

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vägledning, Arbetsmiljöverket 2016